தாகமுள்ளவன் மேல் தண்ணீரை

தாகமுள்ளவன் மேல் தண்ணீரை

தாய் கூட பிள்ளைகளை மறந்து போகலாம்

தாய் கூட பிள்ளைகளை மறந்து போகலாம்

தாய் மடியில் தவழுகின்ற

தாய்போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி

தாகமுள்ளவன் மேல் தண்ணீரை ஊற்றுவேன் என்றீர்

தாசன் புவியோரில் மா நீசனெனைப் பிடித்த

தாசரே இத்தரணியை அன்பாய்

தாசரே இத்தரணியை அன்பாய்

தாசரே இத்தரணியை அன்பாய்

தாவீதைப் போல நடனமாடி

தாவீதைப் போல நடனமாடி

தாவீதின் கோத்திரனே

இயேசுவே நீர் எங்கள் ராஜா

தாவீதின் ஊரிலே

தாயினும் மேலாய் என்மேல்

தாய்மடியில் தவழுகின்ற குழந்தையைப் போல

தடுக்கி விழுந்தோரை தாங்குகிறீர்

தடுக்கி விழுந்தோரை தாங்குகிறீர்

தடுக்கி விழுந்தோரை தாங்குகிறீர்

தடுக்கி விழுந்தோரை தாங்குகிறீர்

தடுக்கி விழுந்தோரை தாங்குகிறீர்

தடுக்கி விழுந்தோரை தாங்குகிறீர்

தடுமாறும் கால்களைக் கண்டேன்

தடுமாறூம் கால்களை கண்டேன்

தேன் இனிமையிலும் ஏசுவின் நாமம்

தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம்

தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம்

தேசம் தேவனை அறியும்

தேசமே பயப்படாதே

தேசமே பயப்படாதே

தேசத்தின் எல்லையெங்கும் நாசகர் தொல்லைதர

தேசத்தின் எழுப்புதலை

தேடி இயேசு வந்தார்

தேடிவந்த தெய்வம் இயேசு என்னை

தேற்றரவாளனே என்னைத் தேடி வந்தீரே

தேவ அடிச்சுவட்டில் செல்லவே

தேவ ஜனமே மகிழ்ந்து களிகூறு

Thaeva Kirupai Aaseervaatham

உம் ஆசீர்வாதம் பெருகட்டும்

தேவ கிருபை என்றுமுள்ளதே

தேவ கிருபை என்றுமுள்ளதே

தேவ கிருபை என்றுமுள்ளதே

தேவ கிருபை

தேன் மழை

தேவ லோக கானமே! தூதர் மீட்டிய இராகமே!

தேவ பாலன் பிறந்தீரே

தேவா பிரசன்னம் தாருமே

தேவ பிரசன்னமே

தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே

தேவ பிதா என்றன் மேய்ப்பன் அல்லோ

தேவ சாயல் ஆக மாறி

தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்

தேவ தேவனைத் துதித்திடுவோம்

தேவ தேவனைத் துதித்திடுவோம்

தேவா எழுப்புதல் தாரும் இன்றே என் உள்ளத்தில் தாரும்

தேவா நான் எதினால் விசேஷித்தவன்

தேவா பிரசன்னம் தாருமே

தேவா சரணம்

மாபெரும் ஆணை

தேவா உம் சாட்சி நான் தினம்

தேவா உம் சமூகமே

Thaevaa, Irakkam Illaiyo?

தேவாலயம் செல்வதே

தேவாதி தேவன் இராஜாதி இராஜன்

தேவாதி தேவனே பெத்தலை ஊரினிலே

தேவாதி தேவனுக்கு நமோ நமோ

தேவை ஆத்தும பாரம் கொண்டோர் என

தேவா வல்லமை தந்திடும்

தேவை நிறைந்தவர் இயேசு தேவா வல்லமைதந்திடுமே

தேவை நிறைந்தவர் இயேசு தேவா வல்லமைதந்திடுமே

தேவை நிறைந்தவர்கள் ஏராளம் ஏராளம்

தேவகுமாரா தேவகுமாரா

உண்மையுள்ளவரைத் துதிப்போம்

தேவன் நமக்கு அடைக்கலம்

தேவன் நமது அடைக்கலமும் பெலனுமானார்

தேவன் தந்த திருச் சபையே

இயேசு கிறிஸ்து வருகின்றார்

தேவன் வருகின்றார் வேகம் இறங்கி

காலமெல்லாம் துதிப்பேன்

தேவனே ஆராதிக்கின்றேன்

தேவனே ஆராதிக்கின்றேன்

தேவனே என் நண்பனே

தேவனே என் தேவா

தேவனே என் தேவா

தேவனே என்னைத் தருகிறேன்

தேவனே நீர் என்னில் வாரும்

தேவனே உம்மை நான் ஆராதிப்பேன்

தேவனே உம்மை நான் ஆராதிப்பேன்

தேவனே உம்மைத் தேடுகிறேன்

Thaevanae, Naan Umathanntaiyil

Thaevanae, Nan Umathantaiyil – Innum Nerunkis

தேவனைத் துதிப்பதும்

தேவனுக்கே மகிமை தெய்வத்திற்கே மகிமை

தேவனுக்கே மகிமை

தேவனுக்கே மகிமை தெய்வத்திற்கே மகிமை

தேவப் பிதா எந்தன் மேய்ப்பன் அல்லோ

தேவப் பிதா எந்தன் மேய்ப்பன் அல்லோ

தேவசாயல் ஆக மாறி

தேவசேனை வானமீது கோடிகோடியாகத் தோன்றும்

தேவசாயல் ஆக மாறி

தேவசேனை வானமீது கோடிகோடியாகத் தோன்றும்

தேவசேனை வானமீது கோடிகோடியாகத் தோன்றும்

தேவாதி தேவனே பெத்தலை ஊரினிலே

தாகம் தீர்க்கும் ஜீவத்தண்ணீர்

தாகமுள்ளவன் மேல் தண்ணீரை ஊற்றுவேன் என்றீர்

தகப்பனே நல்ல தகப்பனே

தகப்பனே நல்ல தகப்பனே

தகுவது தோணாது ஏற்கின்றவர்

தாய்மடியில் தவழுகின்ற குழந்தையைப் போல

தாய்மடியில் தவழுகின்ற குழந்தையைப் போல

தாய்போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி

தாய்போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி

Thai Pola Thetri – தாய்போல தேற்றி

தகப்பனே தந்தையே

தலை சாய்க்கும் கல் நீரய்யா

தலைகள் உயரட்டும் கதவு திறக்கட்டும்

தலைவா உனை வணங்க என்

தளர்ந்து போன கைகளை திடப்படுத்துங்கள்

தளர்ந்து போன கைகளை திடப்படுத்துங்கள்

தளர்ந்து போன கைகளை திடப்படுத்துங்கள்

தளர்ந்து போன கைகளை

தளர்ந்து போன கைகளை திடப்படுத்துங்கள்

தளர்ந்து போன கைகளை திடப்படுத்துங்கள்

தம் கிருபை பெரிதல்லோ

இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே

தம் கிருபை பெரிதல்லோ

தம் கிருபை பெரிதல்லோ

இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே

தம் கிருபை பெரிதல்லோ

தம் கிருபை பெரிதல்லோ

தம் ரத்ததததில் தோய்ந்த

தம் ரத்ததததில் தோய்ந்த

தம்மண்டை வந்த பாலரை

தம்பி உன் வாழ்க்கையின் நோக்கம் தெரிஞ்சுக்கோ

தம்மண்டை வந்த பாலரை

தம்மண்டை வந்த பாலரை

தனிமையில் உம்மை ஆராதிக்கின்றேன்

தனிமையில் உம்மை ஆராதிக்கின்றேன்

தனிமையின் பாதையில்

தனிமையின் பாதையில்

தண்ணீர்கள் கடக்கும்போது என்னோடு இருக்கிறீர்

தண்ணீர்கள் கடக்கும்போது என்னோடு இருக்கிறீர்

தஞ்சாவூரு பொம்ம தலையாட்டும் பொம்ம

தஞ்சாவூரு பொம்ம தலையாட்டும் பொம்ம

உம் முன்னே வருகிறேன்

Thank you, Thank you Jesus

தண்ணீர்கள் கடக்கும் போது

தண்ணீர்கள் கடக்கும் போது

தண்ணீரும் ரசமாகும்

தண்ணீரும் ரசமாகும்

தந்தானைத் துதிப்போமே திருச்

தந்தானைத் துதிப்போமே திருச்

தந்தேன் என்னை இயேசுவே

தந்தேன் என்னை இயேசுவே

தந்தேன் என்னை இயேசுவே

தந்தையே உம் கையில் என் ஆவியை ஒப்படைக்கிறேன்

தந்தையே உம் கையில் என் ஆவியை ஒப்படைக்கிறேன்

தந்தையே உம் பிள்ளையாய் நான்

தந்தையும் தாயும் ஆன நல்லவரே இறைவா

தந்தானைத் துதிப்போமே திருச்

தந்தானைத் துதிப்போமே திருச்

தந்தானைத் துதிப்போமே திருச்

தந்தீரே உந்தன் அபிஷேகத்தை

தந்தேன் என்னை இயேசுவே

தந்தேன் என்னை இயேசுவே

தந்தேன் என்னை ஏசுவே

தந்திட வருகின்றேன் நிறைவாய் என்னையே உமக்காக

தப்பு பண்ண மாட்டோம்

தப்பு பண்ண மாட்டோம்

தாரகமே பசிதாகத்துடன் உம்மிடம்

இயேசுவின் ஆட்சி மலரட்டும்

தரிசு நிலங்கள் அனைத்தும் பலன்கொடுக்க வேண்டுமே

தருணம் ஈதுன் காட்சி சால

தருணம் இதில் யேசுபரனே உமதாவி

தருணம் இதுவே கிருபை கூரும்

தாசரே இத்தரணியை அன்பாய்

தாசரே இத்தாரணியை அன்பாய்

தடுக்கி விழுந்தோரை தாங்குகிறீர்

தடுக்கி விழுந்தோரை தாங்குகிறீர்

தாவீதின் ஊரிலே பிறந்தார்

தாவீதைப் போல நடனமாடி

தாவீதை போல் நடனம்

தாவீதைப் போல நடனமாடி

தாவீதைப் போல நடனமாடி

தயாள இயேசு தேவரீர்

தயாள இயேசு தேவரீர்

தயாபரரே என் தயாபரரே

தாயைப் போல தேற்றினீரே நன்றி ஐயா

தாயை போல தேற்றிநீரே நன்றி ஐயா

தயை செய்வாய் நாதா என் பாவங்களை நீக்கி

தயாள இயேசு தேவரீர்

தயாபர ராணி தட்சணம் ஆள்ராணி

தாயின் மடிதான் உலகம் அவள் தாளைப் பணிந்திடுவோம்

தாயின் மடியில் குழந்தை போல

தாயினும் மேலாய் என்மேல்

தாயினும் மேலாய் என்மேல்

தாயினும் மேலாய் என்மேல்

The First Noel

தேடிவந்த தெய்வம் இயேசு என்னை

தேடிவந்த தெய்வம் இயேசு என்னை

தேடி வந்த தெய்வம் இயேசு என்னை

தேடி இயேசு வந்தார்

தேடி இயேசு வந்தார்

தேடிவந்த தெய்வம் நம் இயேசு

தேடுவேன் அதிகாலை நேரமே

தீராத தாகத்தால் என் உள்ளம் தொய்ந்ததே

தேற்றும் மீட்பர் இயேசு

தீராத தாகத்தால் என் உள்ளம் தொய்ந்ததே

தீராத தாகத்தால் என் உள்ளம் தொய்ந்ததே

தீவினை செய்யாதே மா சோதனையில்

தீவினை செய்யாதே மா சோதனையில்

தீய மனதை மாற்ற வாரும் தூய ஆவியே கன

தீய மனதை மாற்ற வாரும் தூய ஆவியே கன

தீய மனதை மாற்ற வாரும் தூய ஆவியே கன

தீய மனதை மாற்ற வாரும் தூய ஆவியே கன

தீயோர் சொல்வதைக் கேளாமல்

தீயோர் சொல்வதைக் கேளாமல்

தெய்வ ஆசீர்வாதத்தோடே

தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம்

தேன் இனிமையிலும் ஏசுவின் நாமம்

தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம்

தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம்

Then Sings My Soul

தேனிலும் இனிமையே இயேசுவின் நாமமே

திரி முதல் கிருபாசனனே சரணம்!

தேசத்தை சுதந்தரிக்கப் புறப்படு

தேசத்தின் காரிருளை நீக்கிட வா

தேற்றரவாளன் இயேசுவே

தேவ தாயின் மாதம் இது அல்லவோ! இதை

தேவை நிறைந்தவர் இயேசு தேவா வல்லமைதந்திடுமே

They Say He’s Wonderful. They say He’s wonderful

தெய்வ ஆட்டுக்குட்டியே

தெய்வ ஆட்டுக்குட்டியே

தெய்வாட்டுக் குட்டிக்கு பன் முடி சூட்டிடும்

தெய்வமே இயேசுவே உம்மைத் தேடுகிறேன்

தெய்வன்பின் வெள்ளமே திருவருள் தோற்றமே

ஐயா நின் அடிபணிந்தேன்

தெய்வன்பின் வெள்ளமே திருவருள் தோற்றமே

தெய்வன்பின் வெள்ளமே திருவருள் தோற்றமே

தெய்வத்துவத்தின் பரிபூரணம் எல்லாம்

மேலானவைகளை நாடுவோம்

தெய்வாட்டுக் குட்டிக்கு பன் முடி சூட்டிடும்

தெய்வீகக் கூடாரமே என்

தெய்வீகக் கூடாரமே என்

திகையாதே கலங்காதே

திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு சகாயர் நீரே அல்லவோ

திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு

திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு சகாயர் நீரே அல்லவோ

திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு சகாயர் நீரே அல்லவோ

திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு சகாயர் நீரே அல்லவோ

திராணிக்கு மேல் சோதித்திட இயேசு

திராட்சை செடியே இயேசு ராஜா

திராட்சை செடியே இயேசு ராஜா

திறந்த வாசலை என் முன்னே வச்சீங்க

திறப்பில் உம்முகம் நிற்கவும் சுவரை அடைக்கவும் சம்மதம்

திறப்பில் நிற்போர் யார்?

திராட்சைச் செடியே இயேசு ராஜா

இயேசுவே உம் திருவடி சரணம்

திரி முதல் கிருபாசனனே சரணம்!

திரிமுதல் கிருபாசனனே சரணம்!

திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை

திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை

திருக்கரத்தால் தாங்கியென்னை

திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை

திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை

திருக்குலமே எழுந்திடுக அருள் பொழியும் பலியினிலே

திருமா மறையே அருள்பதியே நின்

திரும்பி பார்கிறேன் வந்த பாதையை

திரும்பிப் பாராதே சோதோமைத்

திரும்பி வா!

திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன்

திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன்

திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன்

திருப் பாதம் சேராமல் இருப்பேனோ நான்

திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன்

திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன்

திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன்

திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார்

திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார்

திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார்

திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார்

This is the day

திவ்ய அன்பின் சத்தத்தை இரட்சகா

தொடும் என் கண்களையே

தொடும் என் கண்களையே

தொடும் என் கண்களையே

தொடும் என் கண்களையே

தோத்திரம் பாடியே போற்றிடுவேன்

தோத்திரம் செய்வேனே ரட்சகனைத்

தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் துன்பம் துக்கம் வரும்

தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் துன்பம் துக்கம் வரும்

தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் துன்பம் துக்கம் வரும்

தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும்

தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் துன்பம் துக்கம் வரும்

தொல்லைக் கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும்

தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே

தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே

Tholugirom Yenkal Pithaavae

தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே

தொண்டு செய்யத் தோழரே துடிப்புடன் செல்வோம்

தூபம் போல் என் ஜெபங்கள்

தூபம் போல் என் ஜெபங்ள்

தூபம் போல் என் ஜெபங்ள்

தூய்மை பெற நாடு கர்த்தர் பாதமே

தூக்கி சுமப்பீரே வாழ்நாளெல்லாம்

தூக்கி சுமப்பீரே வாழ்நாளெல்லாம்

தூக்கி சுமப்பீரே வாழ்நாளெல்லாம்

தூக்கி சுமப்பீரே வாழ்நாளெல்லாம்

தூங்காமல் ஜெபிக்கும் வரம் தாங்கப்பா

தூங்காமல் ஜெபிக்கும் வரம் தாங்கப்பா

தூங்காமல் ஜெபிக்கும் வரம் தாங்கப்பா

தூரம் சென்று போனீரோ உம்மை

தூய ஆவியானவர் இறங்கும்

தூய ஆவியே அன்பின் ஆவியே

தூய ஆவியே துணையாக வருவீர்

தூய ஆவியானவர் இறங்கும்

தூய ஆவியானவர் இறங்கும்

தூய ஆவியே அன்பின் ஆவியே

Thooya Aaviye Anbin – தூய ஆவியே அன்பின் ஆவியே

தூய தேவனை துதித்திடுவோம்

தூயா தூயா எம் இயேசு நாதா

தூய தூய தூயா சர்வவல்ல நாதா

தூய தூய தூயா! சர்வவல்ல நாதா!

Thooya, Thooya, Thooyaa!

தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன்

தூயாதி தூயவரே! உமது புகழை நான் பாடுவேன்

தூயாதி தூயவரே உமது

தூயாதி தூயவரே! உமது புகழை நான் பாடுவேன்

தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன்

தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன்

தூயவரே உம் வல்லமையை

தூய்மை பெற நாடு கர்த்தர்

தூய்மை பெற நாடு கர்த்தர் பாதமே

தூய்மை பெற நாடு கர்த்தர் பாதமே

தோத்திர பாத்திரனே தேவா

தோத்திரப் பண்டிகை ஆசரிப்போமா

தோத்திரம் பாடியே போற்றிடுவேன்

தோத்திரம் பாத்திரனே தேவா

தோத்திரம் புகழ் கீர்த்தனம் ஜெய சோபனம் உமக்கையா துதி

தோத்திரம் செய்வேனே ரட்சகனைத்

தோத்திரம் துதி பாத்திரா உம்மை

தோத்திரம் இயேசுநாதா

தோத்திர பாத்திரனே தேவா

தோத்திரம்! கிருபை கூர் ஐயா!

தோத்திரம் பாடியே போற்றிடுவேன்

தோத்திரம் செய்வேனே ரட்சகனைத்

தோத்திரம் துதி பாத்திரா உம்மை

தோத்திரம் இயேசுநாதா

தொட்டு பாக்க ஆசையே

தொட்டு சுகமாக்குமையா இயேசுவே

தொட்டு சுகமாக்குமையா இயேசுவே

தோள் மேல் தூக்கி வந்த அன்பே

தோளில் சிலுவை நெஞ்சில் கொள்கை

சுமந்தேஇயேசுபோகின்றார்

தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே

தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே

தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே

துதி கன மகிமை எல்லாம்

துதி கனம் செலுத்துகிறோம்

துதிக்க துதிக்க இன்பம் பெருகுதே

துதிக்க துதிக்க இன்பம் பெருகுதே

துதிக்க துதிக்க இன்பம் பெருகுதே

துதிக்க துதிக்க இன்பம் பெருகுதே

Thudhikku Paathirar – துதிக்கு பாத்திரர்

துதிப்பேன் உம்மைத் துதிப்பேன்

துதித்துப்பாடிட பாத்திரமே

கிருபைகள் என்னில்

துதிப்பதே என் தகுதியல்லோ

Thudippade Enn Thaguthiyallo

துக்க பாரத்தால் இளைத்து

துக்க பாரத்தால் இளைத்து

துக்கம் கொண்டாட வாருமே

துக்கம் கொண்டாட வாருமே

துக்கம் கொண்டாட வாருமே

துள்ளி துள்ளி ஓடுகிற

துள்ளுதையா உம் நாமம் சொல்லச் சொல்ல

துள்ளுதையா உம் நாமம் சொல்ல சொல்ல

துள்ளுதையா உம்நாமம் சொல்ல சொல்ல

துள்ளுதையா உம்நாமம் சொல்ல சொல்ல

துன்பம் உன்னைச் சூழ்ந்தலைக் கழிந்தாலும்

Thunbam Unnai – துன்பம் உன்னை

துன்பமா துயரமா

துன்பமா துயரமா அது தண்ணீர்பட்ட உடை

துங்கனில் ஒதுங்குவோன் பங்கமின்றித் தங்குவான்

துங்கனில் ஒதுங்குவோன் பங்கமின்றித் தங்குவான்

துணை நீரே என் இயேசுவே

துன்பம் உன்னைச் சூழ்ந்தலைக் கழித்தாலும்

துன்பமா துயரமா அது தண்ணீர்பட்ட உடை போன்றதம்மா

துன்பமான வேளையில் இன்பமானவேளையில்

துதி அல்லேலூயா பாடுவோம்

துதி எடுத்தால் சாத்தான் ஓடுவான்

துதி எடுத்தால் சாத்தான் ஓடுவான்

துதி எடுத்தால் சாத்தான் ஓடுவான்

துதி எடுத்தால் சாத்தான் ஓடுவான்

துதி கனம் மகிமை எல்லாம்

துதி கனம் மகிமையுமக்கே

துதி கனம் செலுத்துகிறோம்

துதி கீதமே பாடியே

வாழ்த்தி வணங்கிடுவோம்

துதி கனம் மகிமையுமக்கே

இயேசு நாமமே ஆறுதல்

துதி மகிமை கனம் வல்லமை

துதி மகிமை கனம் வல்லமை

துதி பாடுவாய் நெஞ்சமே இயேசுவை

துதி பாடுவாய் நெஞ்சமே இயேசுவை

துதிபாடுவாய் நெஞ்சமே இயேசுவை

துதிபலியை செலுத்த

துதி செய் நீ மனமே துதிகளைப் படியே

துதி செய்ய தொடங்கினால்

துதி தங்கிய பரமண்டல சுவிசேடக நாமம்

துதி தங்கிய பரமண்டல சுவிசேடக நாமம்

துதி தங்கிய பரமண்டல சுவிசேடக நாமம்

துதி துதி என் மனமே

துதி துதி இயேசுவை

துதி உமக்கே இயேசு நாதா

துதி உமக்கே இயேசு நாதா

துதிபலியை செலுத்த

துதிகள் நடுவில் வாசம் செய்யும்

துதிகளால் அவரை உயர உயர்த்துவேன்

துதிகளில் வாசம் செய்யும்

துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும்

துதிகள் எங்கள் அர்ச்சனைப் பூக்கள்

துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் சேனைகளின் தேவன்

துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் சேனைகளின் தேவன்

துதிகனம் மகிமை எல்லாம்

துதிக்கின்றோம் துதி பாடல் பாடி

துதிக்கிறோம் உம்மை வல்லபிதாவே

தேவனைத் துதிப்போம்

துதிக்கிறோம் உம்மை வல்ல பிதாவே

துதிக்கிறோம் உம்மை வல்ல பிதாவே

துதிக்கிறோம் உம்மை வல்ல பிதாவே

துதிக்கிறோம் உம்மை வல்ல பிதாவே

துதிக்குப் பாத்திரரே

துதிப்பேன்

துதிப்பேன் துதிப்பேன் தேவனை

துதிப்பேன் துதிப்பேன் தேவனை

Thuthipaen Thuthipaen Thuthipaen – துதிப்பேன் துதிப்பேன்

துதிப்பேன் துதிப்பேன் இயேசு தேவனை

துதிப்பேன் இயேசுவின் பாதம் துதிக்கப் பெறுமற்புதரானதால்

துதிப்பேன் துதிப்பேன் தேவனை

துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதிப்பேன்

துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி

துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி

துதிப்போம் நம் தேவனை

துதிப்பேன் தேவனையே

துதிப்பேன் துதிப்பேன் தேவனை

துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதிப்பேன்

துதிப்பேன் உம்மை துதிப்பேன்

துதிப்பேன் இயேசுவின் பாதம் துதிக்கப் பெறுமற்புதரானதால்

துதிப்பேன் துதிப்பேன்

துதிப்பேன் துதிப்பேன் இயேசு தேவனை

துதிப்பேன் துதிப்பேன்

துதிப்பேன் உம்மைத் துதிப்பேன்

துதிப்பேன் உம்மை துதிப்பேன்

துதிப்பேன் இயேசுவின் பாதம் துதிக்கப் பெறுமற்புதமானதால்

துதிப்பேன் இயேசுவின் பாதம் துதிக்கப் பெறுமற்புதரானதால்

துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி

துதிப்போம் இயேசுவை துதிப்போம்

துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி

துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி

துதிப்போம் ஜெபிப்போம்

துதிப்போம் நன்றியுடன்

துதிப்போம் இயேசுவை துதிப்போம்

துதிப்போம் இயேசுவை துதிப்போம்

துதிசெய் மனமே நிதம் துதிசெய்

துதிசெய் மனமே நிதம் துதிசெய்

துதிசெய் மனமே நிதம் துதிசெய்

துதித்திடுவேன் முழு இதயத்தோடு

துதித்திடுவேன் முழு இதயத்தோடு

துதித்திடுவேன் முழு இதயத்தோடு

துதித்திடு என் உள்ளமே

துதித்திடுவேன் முழு இதயத்தோடு

துதித்துப் பாடிட பாத்திரமே

துதித்துப் பாடிட பாத்திரமே

துதித்துப் பாடிட பாத்திரமே

துதித்துப் பாடிட பாத்திரமே

Thuthithu Paadida – துதித்துப் பாடிட பாத்திரமே

துதித்து பாடிடுவோம் தாவீதை போல

துதித்து பாடிடுவோம் தாவீதை போல

துதிதுதி பரன்றனையே சுகிர்தமாக

துதியின் ஆடை அணிந்து

துதியின் ஆடை அணிந்து துயரம் எல்லாம் மறந்து

துதியின் ஆடை அணிந்து துயரம் எல்லாம் மறந்து

துதியின் ஆடை அணிந்து

துதியின் தேவனே துதிக்குப் பாத்திரர்

துதியுங்கள் நம் தேவனை

துதியுங்கள் தேவனை

துதியுங்கள் நம் தேவனை

துதியுங்கள் நம் தேவனை

துதியுங்கள் நம் தேவனை

துதியுங்கள் தேவனை

தூங்காமல் ஜெபிக்கும் வரும் தாங்கப்பா

தூபம் போல் என் ஜெபங்கள்

தூய ஆவியானவர் இறங்கும்

Thuuya, Thuuya, Thuuya! Sarvavalla Natha!

தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன்

தூய்மை பெற நாடு கர்த்தர் பாதமே

பரிசுத்தத்திற்கு அழைக்கிறார்

தூய ஆவியானவரே

தூய ஆவியே அன்பின் ஆவியே

தூயா தூயா எம் இயேசு நாதா

துயா துயா எம் இயேசு நாதா

தூயா தூயா எம் இயேசு நாதா

துயரத்தில் கூப்பிட்டேன்

துயரத்தில் கூப்பிட்டேன் உதவிக்காய் கதறினேன்

துயரத்தில் கூப்பிட்டேன் உதவிக்காய் கதறினேன்

துயருற்ற வேந்தரே

துயருற்ற வேந்தரே

துயருற்ற வேந்தரே

திராட்சை செடியே இயேசு ராஜா

திராட்சை செடியே இயேசு ராஜா

Trust in the Lord and don’t despair