ஆத்துமாவே கர்த்தரையே நோக்கி அமர்ந்திரு

விழுந்து போகாமல் தடுக்கி விழாமல்

காருண்யம் என்னும் கேடயத்தால் காத்துக்கொள்கின்றீர்

பலிபீடமே பலிபீடமே

கலங்கும் நேரமெல்லாம் கண்ணீர் துடைப்பவரே

பிள்ளை நான் தேவ பிள்ளை நான்

உமக்குத்தான் உமக்குத்தான்

இயேசு கிறிஸ்துவின் திரு ரத்தமே

என்னை காண்பவரே தினம் காப்பவரே

வலைகள் கிழியத்தக்க படவுகள் அமிலத்தக்க

விழுகுது விழுகுது எரிகோ கோட்டை

யார் பிடிக்க முடியும்

யாக்கோபின் தேவன் துணையானார்

எருசலேம் எருசலேம் உன்னை

வல்லமையின் ஆவியானவர்

வாதை உந்தன கூடாரத்தை அணுகாது மகனே

தடுக்கி விழுந்தோரை தாங்குகிறீர்

துள்ளுதையா உம்நாமம் சொல்ல சொல்ல

துதி எடுத்தால் சாத்தான் ஓடுவான்

உமக்காகத் தானே ஐயா நான்

உம்மை புகழ்ந்து பாடுவது நல்லது

உம்முன்னே எனக்கு நிறைவான மகிழ்ச்சி உண்டு

நன்றி நன்றி நன்றி என்று துதிக்கிறேன்

நீர் என்னை தாங்குவதால்

பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம்

பகல் நேரப் பாடல் நீரே

இராஜாவாகிய என் தேவனே சங்:

நல்லதையே நான் சொல்லவும் செய்யவும்

நல்லவர் நீர்தானே எல்லாம் நீர்தானே சங்:

நன்றிபலிபீடம் கட்டுவோம்

கைதூக்கி எடுத்தீரே

மகிமையான பரலோகம் இருக்கையிலேநீ

முகமலர்ந்து கொடுப்பவரை கர்த்தர் நேசிக்கிறார்

மிகுந்த ஆனந்தம் சங்

முன்னோர்கள் உம் மீது நம்பிக்கை வைத்தார்கள்

என் மேலே

இன்று முதல் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்

கைதட்டி பாடி மகிழ்ந்திருப்போம்

அகில உலகம் நம்பும் சங்:

அமர்ந்திருப்பேன் அருகினிலே

அன்புகூர்ந்த என் கிறிஸ்துவினாலே ரோமர் :

அதிகாலையில் உம் திருமுகம் தேடி

என் ஆத்துமாவும் சரீரமும்

என்மீது அன்புகூர்ந்து

இரத்தக் கோட்டைக்குள்ளே

மறவாமல் நினைத்தீரையா

விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்

மறவாமல் நினைத்தீரையா

ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு

உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு?