காக்கைகளை கவனித்துப் பாருங்கள் Chords

காக்கும் கரங்கள் உண்டெனக்கு காத்திடுவார் Chords

காக்கும் கரங்கள் உண்டெனக்கு Chords

காக்கும் தெய்வம் இயேசு இருக்க Chords

கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம் Chords

காலையில் எழுந்து நீ கர்த்தரை ஆராத்தித்திடு Chords

காலையில் சூரியன் உதிக்கும் Chords

காலையில் ஸ்தோத்திர கீதம் இந்த Chords

காலையில் துதிப்பேன் Chords

காலையில மறையிற Chords

காலையும் மாலை, எவ்வேளையும் கர்த்தரைக் Chords

காலம் இனி செல்லாது Chords

காலமே தேவனை தேடு – ஜீவ Chords

காலமோ செல்லுதே வாலிபம் மறையுதே Chords

காலங்கள் மாறிடலாம் Chords

கால்கள் தள்ளாட விடமாட்டார் Chords

கானாவூரின் கல்யாண வீட்டில் Chords

கானாவூரின் கல்யாணத்தில் தானே Chords

கானக பாதை காடும் மலையும் Chords

காணாமல் தியங்கிடும் Chords

காணாத ஆட்டின் பின்னே Chords

காணிக்கை கர்த்தருக்கு காணிக்கை Chords

காணிக்கை தந்தோம் கர்த்தாவே Chords

காண்கின்ற தேவன் நம் தேவன் Chords

காப்பார் உன்னைக் காப்பார் Chords

காப்பார் உன்னைக் காப்பார் Chords

காரிருள் சூழ்ந்திடும் நேரம் Chords

காரிருளில் என் நேச தீபமே Chords

காரியம் மாறுதலாய் முடியும் Chords

காத்திடும் காத்திடும் Chords

காற்று வீசுதே தேசத்தின் மேலே Chords

காற்றுக்கும் கடலுக்கும் கட்டளையிடுகின்ற இவர் யார் Chords

கடல் கொந்தளித்து பொங்க Chords

கடந்து வந்த பாதைகளை Chords

கடவுள் உண்டு தான் அதுவும் ஒன்று தான் Chords

கடும் காற்றோ கடும் கடலோ Chords

கடும் புயலிலே Chords

கேளுங்கள் தரப்படும் என்ற என் இயேசுவே Chords

கேரீத் ஆற்றங்கரையில் Chords

கேட்டேன் கேட்டேன் கேட்டேன் இன்று எப்போது என் இயேசு வருவார் என்று Chords

கைதூக்கி எடுத்தீரே Chords

கைதட்டிப் பாடி மகிழ்ந்திருப்போம் Chords

கைதூக்கி எடுத்தீரே Chords

கைவிடார் இயேசு கைவிடார் Chords

கலக்கு கலக்கு கலக்குவோம் Chords

கலங்காதே திகையாதே Chords

கலங்காதே கலங்காதே Chords

கலங்காதே கண்மணியே Chords

கலங்காதே கர்த்தர் உன்னை காப்பார் Chords

கலங்காதே மகனே Chords

கலங்காதே மனமே Chords

கலங்காதே நீ கலங்காதே Chords

தகப்பனே Chords

கலங்கி நின்ற வேளையில் Chords

கலங்கின நேரங்களில் Chords

கைதூக்கி எடுப்பவரே Chords

களிகூருவோம், கர்த்தர் நம் பட்சமே Chords

கலிலேயா என்ற ஊரில் Chords

கலிலேயா கடலோரம் கரை மீதிலே Chords

கல்வாரி அன்பை Chords

கல்வாரி என்னும் தோட்டத்திலே என் கர்த்தர் தொங்கும் மரத்தினிலே Chords

கல்வாரி காட்சி சிந்திக்குமா உன் மனசாட்சி Chords

கல்வாரி காட்சியை காணாத கண்களும் கண்களல்ல Chords

கல்வாரி மா மாலையோரம் Chords

கல்வாரி மலையிலே என் கர்த்தா உம் வேதனை Chords

கல்வாரி சிநேகம் கரைத்திடும் என்னை Chords

கல்வாரியே கல்வாரியே Chords

கல்வாரியில் ஏக சுதன் Chords

கல்வாரியில் தொங்குகின்றார் Chords

கல்யாணமாம் கல்யாணம் Chords

கனப்பொழுதும் என்னை கைவிடாத உம்மை Chords

காணாத ஆட்டின் பின்னே கர்த்தர் Chords

கனத்திற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய ஈசாநபி Chords

கனிதரும் காலமன்றோ Chords

கனியிலும் அதிமதுரம் Chords

கன்மலை மீதென் கால் நிறுத்தி Chords

கன்மலையானவர் துதிக்கப்படுவீராக Chords

கன்மலையே கர்த்தாவே Chords

கண் கலங்காமல் காத்தீரய்யா Chords

கண்களை ஏறெடுப்பேன் Chords

கண்களை ஏறெடுப்பேன் மாமேரு Chords

கண்களை பதிய வைப்போம் Chords

கண்மணி போல் என்னைக் காப்பவரே Chords

கண்ணீரெல்லாம் Chords

கண்ணீரின் ஜெபத்தை கேட்டீரைய்யா Chords

கண்ணோக்கிப் பார்த்த தேவ Chords

கண்ணோக்கிப் பார்த்த தேவா Chords

கறைகள் நீங்கிட கைகள் கழுவி Chords

கரையேறி உமதண்டை Chords

கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை Chords

கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் Chords

கர்த்தருக்கு காத்திருப்போர் Chords

கர்த்தாவே என் பெலனே Chords

கர்த்தாவே என் கன்மலையே Chords

கர்த்தாவே எதுவரைக்கும் Chords

கர்த்தாவே நீர் சொல்லும் Chords

கர்த்தாவே தேவர்களில் Chords

கர்த்தாவே உம் அன்புக்கு Chords

கர்த்தாவே உம் பாதத்திலே Chords

கர்த்தாவே உமது கூடாரத்தில் Chords

கர்த்தாவே உம்மை போற்றுகிறேன் Chords

கர்த்தாவின் ஜனமே கைத்தாளமுடனே Chords

கர்த்தனே எம் துணையானீர் Chords

கர்த்தனே எம் துணையானீர் Chords

கர்த்தர் ஆவி எங்கேயோ Chords

கர்த்தர் என் மேன்மையும் Chords

கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கின்றார் Chords

கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறாரே Chords

கர்த்தர் என் பட்சத்தில் Chords

கர்த்தர் என் பெலனானார் Chords

கர்த்தர் என் பெலனும் Chords

கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும் Chords

கர்த்தர் கரம் என் மேலங்க Chords

கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை Chords

கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு Chords

கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே Chords

கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை Chords

கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை Chords

கர்த்தர் நல்லவர் கர்த்தர் நல்லவர் Chords

கர்த்தர் நல்லவர் ருசித்துப் பாருங்கள் Chords

கர்த்தர் நல்லவர் துதியுங்கள் Chords

கர்த்தர் நல்லவரே அவர் கிருபை Chords

கர்த்தர் நம் இயேசுவே Chords

கர்த்தர் பெரிய காரியங்கள் செய்வார் Chords

கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது Chords

கர்த்தர் சொல்ல ஆகுமே Chords

கர்த்தர் சொன்னால் போதுமே Chords

கர்த்தர் தாமே நம் முன்னே போவார் Chords

கர்த்தர் உன்னதரே Chords

கர்த்தர் வீட்டைக் கட்டாராகில் Chords

கர்த்தர் இயேசு வாக்கை நம்புவோம் Chords

கர்த்தர் இயேசுவை Chords

கர்த்தராம் இயேசுவை பாடித் துதிப்போம் Chords

கர்த்தரை என்றும் நம்பிக்கையாக Chords

கர்த்தரை நாம் எக்காலத்திலும் Chords

கர்த்தரை நான் எக்காலமும் ஸ்தோத்தரிப்பேனே Chords

கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் Chords

கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் Chords

கர்த்தரை நம்பிடுங்கள் Chords

கர்த்தரை நம்பினோர் பேறுபெற்றோர் Chords

கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம் Chords

கர்த்தரை நம்பு உன் வாழ்வு மாறும் Chords

கர்த்தரை நம்புவேன் Chords

கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்திருப்போம் Chords

கர்த்தரை நோக்கி காத்திருப்போர்க்கு Chords

கர்த்தரை பாடியே போற்றிடுவோமே Chords

கர்த்தரை தேடின நாட்களெல்லாம் Chords

கர்த்தரை துதிப்பதும் கீர்த்தனம் பண்ணுவதும் Chords

கர்த்தரை துதித்து அவரின் நாமத்தை Chords

கர்த்தரை துதியுங்கள் அவர் என்றும் நல்லவர் Chords

கர்த்தரையே துதிப்பேன் Chords

கர்த்தரின் கை இந்தியாவின் Chords

கர்த்தரின் கை குறுகவில்லை Chords

கர்த்தரின் கிருபைகளைப் பாடுவேன் Chords

கர்த்தரின் நாள் நெருங்கிடுதே Chords

கர்த்தரின் சத்தம் வல்லமை உள்ளது Chords

கர்த்தரின் வார்த்தை வல்லமையானது Chords

கர்த்தருக்கே பயந்தே நடந்தால் Chords

கர்த்தருக்கு காணிக்கை தாருங்கள் Chords

கர்த்தருக்கு காத்திருந்து கழுகு போல் Chords

கர்த்தருக்கு காத்திருப்போர் Chords

கர்த்தருக்கு காத்திருப்போர் Chords

கர்த்தருக்கு காத்திருந்து Chords

கர்த்தருக்கு புதுப்பாட்டை Chords

கர்த்தருக்கு புதுப்பாட்டை பாடுங்க Chords

கர்த்தருக்கு புதுப்பாட்டு பாடிடுவோம் Chords

கர்த்தருக்குள் களிகூர்ந்து மகிழ்கின்றேன் Chords

கர்த்தவே என் பெலனே Chords

கருவறையில் தோன்றும் முன் Chords

கருவிலேன்னை தெரிந்து கொண்டீரே Chords

கசந்த மாரா மதுரமாகும் Chords

கஷ்டப்பட்டு நஷ்டப்பட்டு Chords

கடைசி நாட்களிலே Chords

கதை ஒண்ணு சொல்ல வந்தேங்க Chords

கதிரவன் தோன்றும் காலையிதே Chords

கடினமானது உமக்கு எதுவுமில்லை Chords

கட்டப்பட்ட மனிதரெல்லாம் Chords

கட்டின வீடு பல இருந்தும் கடவுளுக்கு இடமில்லை Chords

கட்டிப் பிடித்தேன் உந்தன் பாதத்தை Chords

கற்றுத் தந்து நடத்திகிறீர் Chords

கவலை கொள்ளாதிருங்கள் Chords

கவர்ச்சி நாயகனே Chords

கிறிஸ்தவம் கிறிஸ்தவம் மனிதனுக்கு Chords

கிறிஸ்தவனை டிஸ்டப் பண்ணாதே Chords

கிறிஸ்துவை தவிர்த்தொரு தெய்வமில்லை Chords

கிறிஸ்துவின் அன்பைவிட்டு Chords

கிறிஸ்துவின் அடைகலத்தில் Chords

கிறிஸ்துவின் சேனைக்கு Chords

கிறிஸ்துவுக்காக இயேசுவுக்காக Chords

கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு Chords

கிருபை மேலானதே Chords

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் Chords

கிருபாசனபதியே உம் கிருபைகள் தர வேணுமே Chords

கிருபாசனதண்டை ஓடி வந்தேன் Chords

கிருபை எம்மை சூழ்ந்து Chords

கிருபை இரக்கம் நிறைந்த ஓர் Chords

கிருபை மேல் கிருபை தாருமே Chords

கிருபை மேலானதே Chords

கிருபை தாரும் தேவனே Chords

கிருபையால் நிலைநிற்கின்றோம் Chords

கிருபையே கிருபையே நித்தமும் Chords

கிருபையே உன்னை இந்நாள் Chords

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே Chords

கிருஸ்மஸ் என்றால் என்னவென்று Chords

கிருஸ்மஸ் காலம் வந்தாச்சு Chords

கிதியோன் நீ கிதியோன் நீ Chords

கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம் ஏறெடுப்போம் Chords

கொடும் கொல்கோதாவின் கொடு முடியில் Chords

கொல்கதா என்றாலே கொலை நடுங்குது Chords

கொல்கதா மலை மீதிலே Chords

கொல்கதா மலை மீதிலே Chords

கோணலும் மாறுபாடுமான உலகத்தில் Chords

கொஞ்ச காலம் இயேசுவுக்காத Chords

கொண்டாடுவோம் நாம் Chords

கூடாதது ஒன்றுமில்லை Chords

கூடுமே எல்லாம் கூடுமே Chords

கூப்பிடும் குரல் தன்னை கேட்டு Chords

கோடி கோடி நன்மைகள் Chords

குழப்பங்கள் தேவையில்லை Chords

என் தேவைளை நீர் பார்த்துக் கொள்வீர் Chords

குளிர் காலம் பனி நேரம் Chords

குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் Chords

கும்மியடி தமிழ்நாடு முழுவதும் Chords

குணப்படு பாவி தேவ கோபம் Chords

குந்தி குந்தி நடப்பதென்ன? Chords

குரிசினில் தொங்கியே குருதியும் வடிய Chords

குறித்த காலத்திற்கு Chords

குறித்த காலத்திற்கு என்னில் Chords

குருசினில் தொங்கினீர் Chords

குருசினில் தொங்கியே குருதியும் வடியவே Chords

குருசின்மேல் குருசின்மேல் Chords

குதூகலம் கொண்டாட்டமே Chords

குதூகலம் நிறைந்த நன்னாள் Chords

குதுகலம் நிறைந்த நன்னாள் Chords

குற்றம் நீங்கக் கழுவினீரே Chords

குயவனே குயவனே Chords

குயவனே உம் கையில் Chords

குயவனே குயவனே Chords

என்னைப் படைக்கிறேன் Chords

குயவனின் கைகளில் நான் ஒரு களிமண் Chords