ராஜா நீர் செய்த நன்மைகள் Chords

ராஜா உம் பிரசன்னம் போதுமையா Chords

ராஜாதி ராஜாதி ராஜா Chords

ராஜாதி ராஜாவாக Chords

ராஜாதி ராஜன் தேவாதி தேவன் Chords

ராஜாதி ராஜன் தேவாதி தேவன் Chords

ராஜாதி ராஜன் இயேசு வருவார் Chords

ராஜாவாகிய என் தேவனே உம்மை நான் உயர்த்துகிறேன் Chords

ராஜரீக கெம்பீர தொனியோடே Chords

ராக்காலம் பெத்லேகம் மேய்ப்பர்கள் Chords

ராக்கெட் விண்ணை நோக்கி செல்லுதே Chords

ராச ராச பிதா மைந்த Chords

ராசாதி ராசன் இயேசு Chords

ராயர் மூவர் கீழ் தேசம் Chords

ராஜாதி ராஜாவாக அரசாளும் தெய்வமே Chords

இராஜாதி இராஜாவாம் கர்த்தாதி கர்த்தராம் Chords

இராஜாவாகிய என் தேவனே Chords

ரகசியமாய் ஒரு வருகை Chords

இரட்சகர் வந்ததால் Chords

இரத்தமே சிந்தப்பட்ட இரத்தமே Chords

Rehoboth – Neer Nallavar Chords

ரோஜாப்பூ வாசமலர்கள் நாம் இப்போ Chords

ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர் நம் இயேசு Chords

ரோட்டுபுற வீட்டுல ஒதுக்குப்புற திண்னையிலே Chords