ஓ பாவங்கள் எத்தனையோ Chords

ஒ இயேசு உமதன்பு எத்தனை பெரியது Chords

ஓ! இயேசு உமதன்பு Chords

ஓடு ஓடு ஓடு ஓடிக்கொண்டிரு Chords

ஓடு ஓடு விலகி ஓடு Chords

ஒடுக்கினவன் முடிந்து போனான் நம்மை Chords

ஒலி முக வாசலில் ஒளியாய் இருப்பவர் Chords

ஒளி தரும் தீபங்கள் Chords

ஒளிவடிவ மெய்ப்பொருளே Chords

ஒன்று கூடி ஆராதிப்போம் Chords

ஒண்ணுமில்லை வாழ்வில் ஒண்ணுமில்லை Chords

ஒன்றாய் சேர்ந்து பாடுவோம் Chords

ஒன்றும் குறைவு படாது Chords

ஊரு என்னும் ஊருல தேராகு Chords

ஊற்றப்பட வேண்டுமே உன்னதத்தின் ஆவி Chords

ஊற்றப்பட வேண்டுமே Chords

ஊற்றிட வேண்டுமே Chords

ஊற்றிடுமே உம் வல்லமையை Chords

ஊற்றுங்கையா Chords

ஊற்றுங்கப்பா ஊற்றுங்கப்பா Chords

ஊற்றுத் தண்ணீரே எந்தன் தேவ ஆவியே Chords

ஒப்புக்கொடுத்தீர் ஐயா Chords

ஒரு கோடி ஸ்தோத்திரங்கள் Chords

ஒரு மகிமையின் மேகம் Chords

ஒரு மகிமையின் மேகம் Chords

ஒரு மரந்தரும் குருமருந்து Chords

ஒரு முறை ஒரே முறை Chords

ஒரு நாள் வருவார் ராஜாதி ராஜன் Chords

ஒரு நாளில் பாவியாய் அலைந்து Chords

ஒரு நிமிஷம் கூட நீர் இல்லாமலே Chords

ஒருபோதும் மறவாத Chords

ஒரு போதும் மறவாத Chords

ஒரு போதும் மறவாத தேவனே Chords

ஒரு சபையில் நிலைத்திரு Chords

ஒரு சொட்டு கண்ணீரையாவது Chords

ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் Chords

ஒருநாளும் வீணாகாது Chords

ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் Chords

ஒருவராலே உம் ஒருவர் மூலமாய் Chords

ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத இராக்காலம் Chords

ஒருவரும் சேரா ஒளியினில் Chords

ஒருவரும் சேரா ஒளியினில் Chords

ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் Chords

ஓசன்னா கீதம் பாடிடுவேன் Chords

ஓசன்னா பாடுவோம், ஏசுவின் தாசரே Chords

ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்கணும் தம்பி தங்கச்சி Chords

ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்கணும் Chords

ஒவ்வொரு நாளிலும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் Chords

ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு காலமுண்டு Chords

ஒவ்வொரு நிமிடமும் Chords

ஓயாமல் துதிப்போம் Chords