தேவ குமாரா Chords

தேவா பிரசன்னமே Chords

தே வா உந்தன் சமூகம் Chords

என்னைத் தருகிறேன் Chords

தேவனின் ஆலயமே பரிசுத்த ஆலயமே Chords