ஆ… அல்லேலூயா

Halal (Exuberant worship)

அல்லேலூயா அல்லேலூயா

அல்லேலூயா அல்லேலூயா

அல்லேலூயா அல்லேலூயா

அல்லேலூயா கீதம் பாடுவேன்

Hallelujah Kartharaiye

அல்லேலூயா துதி மகிமை என்றும்

அல்லேலூயா துதி மகிமை

அல்லேலூயா துதி மகிமை

அல்லேலூயா துதி உமக்கே

அல்லேலூயா துதி உமக்கே

அல்லேலூயா துதி உமக்கே

என் மேலே

நிரந்தரமானமகிழ்ச்சியை

Have you got the sunshine (Rhymns)

He is Lord He is Lord

He poured in the Oil and the Wine

He sought me

மோட்சம் இறங்கி மகிமையால் நிரம்பிற்று

உம் நாமம் இன்பம்

HE’S A MIRACLE WORKING GOD

He’s able

He’s in my heart

He’s the Lily of the Valley, the Bright and Morning Star

His yoke is easy

ஓசன்னா பாடி பாடி நேசரை தேடி

ஓசன்னா பாடுவோம்

ஓசன்னா பாடுவோம் ஏசுவின் தாசரே

ஓசன்னா பாலர் பாடும் ராஜாவாம் மீட்பர்க்கே

ஓசன்னா பாடுவோம் ஏசுவின் தாசரே

ஓசன்னா உன்னதத்தில் ஓசன்னா

ஓசன்னா கீதம் பாடிடுவேன்