மா கெம்பீரப் பாட்டோடும்

மா தேவன் பிறந்தார்

மா ஜோதி தோன்றினார்

மா மாட்சி கர்த்தர் சாஷ்டாங்கம் செய்வோம்

மா மாட்சி கர்த்தர் சாஷ்டாங்கம் செய்வோம்

மா மாட்சி கர்த்தர் சாஷ்டாங்கம் செய்வோம்

மா மகிழ்வாம் இந்நாளில்

மாமன்னன் மானிடரை மீட்க

மாமரி மகனே மாதவ சுதனே

மா மாட்சி கர்த்தர்

மா பாவியாம் என்னையும்

மா பாவியாம் என்னையும்உம்

மா பாவியாம் என்னையும்உம்

மா பெரிதாம் நின் கிருபை

மா சாலேம் சொர்ண நாடு

மா தயவே தேவ தயவே

மா தயவே தேவ தயவே

மா தூய ஆவி இரங்கும்

மா தூய ஆவி! இறங்கும்

மா தூய ஆவி! இறங்கும்

மா வாதைப்பட்ட

மாறாத உம் அன்பு

மாமலைமீதினில் போதகம்

மாமனோகரா இவ்வாலயம்

மானானது நீரோடையை

மாண்டாரே இரட்சகர் உனக்காக

மான்கள் நீரோடை வாஞ்சிக்கும்

மான்கள் நீரோடை வாஞ்சிப்பது போல்

மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து

Maangal Neerodai Vaanjithu

மானிட உருவில் அவதரித்த

மானிட உருவில் அவதரித்த

மானிடனே மயங்கிடாதே

மானிடர் பாவம் போக்கவே

மானிடரின் அப்பனாரே

Maanitarae! Poerrunkalae!

மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து

மான்கள் நீரோடை வாஞ்சிப்பது போலே

மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து

மானுவேல் தொண்டரே ஆர்ப்பரிந்து

ஏறெடுத்துப் பாருங்கள்

மாராநாதா அல்லேலூயா

மாரநாதா இயேசு நாதா

மாரநாதா இயேசு நாதா

Maaranaathaa… Iyaesu Naathaa

மாரநாதா இயேசு நாதா

மாறணும் மனம் மாறணும்

மாறாத நல் விசுவாசம் பரன்

மாறாத நல் விசுவாசம் பரன்

மாறாத நல் விசுவாசம் பரன்

மாறவே ஆசைப்படுகிறேன்

மார்கழி மாதத்து பனியினிலே

மாறிடா எம் மா நேசரே ஆ

மாறிடா எம் மா நேசரே

மாறிடார் எம் மா நேசரே

மாறிடா என் நேசரே

மாறிடா எம் மா நேசரே ஆ

மாறிடாதோர் நேச மீட்பர்

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்

Maarillavan Marakkillavan

அன்பு ஒருக்காலும் ஒழியாது

மாறிடாதோர் நேச மீட்பர்மாற்றுவார் உன் வேதனை

மாற்றிடும் மாற்றிடும்

இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார்

மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டி

மாசற்ற தெய்வாட்டுக்குட்டி

மாசில்லாத் தேவ புத்திரன் மானிடனானார் ஜெய! ஜெய!

மாசில்லாத் தேவ புத்திரன்

மாசில்லாத் தேவ புத்திரன்

மாசில்லாக் கன்னியே மாதாவே உன் மேல்

மாசில்லா மாசில்லா

மாசில்லாத் தேவ புத்திரன் மானிடனானார் ஜெய! ஜெய!

மாசில்லாத் தேவ புத்திரன்

மாசில்லாமல் தூயதான

மாசில்லாத் தேவ புத்திரன் மானிடனானார் ஜெய! ஜெய!

மாசில்லாத தேவ புத்திரன்

மாட்சி போரை போரின்

Maatchimai

மாட்சிமை நிறைந்தவரே எல்லா துதிக்கும் பாத்திரரே

மாட்சிமையே தொழுகிறோம்

மாற்றினார் என்னிதயத்தை

மாற்றுமே என்னை மாற்றுமே

மாற்றீர் என் கவலை

மாட்டு தொழுவத்தில்

மாட்டுத் தொழுவில் கந்தை பொதிந்து

மாயையான வாழ்க்கையே

மாயையிலே வாழ்ந்திருக்கும் மனிதனே

மதுரகீதம் பாடிடுவோம்

இயேசு வருகின்றார்

மேக மீதினில் வேகமுடன்

மேகமே மகிமையின் மேகமே

மேகங்கள் நடுவே வழி பிறக்கும்

மேல் வீட்டை நாடித் தேடுவோம்

இயேசுவைப் பின்பற்றுங்கள்

இயேசு என் பங்கு

மேன்மை பாராட்டுவேன்

மேசியா இயேசு ராஜா

மேசியாதான் பொறந்தாச்சு

மேசியாவே மேசியாவே

மகா அருளின் ஜோதியை

மகா அதிசயங்களை

மகளே சீயோன் மகிழ்ச்சியாலே ஆர்ப்பரி

மகனே ஓ மகளே

மகனே உன் நெஞ்செனக்குத் தாராயோ

மகனே உன் நெஞ்செனக்குத்

மகனே உன் நெஞ்செனக்குத் தாராயோ? மோட்ச

மகிபனையே அனுதினமே

மகிபனையே அனுதினமே

மகிழ் கர்த்தாவின் மந்தையே

மகிழ்ச்சி பண்டிகை

Magilchiyodae Avar Sanathi

மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கின்றோம்

மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கின்றோம்

மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கின்றோம்

மகிழ்ந்து களிகூறு மகனேமகளே

மகிழ்ந்து களிகூருங்கள்

மகிழ்ந்து களிகூருங்கள்

மகிழ்ந்து புகழ்ந்து

மகிழ்ந்து களிகூறுங்கள்

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம்

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம்

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம்

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம்

மகிமை ஆனவரே மாட்சிமை நிறைந்தவரே-2

மகிமையடையும் இயேசு ராஜனே

மகிமையடையும் இயேசு ராஜனே

மகிமையடையும் இயேசு ராஜனே

மகிமை தேசமே எந்தனின் சொந்தமே

மகிமை தேவ மகிமை

மகிமை தேவனுக்கு ஆராதனை

மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே!

மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே!

மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே

மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே!

மகிமை மேல் மகிமை அடைந்திடுவேன்

மகிமை நினைத்தால்

மகிமை நிறைந்தவரே

மகிமை உமக்கன்றோ!

மகிமை உமக்கன்றோ

மகிமை உமக்கன்றோ

மகிமை உமக்கன்றோ

மகிமைக்கும் கனத்திற்கும் பாத்திரரே

மகிமையான பரலோகம் இருக்கையிலே நீ

மகிமையில் பிரவேசிக்க

மகிமையின் தேவனைப் பணிந்திடுவோம்

மகிமையின் தேவனே

மகிமையின் ராஜா மகிமையோடு

மகிமையின் ராஜா மகிமையோடு

மகிமையாலே களிகூருங்கள்

மகிமையான பரலோகம் இருக்கையிலேநீ

மகிமையான பரலோகம் இருக்கையிலேநீ

மகிமையின் நம்பிக்கையே

மகிமையின் நம்பிக்கையே

மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி இயேசு தருவாரே

மகிழ்ச்சியோடே அவர் சந்நிதி முன்னே

மகிழ்ந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்

மகிழ்ந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்

மகிழ்ந்து களிகூரு மகனே ளே

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம்

மகா மகா பெரியது

மகா மகா பெரியது

மகா மேன்மையும் அருமையுமான

மகிமையின் தேவனே எந்தன்

வாரும் நாம் எல்லோரும் கூடி,

மகிழ்ச்சி ஓய்வுநாளே

மகனே உன் நெஞ்செனக்கு தாராயோ? மோட்ச

மகனே உன் நெஞ்செனக்கு தாராயோ? மோட்ச

மகனே உன் நெஞ்செனக்குத் தாராயோ? மோட்ச

மகிழ்ந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்

மகிழ்ந்து களிகூறுங்கள்

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம்

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம்

மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே

மகிமை உமக்கன்றோ! மாட்சிமை உமக்கன்றோ!

மகிமை உமக்கன்றோ

மகிமை உமக்கன்றோ! மாட்சிமை உமக்கன்றோ!

மகிமையாய் வெற்றி சிறந்த கர்த்தரை

மகிமையாலே களிகூருங்கள்

மகிமையான பரலோகம் இருக்கையிலே நீ

மகிமையான பரலோகம் இருக்கையிலேநீ

மகிமையடையும் இயேசு ராஜனே

மகிமையின் நம்பிக்கையே

மகிமையின் நம்பிக்கையே

மகிமையின் தேவனே எந்தன்

மகிபனையே அனுதினமே

மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கிறோம்

மகிழ்ந்து களிகூரு மகனே மகளே

மகிழ்ந்து களிகூறுங்கள்

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம்

உம்மை உயர்த்திடுவேன் மேலே மேலே

மலை மேல் ஏறி வந்தேன் தகப்பனே

மலைமேல் ஏறி வந்தேன் தகப்பனே

மலை போன்ற துன்பம் நீக்கும்

மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்

மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்

மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்

மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்

மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்

மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்

Malaigal Vilagi Ponalum

மலைகள் விலகினாலும்

மலைகள் விலகினாலும்

மலைகள் விலகினாலும்

மலைகள் விலகிப் போனாலும்

மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்

மலைகளின் நடுவே வீழ்ந்திடும் அருவிகள்

மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்

மலைமா நதியோ

மலைமா நதியோ மிகு ஆழ் கடலோ

மலைமா நதியோ மிகு ஆழ் கடலோ

மலைமேல் ஏறுவோம்

மலைமேல் ஏறி வந்தேன் தகப்பனே

மலைமேல் ஏறுவோம்

மலைமேல் ஏறுவோம் மரங்களை வெட்டுவோம்

மலைமேல் ஏறுவோம் மரங்களை வெட்டுவோம்

மலையாதே நெஞ்சமே

மழையான நேரத்தில் மனம் சோர்ந்த வேளையில்

மலர் மணமே வீசிடுதே

மலர் தூவியே வாழ்த்திப் பாடுவோம்

மலரே மலரே வெள்ளி மலரே பொன் மந்தாரப்பொழுது இம்

மலராக மலர்ந்த என் மன்னவா

வெள்ளி மலர்

மலரே மலரே வெள்ளி மலரே பொன் மந்தாரப்பொழுது இம்

மலரே மலரே வெள்ளி மலரே பொன் மந்தாரப்பொழுது இம்

மலரே மலரே வெள்ளி மலரே பொன் மந்தாரப்பொழுது இம்

மாமறை புகழும் மரியென்னும் மலரே

மனமிரங்கும் தெய்வம் இயேசு

மனமிரங்கும் தெய்வம் இயேசு

மனம் இரங்கும் தெய்வம் இயேசு

மனம் மகிழ இயேசுவே நாடு

மனம் மகிழ்ந்து தினம் புகழ்ந்து

மனம் சுத்தி சுத்தி வருதே தானா

மனந்திரும்பும் பாவிக்கெல்லாம் புகலிடமே

மனந்திரும்பும் பாவிக்கெல்லாம் புகலிடமே

மனமே ஓ மனமே

மனமே மனமே கலங்காதே

மனமே மகிழ்ந்திடு தினமே ஆர்ப்பரி

மனமே மனமே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்

மனமே மனமே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்

மனமே நீ வருத்தம் கொள்ளாதே

மனமே ஓ மனமே

மனமிரங்கும் தெய்வம் இயேசு

மனமிரங்கும் தேவனே

மனமிரங்கும் தெய்வம் இயேசு

மனமிரங்கும் தெய்வம் இயேசு

மனமிரங்கும் தெய்வம் இயேசு

மனந்திரும்பும் பாவிக்கென்றும் புகலிடமே

மனந்திரும்பு மானிடனே

மனசே கேட்கல

மனஸ்தாபப்படும் தேவனே

மனசுக்குள்ளே பொங்கும் கடலாய்

மனதுருகும் தெய்வமே இயேசய்யா

மனதுருகும் தெய்வமே இயேசையா

மனதுருகும் தெய்வமே இயேசய்யா

மனதுருகும் தெய்வமே இயேசையா

மனதுருகும் தெய்வமே இயேசைய்யா

மனதுருகும் தெய்வமே இயேசைய்யா

மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு

மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு மங்கள வாழ்வு

மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு மங்கள வாழ்வு

மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு மங்கள வாழ்வு

மணவாளன் கர்த்தர் இயேசு வருகின்றாரே

மணவாளன் கர்த்தர் இயேசு வருகின்றாரே

Manavalan Yesu Varapogirar – மணவாளன் இயேசு வரப்போகிறார்

மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு மங்கள வாழ்வு

மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு

மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு

மங்கள கீதங்கள் பாடிடுவோம்

மங்கள சோபனம்

-மங்களம் ஜெயமங்களம் மகத்துவற்கு

மங்களம் ஜெயமங்களம் மகத்துவற்குமங்களம் ஜெயமங்களம்எங்கும் ஒன்றாகவே இருந்திக பரங்கலும்பங்கம் இலாமலே படைத்த பிதாவுக்கும்நல்ல கதியை மாந்தர் நலமதுடன் அடையத்தொல் உலகை ரட்சிக்கும் சுதன் ஏசுநாதர்க்கும்சுத்தரித்து நரர் சுக உலகம் அடையப்பக்தர்களாக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும்இம்முறை முத்தொழில் இயற்றி உலகனைத்தும்செம்மையுடன் நடத்தும் திருயேக தேவனுக்கு

Mangalam Mangalam – മംഗളം മംഗളം മംഗളമേ

மங்களம் சதா ஜெய மங்களம் வேதா

மங்களம் சதா ஜெய மங்களம் வேதா

மங்களம் செழிக்க கிருபை அருளும் மங்கள நாதனே

மங்களம் செழிக்க கிருபை அருளும் மங்கள நாதனே

மங்களம் செழிக்க கிருபை

மங்களம் செழிக்க கிருபை

Mangalam Sezhikka – மங்களம் செழிக்க கிருபை

மனிதனின் ஆலோசனை வீணானது

மனித அன்பு மாறிப்போகும்

மனிதா நீ மண் தானே

மனிதா ஓ மனிதா

மனிதன் கதவை அடைப்பான்

மனிதனை அலட்சியம் செய்யாதே

மனிதனே நீ மண்ணாக இருக்கின்றாய்

மனிதனின் ஆலோசனை வீணானது

மங்களம் மங்களம் மங்களமே

மங்களம் செழிக்க

மன்னன் இயேசு வருகின்றார் நீ மகிழ்ந்து பாடிடு

மன்னன் இயேசு வருகின்றார் நீ மகிழ்ந்து பாடிடு

மண்ணான மனிதன் என்னை

மன்னவா மீட்க வந்த ஜோதியே

மன்னவா மீட்க வந்த ஜோதியே

மன்னிக்கத்தான் என்னில்

மண்ணில் வந்த பாலனே

மன்னிப்பு அருளும் மாபெரும் அரசே

மன்னித்து மறந்து விட்டார்

மன்னியும் இயேசுவே எந்தன் பாவங்களை

மன்னியுங்கள் என்று சொன்னவரே

மண்ணோரை மீட்டிடவே பாரில்

மண்ணோரை மீட்டிடவே பாரில்

மண்ணோரை மீட்டிடவே பாரில்

மன்னுயிரை மீட்கப் புவி

மன்னுயிர்க்காகத்தன் னுயிர்

விண்ணில் தோன்றும் தாரகை எல்லாம் தேவதையாகும்

மண்ணுலகில் மன்னவன் பிறந்துவிட்டார்

மன்னுருவானவர் ஆதி

மன்னுயிர்த் தொகுதி

மன்னுயிர்க்காகத் தன்னுயிர் விடுக்க

மன்னுயிர்க்காகத் தன்னுயிர் விடுக்க

மந்தை ஆயர் மனம் மகிழவே

மந்தை ஆயர் மனம் மகிழவே

மந்தை மேய்க்கும் மேய்ப்பர்களே

மந்தையில் சேரா ஆடுகளே

மந்தையில் சேரா ஆடுகளே

மந்தையில் சேரா ஆடுகளே

மந்தையில் சேரா ஆடுகளே

மந்தையில் சேரா ஆடுகளே

மந்தையில் சேரா ஆடுகளே

மனு சுதா எம் வீரா

-மனுகுலத காக்க வந்த மகா ராஜனே

மனுஷரைக் கட்டி இழுக்கும்

மனுவாயினார் மஹத்வ ராஜன்

மானுவேல் தொண்டரே ஆர்ப்பரித்து

மனுவேலனே எங்கள் மகிபா

மறக்கப்படுவதில்லை நான்

மறக்கப்படுவதில்லை நீ

மறக்கப்படுவதில்லை என்று வாக்குரைத்தீரே

மறக்கப்படுவதில்லை நீ

மறக்கவில்ல என்ன மறந்திடல

மரணம் துதியாது பாதாளம் துதியாது

மரணம் துதியாது பாதாளம் துதியாது

மரணம் வருது

மரணம் வருது

மரணமே உன் கூர் எங்கே ?

மரணமே உன் கூர் எங்கே

மரணமே உன் கூர் எங்கே ?

Maranatha

மாரநாதா இயேசு நாதா

மாரநாதாஇயேசு நாதா

மாரநாதா இயேசுவே வாருமையா

மரணத்தை ஜெயித்தவர்

மரணத்தின் கூர் ஒடித் துயிர்த்தனர்

மரணத்தின் கூர் உடைந்தது

மறந்திடாதே நீ மன்னவன் இயேசுவின்

மறந்திடாதே நீ மன்னவன் இயேசுவின்

இயேசுவை எங்கும் கூறுவோம்

மறப்பேனோ மறந்து போவேனோ

மறவாமல் நினைத்தீரையா

மறவாமல் நினைத்தீரையா

மறவாமல் நொடியும்

மறவார் இயேசு மறவார்

மறவார் இயேசு மறவார்

மறவார் இயேசு மறவார் உன்னை

மறவார் இயேசு மறவார்

மறவாதே மனமே தேவ சுதனை

மறவேனே உம் அன்பை

மாறிடா எம்மா நேசரே ஆ

மாறிடா எம்மா நேசரே ஆ

மாறிடா எம் மாநேசரேஆ

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்

மரிக்கவா பிறந்தேன்

மரிக்குங் கிறிஸ்தின் ஆவியும்

மரிக்கும் மீட்பர் ஆவியும்

மரித்த இயேசு உயிர்த்து விட்டார் அல்லேலூயா

மரித்த இயேசு உயிர்த்து விட்டார் அல்லேலூயா

மரித்த இயேசு உயிர்த்து விட்டார் அல்லேலூயா

மரித்த இயேசு உயிர்த்து விட்டார் அல்லேலூயா

மரித்தாரே என் ஆண்டவர்

மரித்தாரே கிறிஸ்தேசு

மரித்தோர் எவரும் உயிர்த்தெழுவார்

மரித்தோர் எவரும் உயிர்த்தெழுவார்

மரித்தோர் உயிர்த்தெழுவார்

மரித்த இயேசு உயிர்த்து விட்டார் அல்லேலூயா

மரித்த இயேசு உயிர்த்துவிட்டார் அல்லேலூயா

மரித்தோர் எவரும் உயிர்த்தெழுவார்

மறுபடியும் எழும்பிடுவேன்

மாறும் இவ் உலகினிலே மாறாத உம் கிருபை

மாறும் இவ் உலகினிலே மாறாத உம் கிருபை

மருந்து கண்டேனே

மறுரூபம் மலைமதிலே

மாசற்ற தேவாட்டுக்குட்டி மனுவேல் மேசியாவே

மாசற்ற தேவ சுதனே

Tamil Christian Mashup | Ennil Adanga Sthothiram & Maravaar yesu |Srinisha Jayaseelan |Vinny allegro

மாட்சிமை உள்ளவரே எல்லா

மாட்சிமையானதோர்

மாட்சிமை நிறைந்தவரே எல்லா துதிக்கும் பாத்திரரே

மாதா உன் கோவிலில் மணிதீபம் ஏற்றினேன்

மாதாவே சரணம் உந்தன் பாதாரம் புவிக்காதாரம்

மாதாவே சரணம் உந்தன் பாதாரம் புவிக்காதாரம்

மாதாவே ! துணை நீரே உம்மை

மதுமலர் நிறைகொடி கையிலேந்தும்

மாற்றும் என்னை உந்தன் சாயலாய்

Matti Nundi Vachina – మట్టి నుండి వచ్చిన ఈ శరీరము

மாற்றிடும் உம் சாயலாய் என்னை

மாற்றிடும் உம் சாயலாய் என்னை

மாட்டுத்தொழுவத்தில் பாலகனாய்

மாயையான இந்த உலகினிலே

மாயையான இந்த உலகினிலே

மயங்கும் தாசனை

மழை ஓய்ந்த பின்னே

மழையான நேரத்தில் மனம் சோர்ந்த வேளையில்

மகிழ் மகிழ் மந்தையே

மேலோகத்தில் என் பங்கு நீர்

மேன்மை நிறைந்த ஆண்டவர்

மீண்டும் பாடுவோம் மீட்பரன்பை

Meet me the Lord

மீட்பா நானும்மைக் கிட்டி

மீட்பா உம்மில் அன்பு கூர்வேன்

மீட்பா வாஞ்சிக்கின்றேன்

மீட்படை தாமதம் செய்யாதே

மீட்பர் மரித்த குருசண்டை

மீட்பர் சேனையில் போர்செய்ய

மீட்பர் இயேசு குருசில் தொங்கினாரே

மீட்பர் இயேசு குருசில்

மீட்பர் இயேசு குருசில் தொங்கினாரே

மீட்பர் யேசுவே வல்லவராம்

மீட்பர் யேசுவே வல்லவராம்

மீட்பரே நடத்துமேன்

மீட்பரே உம்மைப் பின் செல்ல

மீட்பின் ஒளி இப்போ நான்

தேவ ஜனமே விரைந்திடு

மேக மீதில் இயேசு ராஜன் வேகம் வாறாரே

மேக மீதினில் வேகமுடன்

மேகம் போன்ற சாட்சிகளே எம்மை முன் சென்ற சுத்தர்களே

மேகம் போன்ற சாட்சிகளே

மேகமே மகிமையின் மேகமே

மேகமே மகிமையின் மேகமே

மேகமீதில் தூதரோடிதோ இதோ

மேகங்கள் நடுவே வழி பிறக்கும்

மேகங்கள் நடுவே வழிபிறக்கும்

மேகங்களில் ஆரவாரத்தோடு

மேகங்களில் ஆரவாரத்தோடு

மேகங்களுடனே வருகிறார்

மேகங்களுடனே வருகிறார்

மேகமே மகிமையின் மேகமே

மேகங்கள் நடுவே வழிபிறக்கும்

மேகங்கள் நடுவே வழிபிறக்கும்

மெய் அன்பரே

மெய் பக்தரே நீர் விழித்தெழும்பும்

மெய் பக்தரே நீர் விழித்தெழும்பும்

மெய் பக்தரே நீர் விழித்தெழும்பும்

மெய்ஜோதியாம் நல் மீட்பரே

மெய் ஜோதியாம் நல் மீட்பரே

மெய்ச் சமாதானமா துர்

மேய்ப்பரை வெட்ட

மெய்தான் மேல் ஸ்தலம்

மெய்யான திராட்சைசெடி

மெய்யான திராட்சைசெடி

மெய்யல்லோ எங்கள் சேனை

மெல்லிய பாடல் ஒன்று நான்

மேசியா இயேசு ராஜா அவர்

மேசியா தான் பொறந்தாச்சு

மேசியா தான் பொறந்தாச்சு

மேசியாவே மேசியாவே

மேசியா ஏசு நாயனார் எமை

மேசியா ஏசு நாயனார் எமை

மேசியா இயேசு ராஜா

மெய் ஜோதியாம் நல் மீட்பரே

மெய் ஜோதியாம் நல் மீட்பரே

பூலோக மீட்பர் பிறந்தார்

மெய் பக்தரே நீர் விழித்தெழும்பும்

Mighty Is Our God

மின்மினி பூச்சிகள் மின்னலடிப்பதும்

மின்னும் வெள்ளங்கி

Modubarina Naa Mihima – మొడుబారిన నా మహిమ జీవితం

மூலைக் கல் கிறிஸ்துவே

மூலைக் கல் நம் கிறிஸ்து

மூலைக் கல் கிறிஸ்துவே

மூலைக் கல் கிறிஸ்துவே

மூலைக் கல் நம் கிறிஸ்து

மூன்றாம் நாளில்

மோட்ச யாத்திரை செல்கிறோம்

மோட்ச யாத்திரை செல்கின்றோம் மேலோகவாசிகள் இம்

மோட்ச யாத்திரை செல்கின்றோம் மேலோகவாசிகள் இம்

Move on brothers Move on Sisters

-முதன்முதலாய் காண்கின்றேனே

முடிந்ததே இந்நாளும்

முடிந்ததென்று நினைத்த வாழ்வை

முடிவில்லா நித்திய ஜீவனை

முடியாதென்று மனம் தளராதே

முடியாது முடியாது

முடியாது முடியாது

Mudiyathu-Mudiyathu-ummai

முகமலர்ந்து கொடுப்பவரை கர்த்தர் நேசிக்கிறார்

முகமலர்ந்து கொடுப்பவரை கர்த்தர் நேசிக்கிறார்

முகமலர்ந்து கொடுப்பவரை கர்த்தர் நேசிக்கிறார்

முகமலர்ந்து கொடுப்பவரை கர்த்தர் நேசிக்கிறார்

மிகுந்த ஆனந்தம் சங்

முகமலர்ந்து கொடுப்பவரை கர்த்தர் நேசிக்கிறார்

முள் கிரீடம் பூண்ட

முழங்கால் நின்று நான் உம்மை ஆராதிப்பேன்

முழங்காலில் நின்று ஜெபிக்க ஆசை

முழங்காலில் நின்று ஜெபிக்க ஆசை

முழங்காலில் நின்று ஜெபிக்கின்றேன்

முள்முடி நோகுதோ தேவனே

முள்முடி நோகுதோ தேவனே

முள்முடி நோகுதோ தேவனே

முள்ளுகளுக்குள் ரோஜா மலர் நீரே

முள்ளுள்ள புதர்களின் மத்தியில்

முள்முடி பாரமோ தேவனே

முள்முடி பாரமோ தேவனே

முள்முடி சூடிய ஆண்டவர்

முள்முடி சூடிய ஆண்டவர்

முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன் உன்னதமானவரே

Muluval

முன் செல்லு முன் செல்லு வீரா

முன் செல்லும் ஜெய கிறிஸ்த்து

-முன்னணை வந்த விண்ணவனே

முன்னே சரீர வைத்தியனாம்

முன்னோர்கள் உம் மீது

முன்னோர்கள் உம் மீது நம்பிக்கை வைத்தார்கள்

முன்னோரின் தெய்வமாம்

முட்செடி நடுவில் வந்தீரே

முதல் ரத்தச்சாட்சியாய்

முதல் ரத்தச் சாட்சியாய்

முதலாவது! எதிலும் முதலாவது!

முதலாவது தேவ ராஜ்யத்தையும்

முத்தமிடுவாரென் இயேசுவே

முத்திரை முத்திரை ஏழு முத்திரை

முத்திரை முத்திரை ஏழு முத்திரை

முத்தே மாமணியே இயேசு

முடியாது முடியாது

மூலைக் கல் கிறிஸ்துவே

முழங்கால் நின்று நான் உம்மை ஆராதிப்பேன்

முழங்கால் யாவும் முடங்கும்

முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன்

முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன் உன்னதமானவரே

Muzhuval

My Lord Knows the way