1. நல்லவரே இயேசு தேவா

 2. நன்றி சொல்லி பாடுவேன்

 3. என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்

 4. கர்த்தர் கிருபை என்றுமுள்ளது

 5. உன்னை அதிசயம் காணச் செய்வேன்

 6. எந்தன் நாவில் புதுபாட்டு

 7. தேவா நான் எதினால் விசேஷித்தவன்

 8. மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே

 9. நான் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம்

 10. ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா உமக்கென்றும்

 11. யெகோவாயீரே தந்தையாம் தெய்வம்

 12. புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும்

 13. உம் நாமம் வாழ்க ராஜா

 14. சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே

 15. ஆனந்தமாய் நம் தேவனை

 16. எண்ணி எண்ணி துதி செய்வாய்

 17. ஒரு குறைவில்லாமல் காத்து வந்தீரே

 18. பெருகப்பண்ணுவேன் என்று வாக்குரைத்தவர்

 19. ஆத்துமாவே ஸ்தோத்திரி முழு உள்ளமே ஸ்தோத்திரி

 20. வைத்தீரே முற்றுப்புள்ளியை