அழகிலே உம்மைப்போல

THAYAKAM YENO | Beryl Natasha

சிலுவை நாதர் இயேசுவின்

சிலுவை நாதர் இயேசுவின்

விசுவாசமே நீ விழுந்திடாதே

Naan Ummidathil vantha pothellam - 

புது பெலன்

எந்தன் சின்ன இதயம் அதில்

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம்

முத்தமிடுவாரென் இயேசுவே

அதிகாலை நேரம்

SILUVAIYIL-சிந்துதே சிலுவையில்

ராச ராச பிதா மைந்த தேசு லாவுசதா நந்த

இம்மட்டும் ஜீவன் தந்த கர்த்தாவை அத்தியந்த

இயேசு இராஜா எனை ஆளும்

விசுவாசி என் இயேசுவை விசுவாசி

நம்பிவந்தேன் மேசியா

ஏசுவையே துதிசெய்

அன்பில் என்னை பரிசுத்தனாக்க

என்னைக் காண்கின்ற தேவனை கருத்தோடு தேடுவேன்

ஆகமங்கள் புகழ்

-ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய

கல்வாரி அன்பை எண்ணிடும் வேளை

திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை

நீ ஜெயிக்க தானே

சிலுவை மட்டும் உம்மை

வாரும் ஐயா போதகரே

என் தேவனைத் தேடி வந்தேன்-

ஜீவியமே ஒரே ஜீவியமே

சீர் ஏசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம்

எந்தன் இயேசையா

உயிரோடெழுந்தவர் நீர் தானே

நீர் எனக்கு போதும்

ஆதாரம் நீர்தானையா

நிறைவான பிரசன்னமும்

ஸ்தோத்தரிப்பேன் தேவனை