உம் ஜனங்கள் ஒருபோதும்

உம்மேல் வாஞ்சையாய்

எதிர்பார்த்த முடிவை

-வெற்றி சிறந்தாரே யேசு

பிரதான ஆசாரியரே

உம்மை போல ரட்சகர்

உம்மை நம்பும் நான்

அபிஷேக ஒலிவ மரம்

கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கும்-karthar

ரத்தமே சிந்தப்பட்ட ரத்தமே

என் நீதியை வெளிச்சத்தைப் போலாக்குவீர்

ஒருவராலேயே உம் ஒருவர்

என் ஆத்துமா உம்மை நோக்கி

கன்மலையானவர்

தடைகளை உடைப்பவரே

மலைகள் விலகினாலும்

ஒரு மகிமையின் மேகம்

தலை சாய்க்கும் கல் நீரய்யா

ஆட்டுக்குட்டியானவரே

இரத்தமே சிந்தப்பட்ட இரத்தமே

உம்மேல் வாஞ்சையாய் இருப்பதனால்

தாய்போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி

தலை சாய்க்கும் கல் நீரய்யா

Thai Pola Thetri – தாய்போல தேற்றி

தாய்போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி