பாலர் நேசனே மிகப் பரிவுகூர்ந்திந்தப்

பாரச் சிலுவையினை தோளில் சுமக்கும்

பக்தரே வாரும்

பக்தரே வாரும்

பக்தரே வாரும்

பக்தருடன் பாடுவேன் பரமசபை

பக்தருடன் பாடுவேன் பரமசபை

பக்தருடன் பாடுவேன் பரமசபை

பலமாக ரூபிக்கப்பட்ட தேவ குமாரன் இயேசுவே

பலமும் அல்லவே பராக்கிரமம் அல்லவே

பலன் கொடுப்பீர் நல்ல பலன் கொடுப்பீர்

பலன் கொடுப்பீர்

பாலரே ஓர் நேசர் உண்டு விண் மோட்ச வீட்டிலே

பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே

பலிபீடமே பலிபீடமே

பலிபீடத்தில் என்னை பரனே

பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே

பலியிடு துதி பலியிடு

பாரத தேசத்தின் ராஜா நீரே

விரைந்து வாருமே மேசியாவே

பவனி செல்கின்றார் ராசா நாம்

பவனி செல்கின்றார் ராசா நாம்

பவனி செல்கின்றார் ராசா நாம்

பயமில்லை பயமில்லையே

பயமில்லை பயமில்லையே

பயமே எனக்கு இல்ல இனி

பயமே எனக்கு இல்ல இனி

பயந்து கர்த்தரின் பாதை யதனில்

பயந்து கர்த்தரின் பக்தி வழியில்

பயந்து கர்த்தரின் பாதை யதனில்

Bayanthu Kartharin – பயந்து கர்த்தரின் பக்தி

பயப்படமாட்டேன் நான் பயப்படமாடேன்

Be Strong In The Lord

என் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்தவர் நீர்

என் சிறுமையை கண்ணோக்கிபார்த்தவரே

பெலமுள்ள நகரமாம் இயேசு வண்டை

பெலன் ஒன்றும் இல்லை தேவா

பெலன் ஒன்றும் இல்லை தேவா

பெலனில்லா நேரத்தில் புதுபெலன் தந்து

பெலனே ஆயனே

பெலனில்லா நேரத்தில் புது பெலன்

பெலனும் அரணும் என் கேடகமும் இரட்சிப்பும் ஆனவரே

பெலவானாய் என்னை மாற்றினவர்

ஏல் யெஷரன் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவரே

பெலவானாய் என்னை மாற்றினவர்

Belavanai Ennai – El Yeshuran – பெலவானாய் என்னை

பெராக்காவில் கூடுவோம்

பெராக்காவில் கூடுவோம்

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெத்தலையில் பிறந்தவரை

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெத்லேகம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடிக்

பெத்லகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடி

பெத்லேகேமில் பிறந்தவர் இயேசுவல்லோ தேவன்

பெத்லகேம் என்னும் தாவீதின் ஊரில்

பெத்லகேம் நட்சத்திரம் மின்னுதே

பெத்லகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடி

பெத்தலகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடிக்

பெத்லகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடி

பெத்லகேம் யாத்திரை சென்றே

பெத்தலகேமில் பிறந்த இயேசு சொந்தமானாரே

பாரத தேசத்தின் ராஜா நீரே

Bless the Lord oh my soul

Blessed be the name of the Lord

பூலோகத்தாரே யாவரும் கர்த்தாவில் களிகூருங்கள்

பூமிக்கொரு புனிதம் வந்ததிப்போ!

பூமிக்கொரு புனிதம் வந்ததிப்போ மன்னவனின் பிறப்பால்

பூமிக்கொரு புனிதம் இம்மண்ணில் வந்தது

பூமியின் குடிகளே வாருங்கள்

பூமியின் குடிகளே வாருங்கள்

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை

பூமியின் குடிகளே நீர் தாமதமிலாதியேசு

பூமியின் குடிகளே வாருங்கள்

பூமியின் குடிகளே கர்த்தரை

பூமியின் மனிதர்களே மன்னவனை துதியுங்கள்

பூவினரே பூரிப்புடன்

பிரிமிக்கின்ற அழகே எல்லா

பிரிமிக்கின்ற அழகே எல்லா

!

புத்திக் கெட்டாத அன்பின் வாரீ பாரும்

புத்தியாய் நடந்து வாருங்கள்

புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள்

புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள்

By the blood of my saviour