தேடி வந்து மீட்ட

தகப்பனே நல்ல தகப்பனே

என்னை அழைத்தவரே

தகப்பனே நல்ல தகப்பனே

எனக்கெல்லாம் நீரே

அவர் நாமமே மதுரமதே

என்னை அழைத்தவரே

Rehoboth – Neer Nallavar

வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டும் தெய்வமே

என்னை அழைத்தவரே