வா கல்வாரி மேட்டண்டை

வா என்றழைக்கும் தெய்வ சத்தம் கேட்குதா

வா என்றழைக்கும் தெய்வ சத்தம் கேட்குதா

வா பாவி இளைப்பாற வா

வா பாவி கர்த்தரின் அண்டைக்கு வா

வா பாவி மலைத்து

வா பாவீ மலைத்து நில்லாதே வா

Vaa! Neesap Paavi! Vaa

Vaa, Paavee, Malaiththu Nillaathae, Vaa

வாய்க்கால்கள் ஓரத்திலே

வாக்களித்த அனைத்தையும் விரைவில்

வாக்கு பண்ண தேசம்

வாக்குப்பண்ணினவர் மாறிடார்

நீர் உண்மையுள்ளவரே

நீர் உண்மையுள்ளவரே

Vaakuraithavarae – வாக்குறைத்தவரே

வாக்குத்தத்தம் செய்தவர் வாக்கு மாறுமோ

வாக்குத்தத்தம் செய்தவர் வாக்கு மாறுமோ

வாழ் நாள் ஜீவன் ஓடுதே

வாலாக்காமல் என்னை தலையாக்குவார்

வாலாக்காமல் என்னை தலையாக்குவார்

வாலாக்காமல் என்னை தலையாக்குவீர்

வாழ்க சிலுவையே

வாலிப நாட்களிலே என் சிருஷ்டிகரைத் துதிப்பேன்

வாலிபம் உன்னை இழுக்குதோ

Vaalibam Unnai Izhukudho – வாலிபம் உன்னை இழுக்குதோ

வாலிபன் தன் வழியை

வாலிபர்தமக்கூண் அதுவாகும்

பாவி நீ வந்திடுவாய்

வாலிபன் தன் வழியை எதனால் சுத்தம் பண்ணுவான்

வாலிபரே அணி திரளுங்கள்

வாலிபர்தமக்கூண் அதுவாகும்

வாலிபர்தமக்கூண் அதுவாகும்

வாலிபத்தின் நாட்களிலே நினைத்திடு

வாழ்நாளெல்லாம் களிகூர்ந்து மகிழும்படி

வாழ்ந்தாலும் உம்மோடுத்தான்

வாழ்த்துவோம் கர்த்தரை

வாழ்வின் ஆதாரமே தாழ்வில் என் பெலனே

வாழ்வின் முதன்மை இயேசுவுக்கே

வாழ்வின் முதன்மை இயேசுவுக்கு

வான் மேகத்தில்

வான் நிலவே நீ வா வா பாலனை பாராட்ட வா

வான் நிலவே நீ வா வா பாலனை பாராட்ட வா

வான் நிலவே நீ வா வா

வான் புகழ் வல்ல தேவனையே நித்தம்

வான் புகழ் வல்ல தேவனையே நித்தம்

வான் புகழ் வல்ல தேவனையே நித்தம்

வான் புறாவே எங்கள் மீது வந்தமர்ந்திடும்

வான் புறாவே எங்கள் மீது வந்தமர்ந்திடும்

வான்புகழ் வல்ல தேவனையே நித்தம்

வான்புகழ் வல்ல தேவனையே நித்தம்

வான் தூதன் தொனியினில்

ரிகமரி நிச ரிகமரி நிச

வான் வெள்ளி பிரகாசிக்குதே

வான் வெள்ளி பிரகாசிக்குதே

வான் வெள்ளி பிரகாசிக்குதே

வான் வெள்ளி பிரகாசிக்குதே

வான ஜோதியாய் இலங்கி

வான மண்டல பொல்லாத சேனைகள்

வான நகரதின் மேன்மையென

வான நகரதின் மேன்மையென சொலுவோம் கன

வான பராபரனே இப்போ வாரும் எம்மத்தியிலே

வான பராபரனே இப்போ வாரும் எம்மத்தியிலே

வான பிதா தந்த வேதத்திலே

வானராச்சியம் வந்ததோ

வான தூதர் சேனைகள்

வான தூதர் சேனைகள்

வானதூதர் சேனை போற்றும் யேகோவா

வான தூதர் சேனைகள்

வானாதி வானங்களில்

வானாதி வானவர் நம் இயேசுவை

வானம் பூமி யாவற்றிலும்

வானம் பூமியோ பராபரன்

வானம் பூமியோ? பராபரன்

வானம் பூமியோ? பராபரன்

வானம் பூமியோ பராபரன்

வானம் பூமியோ? பராபரன்

வானம் திறக்குமே

வானம் திறந்து வெண்புறா போல இறங்கி வர வேண்டும்

வானம் உமது சிங்காசனம் பூமி உமது பாதபடி

வானம் வாழ்த்தட்டும் வையம் போற்றட்டும்

வானம் வாழ்த்தட்டும் வையம் போற்றட்டும்

வானம் வாழ்த்தட்டும் வையம் போற்றட்டும்

வானம் வாழ்த்தட்டும்

வானம் விட்டு பூமி வந்தார்

வானம் விட்டு உம் பூமி வந்தீர்,

வாழ்த்துமேஆண்டவர்நல்லவர்வல்லவர்

வானமும் பூமியும் மலைப்பள்ளத்தாக்கும்

வானமும் பூமியும் மாறிடினும்

வானமும் பூமியும் படைத்த தேவன்

வானமும் பூமியும் சமஸ்த

வானமும் பூமியும் வகித்திடுந்தேவே!

வானமும் பூமியும் வகித்திடுந்தேவே

வானமும் பூமியும் படைத்த தேவன்

வானமும் பூமியும் மாறிடினும்

வானங்களையும்

Vaanangalil Uyarnthavaram Nam

வானத்தே யிருந்து இயேசு உதித்தாரே

வானத்தையும் பூமியையும்

வல்லமையின் தேவனே

வல்லமையின் தேவனே

வானாதி வானாங்களை

வானாதி வானவரை பாடுங்கள்

வானத்திலே பாட்டு தான்

இயேசுவே எங்களைப் பெருகப்பண்ணும்

வானதூதர் சேதி சொல்ல

வானவர் இசையில் வாழ்த்தொலி கிறிஸ்துமஸ் பாடல்

வானவர் பிறந்தார் பிறந்தார்

வானில் எக்காளம் முழங்கிடவே

வானிலே வெண்ணிலா

வாஞ்சைப்பட்ட இயேசுவே அல்லேலூயா

வாஞ்சையான நெஞ்சத்துடன்

வாஞ்சிக்கிறேன் யாசிக்கிறேன்

வான்லோக ராணி வையக ராணி

வானோர் ராஜன் பிறந்தார் பிறந்தார்

வானோர் பூவோர் கொண்டாட

வானோர் பூவோர் கொண்டாட

வானோர் ராஜன் பிறந்தார் பிறந்தார்

வானோர் ராஜன் பிறந்தார் பிறந்தார்

வாரா வினை வந்தாலும்

வாரா வினை வந்தாலும் சோராதே மனமே

வாரா வினை வந்தாலும் சோராதே மனமே

வாராவினைவந்தாலும்சோராதே மனமே

வாரீரோ தேவா என்னண்டை

வாரீரோ வினை திரீரோ

வார்த்தை மாம்சம் ஆனாரே

வார்த்தையை அனுப்பியே என் வாதையை போக்குமே

வார்த்தையை அனுப்பியே என் வாதையை போக்குமே

வார்த்தையாம் இயேசு தேவன்

வாரும் ஐயா போதகரே

வாரும் ஐயா போதகரே

வாரும் ஐயா போதகரே

வாரும் ஐயா போதகரே

வாரும் பெத்லெகேம் வாரும் வாரும்

வாரும் பெத்லகேம் வாரும் வாரு

வாரும் தெய்வ ஆவி வாரும்

வாரும் தேவா வான சேனைகளுடனே

-வாரும் தேவா வாரும்

வாரும் எமது வறுமை நீக்க வாரும்

வாரும் எமது வறுமை நீக்க வாரும் தேவனே

வாரும் எமது வறுமை நீக்க வாரும் தேவனே!

வாரும் ஐயா போதகரே

வாரும் மகத்துவ முள்ள அரசே

வாரும் நாம் எல்லாரும் கூடி

வாரும் நாம் எல்லாரும் கூடி

வாரும் நாம் எல்லாரும் கூடி

வாரும் நாம் எல்லோரும் கூடி

வாரும் நித்திய ஆவியே

வாரும் சிலுவையடியிலே

வாரும் சுத்த ஆவியே

வாரும் தூய ஆவியே

Vaarum Thooya Aaviyae

வாரும் தூய ஆவியே உம்

-வாரும் தூய ஆவியே

வாரும் தூய ஆவியே உம்

வாரும் தூய ஆவியே

வாரும் தூய ஆவியே

வாரும் வாரும் மகத்துவ தேவனே

வாரும் வாரும் மகத்துவ தேவனே

வாரும் இயேசு எம் மத்தியிலே

Vaarum, Emathu Varumai Neekka

வாருமையா போதகரே வந்தெம்மிடம் தங்கியிரும்

வாருமையா போதகரே

வாருமையா போதகரே வந்தெம்மிடம் தங்கியிரும்

வாருமையா போதகரே

வாருங்கள் என் நேசரே

வாருங்கள் என் நேசரே

வாருங்கள் என் நேசரே இயேசுவே

வாருங்கள் என் நேசரே

வாருங்கள் இறைமக்களே கடல் அலையெனவே வாரீர்

வாருங்கள் ஒன்றாய் கூடுவோம்

வாருங்கள் ஒன்றாய் கூடுவோம்

வாசலண்டை நின்று ஆசையாய் தட்டும்

வாசலண்டை நின்று ஆசையாய் தட்டும்

வாசலண்டை நின்று ஆசையாய் தட்டும்

வாசலண்டை நின்று

வாசலண்டை நின்று ஆசையாய் தட்டும்

வாசல்களை உயர்த்துங்கள்

வாதை உந்தன் கூடாரத்தை

வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே

வாதையுற்ற மீட்பரே

வானாதி வானங்களில்

வாழ்க வாழ்க பாரத தேசம்

வாழ்க வாழ்க பாரத தேசம்

வாழ்நாளெல்லாம் களிகூர்ந்து மகிழும்படி

வாழ்நாளில் யாது நேரிட்டும்

வாழ்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும்

வாழ்த்திடுவோம் நாம் வாழ்த்திடுவோம் நாம்

வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம்

Vaazhthuka Maname – വാഴ്ത്തുക മനമേ

வாழ்த்தும் திரு நாமம்

Vaazhvin Aatharamae

எல்லாம் இயேசுவுக்கே

வாழ்த்திடுவேன் வாழ்த்திடுவேன்

வேலைக்காரன் கண்கள் தன்

கேளுமே வேண்டுதல்

வேறு ஜென்மம் வேணும் மனம்

வேறு ஒரு ஆசை இல்ல இயேசு ராஜா

வேத புத்தகமே வேத புத்தகமே

வேறு ஜென்மம் வேணும் மனம்

வைகறையில் உமக்காக

வைகறை இருக்கையில்

வைகறையில் காலைநேரம் உமக்காக

வைகரையில் உமக்காக

வைகரையில் காலை நேரம் உமக்காக

வைகரையில் காலை நேரம் உமக்காக

வாய்க்கால்கள் ஓரத்திலே

வைராக்கிய வாஞ்சையோடு செயல்படுவேன் என்று

வைத்தீரே முற்று புள்ளியை

வைத்தீரே முற்றுப்புள்ளியை

-வையகந்தன்னை நடுத்தீர்க்க

வையகந்தனை நடுத் தீர்க்கவே

வாக்கு மாறாதவர் உம்மை

வாக்குப் பண்ணினவர் மாறிடார்

வாக்குப் பண்ணினவர் மாறிடார்

ஆழத்திலே வலையை வீசுங்கள்

வலைகள் கிழியத்தக்க படவுகள் அமிலத்தக்க

வாலாக்காமல் என்னை தலையாக்குவீர்

வாலாக்காமல் என்னை தலையாக்கினீர்

வாலாக்காமல் என்னை தலையாக்கினீர்

வாழ்க எம் தேசமே

வாழ்க நேசமுள்ளோரே

வழி சொன்னவர் வழியுமானவர்

வழி திறப்பாரே

வழி உண்டு ஒரே ஒரு வழி உண்டு

வாலிபனே கன்னிகையே மயங்கி விடாதே!

Valibane Valibane Valibathilum – வாலிபனே வாலிபனே வாலிபத்திலும்

வழிப்போக்கர் எங்கே போறீர்?

வழிப்போக்கர் எங்கே போறீர்?

வாழ்க பாக்கிய காலை

வாழ்க்கை குறுகியதே

வாழ்க்கை குறுகியதே

-வல்ல ஆவியே சுவாமி எங்கள்

வல்ல தேவன் கூறுவித்து

Valla Kirubai Nalla

வல்ல கிருபை நல்ல கிருபை

வல்ல கிருபை நல்ல கிருபை

வல்ல கிருபை நல்ல கிருபை

வல்ல கிருபை நல்ல கிருபை வழுவாமல் காத்த சுத்த கிருபை

வல்ல இயேசு கிறிஸ்து நாதா

வள்ளால் உம்மைத் தேடி

வல்லமை தாருமே

வல்லமை தேவா வந்திறங்க

வல்லமை தேவன் நன்மைகள் செய்தார் ஸ்தோத்தரி

வல்லமை தேவனே

வல்லமை தேவனே

வல்லமை ஞானம் நீதியும்

வல்லமை நாமமே சுகம் தந்த

Vallamai Namame

வல்லமை தாருமே

வல்லமை தேவை தேவா

வல்லமை தேவை தேவா

வல்லமை தாரும் தேவா வரங்கள்

வல்லமை தேவை தேவா

வல்லமை தாரும் தேவா

வல்லமை தேவை தேவா

வல்லமை தாரும் தேவா

வல்லமை தேவை தேவா வல்லமை தாரும் தேவா

வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை

வல்லமை உண்டு உண்டு

வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை

வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை

வல்லமை வல்லமை ஆவியே

வல்லமை வல்லமை ஆவியே

வல்லமை வேண்டும் இன்றே வேண்டும்

வல்லமையில் உமது நாமம் பெரியது

வல்லமையின் ஆவியானவர் என்னுள்

வல்லமையின் ஆவியானவர்

வல்லமையின் ஆவியானவர்

வல்லமையின் ஆவியானவர்

வல்லமையுண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை

வல்லமமையின் ஆவியானவர்

வல்லவரே நல்லவரே

வாழ்நாளெல்லாம் காலைதோறும்

வாழ்நாளெல்லாம் காலைதோறும்

வாழ்ந்திடு தம்பி வாழ்ந்திடு

வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம்

வனாந்திரம் செழிப்பாய் மாற

வானக அரசியே மாந்தரின் அன்னையே நான்

வணக்கம் வணக்கம் வணக்கமம்மா

வானம் பொழிந்தது மதகுகள் திறந்தன

வானம் திறந்து

வனாந்திர வாழ்வு அது வசந்தமாகும்

Vanandira Vallvu – வனாந்திர வாழ்வு அது

-வனாந்திர யாத்திரையில்

வனாந்திர யாத்திரையில் களைத்து நான்

வானங்களே மகிழ்ந்து பாடுங்கள்

வானத்திலே மின்மினிக் கூட்டம்

வானாதி வானவர் நம் இயேசுவை

வானத்தில் இயேசு தோன்றிடும்

Vanavare Varuga

வந்தே கடைக்கண் பாருமேன் சர்வேசுரனே

வந்தாச்சு வந்தாச்சு அதிசயம்

வந்தாரே வந்தாரே

வந்தருளும் தூய ஆவியே

வந்தருளும் தூய ஆவியே

வஞ்சகன் வலை வீசுகிறான் சபைக்கு எதிராக

அன்னையாய் அருளமுதாய் நல் ஆசானாய்

வண்ணத்துப்பூச்சி சிறகடித்து

வந்தே கடைக்கண் பாருமேன்

வந்தாளுமே எந்நாளுமே

வந்தாளுமே எந்நாளுமே உன் நாமமே என் தாபமே

வந்தனம் வந்தனமே

வந்தனம் வந்தனமே! தேவ துந்துமி கொண்டிதமே! இது

Vanthanam, Vanthanamae

https://youtu.be/RhEGLvlgPsE

வந்தாரு இயேசு வந்தாரு

வந்தருள் இவ்வாலயத்தில்

வந்தருள் இவ்வாலயத்தில் மகிமை ஏகோவாவே உனை

வந்தருளும் தூய ஆவியே

வந்தருளும் தூய ஆவியே

வந்தருளும் தூய ஆவியே

வந்தென் மேல் இறங்கும் வல்ல ஆவியே

வந்தென் மேல் இறங்கும் வல்ல ஆவியே

வந்தோம் தந்திடவே தந்தாய் ஏற்றிடுவாய்

வந்தோம் உன் மைந்தர் கூடி ஓ

வந்து ஆவியே தங்கும்

வந்து நல்வரம் தந்தனுப்பையா ஆதிநாதா ஜோதீ

வந்து நல்வரம் தந்தனுப்பையா

வாரா வினை வந்தாலும் சோராதே மனமே

வரங்களை பெற உமதாவியை

வரலாற்றினையே இரண்டாய் பிரித்த

வரம் கேட்டு வருகின்றேன் இறைவா என்

வறண்ட நிலங்கள் நீரூற்றாகும்

வறண்ட நிலத்தில்

வறண்ட நிலம் தண்ணீருக்காய்

வரங்களை பெற உமதாவியை

வரவேண்டும் தேவ ஆவியே

வரவேண்டும் தேவ ஆவியே

வரவேணும் எனதரசே

வரவேணும் எனதரசே

வரவேண்டும் தேவ ஆவியே

வரவேண்டும் தேவ ஆவியே

வரவேண்டும் தேவ ஆவியே

வரவேண்டும் தேவ ஆவியே

வரவேணும் எனதரசே

வரவேணும் எனதரசே

வரவேணும் எனதரசே

வரவேணும் எனதரசே

வரவேணும் பரனாவியே

வரவேணும் பரனாவியே

வாரீரோ வான்பதியே சேரீரோ திருமதியே

வாறீரோ தேவா என்னண்டை

வற்றாத நீரூற்று போலிருப்பாய்

வார்த்தையாம் இயேசு தேவன்

வரு பாவியை ஒரு போதிலும்

வருடங்கள் முழுவதும்

-வருகை காண விழிகள் இரண்டும் ஏங்குதே

வருகவே ஆவியானவரே

வருகவே!!! வருகவே!!! ஆவியானவரே!

வாரும் ஐயா போதகரே

வாரும் தேவா வான சேனைகளுடனே

வாரும் தேவா வான சேனைகளுடனே

வாரும் தூய ஆவியே உம்

வாரும் தூய ஆவியே

வாருமையா என்னுள்ளத்திலே

வாருமையா சுவாமி வாருமையா

வாருங்கள் இறைமக்களே

வருஷப் பிறப்பாம்

வருஷப் பிறப்பாம் இன்று

வருஷப் பிறப்பாம் இன்று

Varusha Thovakathil

வருஷப் பிறப்பாம் இன்று

வருவாய் தருணமிதுவே அழைக்கிறாரே

வருவார் விழித்திருங்கள்

வருவாய் தருணமிதுவே அழைக்கிறாரே

வருவாய் தருணமிதுவே அழைக்கிறாரே

வருவாய் தருணமிதுவே அழைக்கிறாரே

வருவாய் தருணமிதுவே அழைக்கிறாரே

வருவாய் தருணமிதுவே அழைக்கிறாரே

வருவாய் தருணமிதுவே அழைக்கிறாரே

வசனமே எங்கள் பட்டயம்

வசதியைத் தேடி ஓடாதே

வதியை தேடி ஓடாதே அது

வசதியைத் தேடி ஓடாதே அது

வசதியைத் தேடி ஓடாதே அது

யார் நமது காரியமாய்ப் போவான்?

வாதை உந்தன கூடாரத்தை அணுகாது மகனே

வாதை உந்தன கூடாரத்தை அணுகாது மகனே

வாதை உந்தன கூடாரத்தை அணுகாது மகனே

வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே

வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டும் தெய்வமே

வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டும் தெய்வமே

வற்றாத நீரூற்று பொலிருப்பாய்

வற்றாத நீருற்று போலிருப்பாய்

வயல் உழுது தூவி

வழி நடத்தும் வல்ல தேவன்

வழி நடத்தும் வல்ல தேவன்

வழிநடத்தும் வல்ல தேவன்

எங்கள் நடுவிலே அசைவாடுகின்றீர்

வழி சொன்னவர் வழியுமானவர்

வழி சொன்னவர் வழியுமானவர்

வழி சொன்னவர் வழியுமானவர்

வழி திறக்குமே

வழி திறப்பாரே

வழிமேல் விழி வைத்து நோக்கி நின்றேன்

வழியைக் கர்த்தருக்குக் கொடுத்துவிடு

வழியைச் செவ்வை பண்ணுங்கள் பாதையை சீர்ப்படுத்துங்கள்

வழியில இணைஞ்சவரே

வழியும் இனிதே எந்நாளும்

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு சுவாமி

வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம்

வழுவாமல் என்னை

வழுவாது காத்திட்ட வல்லவரே

வழுவாமல் என்னை காத்திடும்

வாழ்வை அளிக்கும் வல்லவா

வாழ்வை நம்பாதே மனமே

வாழ்வது நானல்ல என்னில் கிறிஸ்துவே வாழ்கின்றார்

வாழ்வே நீர் தானையா

வாழ்வே நீர் தானையா

வாழ்வே நீர் தானையா

வாழ்வு தந்தவரே

வாழ்க்கைக்கு முக்கியமான சத்தியம்

Lyrics in Tamil:

வேளை இது சபையே

வேளை இது சபையே

வேறொரு துணை இல்லை

வேத புத்தகமே வேத புத்தகமே

வேத வசன விதைகளை

வேடனின் கண்ணிக்கும்

வேத நூல் ஓதிடும் நல்ல மேய்ப்பா

வேதம் எனக்கு ஆகாராமம்

வேதமே என்ன சொல்லுவேன்

வீண் பக்தியாய் நடவா ஓ மனுஷா

வீணையே ஒலித்திடு

வீணையே ஒலித்திடு விண்ணவர் பிறந்தார்

வீணையே ஒலித்திடு விண்ணவர் பிறந்தார்

வீணையே ஒலித்திடு

வீரா அதோ பார்

வீராதி வீரர் இயேசு சேனை நாங்கள்

வீரரும் நாங்களே ஜெய

வீராதி வீரர் யேசு சேனை நாங்கள்

வெகு பேர்களுக் கின்பமான

விலையேர பெற்ற உம் இரத்தத்தால்

வெள்ளை அங்கி தரித்து

வெள்ளை அங்கிகள் தரித்த

கனவுகூட சாத்தியம்

வெள்ளம் போல துன்பம் வந்தும்

வெள்ளங்கி பூண்டு மாட்சியாய்

வெண் பனி போல் என்னை சூழ்ந்து

LYRICS

வேண்டாம் என்று வெறுத்த என்னை

வேண்டாம் என்று வெறுத்த

வேண்டுமே விஸ்வாசம்

வெண்மையும் சிவப்பும் ஆனவரே

வெண்மையும் சிவப்பும் ஆனவரே

வெண்பனி சிந்தும் முன் பனி காலம்

வெண்பஞ்சை போல்

வெப்பமிகு நாட்களில் அச்சமில்லையே

வெப்பமிகு நாட்களில்

வெப்பமிகு நாட்களில் அச்சமில்லையே

-வேற லெவல்

வெற்றி முரசு கொட்டும் நாள் பிறந்துவிட்டது

வெற்றிக்கொடி பிடித்திடுவோம் நாம்

ஜீவ வழிக்குள் வரவேற்போம்

வேறு ஜென்மம் வேணும் மனம்

வேறு ஜென்மம் வேணும்

வேறு ஜென்மம் வேணும்

வேறு ஒரு ஆசை இல்ல இயேசு ராஜா

வேறு ஒரு ஆசை இல்ல இயேசு ராஜா

வேறு ஒரு ஆசை இல்ல இயேசு ராஜா

வேறு ஒரு ஆசை இல்ல இயேசு ராஜா

வேஷம் போடும் மனித உலகிலே

வேதபுத்தகமே வேத புத்தகமே

வெட்கமா உனக்கு வெட்கமா

வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை

வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை ஒருபோதும்

வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை என்

வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை என் மகனே

வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை ஒருபோதும்

வெற்றிக்கொடி பிடித்திடுவோம் நாம்

வெற்றிக்கொடி பிடித்திடுவோம்

வெற்றிக்கொடி பிடித்திடுவோம் நாம்

வெற்றிக் கொடி பிடித்திடுவோம் நாம்

-வெற்றி சிறந்தாரே யேசு

வெற்றிக்கொடி பிடித்திடுவோம் நாம்

வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை

விதைப்பும் அறுப்புமே

விடியலைத் தேடும் நெஞ்சங்களே

விடியற்காலத்து வெள்ளியே

விடியற்காலத்து வெள்ளியே தோன்றி

விடுதலை தாருமே என் ஆண்டவா

விடுதலை தாருமே என் ஆண்டவா

விடுதலை விடுதலை விடுதலை எனக்கு

விடுதலை விடுதலை விடுதலை எனக்கு

விடுதலை நாயகன் வெற்றியைத் தருகிறார்

விடுதலை நாயகன் வெற்றியைத் தருகிறார்

Viduthalai Nayagan – விடுதலை நாயகன்

விடுதலை விடுதலை

விடுதலை விடுதலை விடுதலை பெற்றேன்

விலைமதியா ரத்தத்தாலே

இயேசுவை அறிவிக்கப் புறப்படு

அறுவடைக்கு ஆட்கள் தேவை

விளைந்த பலனை அறுப்பாரில்லை

விளைந்த பலனை அறுப்பாரில்லை

விளைந்த பலனை அறுப்பாரில்லை

விலைபோகாத என்னை

விழித்தெழும்பி வேகம் செல்லவோம் சபையோரே

விளைந்த பலனை அறுப்பாரில்லை

விண் கிரீடம் பெற

விண் மண்ணை ஆளும்

விண் போகும் பாதை தூரமாம்

விண் தூதர் வானில் தோன்றியே தோன்றியே

விண் வாழ்வில் ஆசை

விண் வாசஸ்தலமாம்

வினை சூழா திந்த இரவினில் காத்தாள்

வினை சூழா திந்த இரவினில் காத்தாள்

வினை சூழா திந்த இரவினில்

வினை சூழா திந்த இரவினில் காத்தாள்

Vinava Manavi Yesiah – వినవా మనవి యేసయ్య

விண்டார் கிறிஸ்தேசு

விண்ணின் மைந்தனே

விண்மணி பொன்மணி

விண்மீன் நோக்கி

விண் தூதர் வானில் தோன்றியே தோன்றியே

விண்ணாக காற்றே நீர் என்னை நோக்கி வீசிடும்

விண்ணக காற்றே நீ

விண்ணாக காற்றே நீர் என்னை நோக்கி வீசிடும்

விண்ணக காற்றே நீ

விண்ணக மேகம் இறங்கணும்

விண்ணக ராஜா

விண்ணகத்தின் அருள்மழை பொழிகின்றதே

விண்ணப்பத்தைக் கேட்பவரே

விண்ணப்பத்தைக் கேட்பவரே என்

விண்ணப்பத்தைக் கேட்பவரே என்

விண்ணப்பத்தைப் கேட்பவரே

விண்ணப்பத்தை இயேசு கேட்பார்

விண்ணப்பத்தைப் கேட்பவரே என்

விண்ணரசர் பாதம் வீழ்ந்து

விண்ணில் ஓர் நட்சத்திரம் கண்டேன்

விண்ணில் ஓர் நட்சத்திரம் தோன்றிடவே

விண்ணில் ஓர் நட்சத்திரம் தோன்றிடவே

விண்ணில் ஓர் நட்சத்திரம் கண்டேன்

விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மைத்தவிர

விண்ணிலும் மண்ணிலும்

விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மைத்தவிர

விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மையல்லாமல்

விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மைத்தவிர

Vinnilum-Mannilum-ummaith

விண்ணின் வேந்தன் மண்ணில்

விண்ணக காற்றே நீர் என்னை நோக்கி வீசிடும்

விண்ணப்பத்தைப் கேட்பவரே என்

விண்ணில் ஓர் நட்சத்திரம் தோன்றிடவே

விண்ணில் ஓர் நட்சத்திரம் கண்டேன்

விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மைத்தவிர

விண்ணோர் மகிழ்ந்து பாடும் பாடல்

விண்ணோர்கள் போற்றும் ஆண்டவா உம் மேன்மை அற்புதம்

விண்ணோர் மகிழ்ந்து பாடும் பாடல்

விண்ணோர் பாடவே மண்ணோர் தேடவே

விண்ணோர்கள் பண்பாட இந்நாளில் வந்தாரே |

விண்ணோர் மகிழ்ந்து பாடும் பாடல்

விண்ணோர்கள் போற்றும் ஆண்டவா உம் மேன்மை அற்புதம்

விண்ணோர்கள் போற்றும்

விண்ணோர்கள் போற்றும்

விண்ணுலகில் இருக்கின்ற

விந்தை கிறிஸ்தேசு ராஜா!

விந்தை கிறிஸ்தேசு ராஜா!

விந்தை கிறிஸ்தேசு ராஜா!

விந்தை கிறிஸ்தேசு ராஜா!

விந்தை கிறிஸ்தேசு ராசா!

விந்தை மீட்பர் நிந்தை நீக்க

Virigina Manassutho Naligina – విరిగిన మనస్సుతో నలిగిన

விரும்பாதே மனமே உலக வாழ்வை

விரும்பாதே மனமே

விரும்புகிறதை செய்யாமல்

விருந்தைச் சேருமேன்

விருந்தைச் சேருமேன் அழைக்கிறார்

விருந்தைச் சேருமேன்

விருந்தைச் சேருமேன்

அல்லேலுயா அல்லேலுயா

அல்லேலுயா அல்லேலுயா

விருந்து வைப்போமே நல்ல விருந்து வைப்போமே

விசாலத்தில்

விசுவாசி அவனென்றும் பதறான்

விசுவாசக் கூட்டமே ஒன்று சேருங்கள் நம்

விசுவாசம் பெருகிட வேண்டும்

விசுவாசமே, வேத பிரமாணமே

விசுவாசமே நீ விழுந்திடாதே

விசுவாசமே நம் ஜெயமே

விசுவாசத்தால் நீதிமான் பிழைப்பான்

விசுவாசத்தால் நீதிமான் பிழைப்பான் மெய்

விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்

விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்

விசுவாசத்தால் நீதிமான் பிழைப்பான் மெய்

விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்

விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்

விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்

விசுவாசி என் இயேசுவை விசுவாசி

-விசுவாசிகளே ஜெயக் கெம்பீரரே

விசுவாசியின் காதில்பட யேசுவென்ற நாமம்

விசுவாசியின் காதில்பட

விசுவாசியின் காதில் பட இயேசுவென்ற நாமம்

விசுவாசியின் காதில் பட இயேசுவென்ற நாமம்

விசுவாசியின் காதில்பட யேசுவென்ற நாமம்

விசுவாசக் கப்பல் ஒன்று செல்கின்றது

விசுவாசக் கப்பல் ஒன்று செல்கின்றது

விசுவாசக் கப்பல் ஒன்று செல்கின்றது

விசுவாசம் உனக்குள்ளே இருந்தால்

விசுவாசியின் காதில் பட இயேசுவென்ற நாமம்

விசுவாசியின் காதில் பட இயேசுவென்ற நாமம்

விசுவாச யுத்தங்கள்

விஸ்வாசத்தோடு சாட்சி பகர்ந்தே

காலங்களைச் சிந்தித்துப்பாருங்கள்

விதைப்பும் அறுப்புமே

விடியற்காலத்து வெள்ளியே தோன்றி

விடியற்காலத்து வெள்ளியே தோன்றி

விடுதலை நாயகன் வெற்றியைத் தருகிறார்

விடுதலை நாயகன் இயேசு

விடுதலை விடுதலை விடுதலை எனக்கு

Vituthalai! Vituthalai! Vituthalai Perraen!

வியாகுல மாமரியே தியாகத்தின் மாதாவே

வியாதியஸ்தர் மாலையில்

விழி மூடியும் நீர்த்துளி வழியுதே

விழித்திடு விழித்திடு தேவன் வருகிறார்

Vizhiththiruppoem! Vaekam

விழுகுது விழுகுது எரிகோ கோட்டை அல்லேலூயா

விழுந்து போகாமல் தடுக்கி விழாமல்

விழுந்த மனுஷன மீண்டும் உயர்த்த

விழுகுது விழுகுது எரிகோ கோட்டை

விழுகுது விழுகுது எரிகோ கோட்டை

விழுகுது விழுகுது எரிகோ கோட்டை

விழுகுது விழுகுது எரிகோ கோட்டை

உயிரோடு எழுந்தவரே