சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா ஸ்வாமி வாருமேன் இந்தத்

சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா ஸ்வாமி வாருமேன் இந்தத்

சாலேம் ராஜா சாரோன் ராஜா பள்ளத்தாக்கின் லீலி நீர்

சாலேம் ராஜா சாரோன் ராஜா பள்ளத்தாக்கின் லீலி நீர்

சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா ஸ்வாமி வாருமேன் இந்தத்

சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா

சாம்பலுக்கு சிங்காரத்தைத் தந்தார்

சாந்த இயேசு ஸ்வாமீ

சாந்த இயேசு ஸ்வாமீ

சாந்த இயேசு ஸ்வாமி

சாந்த இயேசு ஸ்வாமீ

சாரோனின் ரோஜா இவர்

சாரோனின் ரோஜா பள்ளத்தாக்கின் லீலி

சாரோனின் ரோஜாவே

சாரோனின் ரோஜாவே

சாட்சிகள் இயேசுவின் சாட்சிகள்

சபை எக்காலும் நிற்குமே

சபையே இன்று வானத்தை

சபையாக கூடியே கர்த்தரை

சபையின் அஸ்திபாரம்

சபையின் அஸ்திபாரம்

சபையின் அஸ்திபாரம்

சபையோரே எல்லோரும் கர்த்தரைத் துதியுங்கள்

சபையோரே எல்லோரும் கர்த்தரைத் துதியுங்கள்

சபையாரே கூடிப்பாடி

-சபையாகிய சரீரத்துக்கு தலைவர்

சதா காலமும்

சேனைகளாய் எழும்பிடுவோம்

சேனைகளாய் எழும்புவோம்

எக்காலத்தும் நம்பிடுவோம்

தேவன் நம்மோடு இருக்கின்றார்

இயேசு நம்மை நடத்திடுவார்

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்

சகல ஜனங்களே கைகொட்டி தேவனை

சகல வளமும் பெற்று

சகலவித பாவங்களை

சகோதரர்க ளொருமித்துச்

சகாயத்தாயின் சித்திரம் நோக்கு

சகல ஜனங்களே கைகொட்டி தேவனை

சகோதரர்க ளொருமித்துச்

சகோதர்கள் ஒருமித்து

சாலேம் ராஜா சாரோன் ராஜா பள்ளத்தாக்கின் லீலி நீர்

சாலேமின் ராசா

சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா

சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா ஸ்வாமி வாருமேன்

Salemin Raja – சாலேமின் ராசா

சாலேமின் ராசா

சமாதானம் நல்கும் நாமம் இயேசு நாமமே

சமாதானம் ஓதும் ஏசுகிறிஸ்து

சமாதானம் நல்கும் நாமம் இயேசு நாமமே

சமாதானம் ஓதும் ஏசுகிறிஸ்து

சமாதானம் ஓதும் ஏசுகிறிஸ்து

சமாதானம் ஓதும் ஏசுகிறிஸ்து

Samathanam Othum Yesu – சமாதானம் ஓதும் இயேசு கிறிஸ்து

சமாதானம் வேண்டுமா ஜெபம் செய்வோம்

சமாதானம் வேண்டுமா ஜெபம் செய்வோம்

சமாதானம் வேண்டுமா ஜெபம் செய்வோம்

சமயமிது நல்ல சமயம் உமதாவி

சமயமிது நல்ல சமயம்

சமாதானம் ஓதும் ஏசுகிறிஸ்து

Samulevvaru Deva – సములెవ్వరు దేవా

சங்கரிப்பேன் சங்கரிப்பேன்

சங்கீதம் பாடிடும் எந்தன் உள்ளம்

சந்தத மங்களம் மங்களமே

சந்தியும் சந்தியும் இந்தியாவை

சந்தோஷம் பொங்குதே சந்தோஷம் பொங்குதே

சந்தோஷ கீதம் என்னில் பொங்குதே

சந்தோஷம் ஹே ஹே சந்தோஷம்

சந்தோஷம் பொங்குதே

சந்தோஷம் பொங்குதே

சந்தோஷம் பொங்குதே

சந்தோசம் பொங்குதே

சந்தோஷம் பொங்குதே

சந்தோஷம் சந்தோஷம்

சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷமே

சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷமே

சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷமே

சந்தோஷமாயிருங்க எப்பொழுதும்

எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க

சந்தோஷமாயிருங்க எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க

சந்தோஷமாயிருங்கள் எப்பொழுதும்

சந்தோஷமாயிருங்க எப்பொழுதும்

சந்தோஷ கீதம் என்னில் பொங்குதே

சந்தோஷ விண்ணொளியே

சந்தோஷ விண்ணொளியே

சந்தோஷ விண்ணொளியே

சந்தோஷம் பொங்குதே

சந்தோஷம் வேணுமா சமாதானம் வேணுமா

Santhoshamaayirunga

Santhosinchuma – సంతోషించుమా

சந்தோஷ விண்ணொளியே

சபையாரே எல்லோரும் கர்த்தரைத் துதியுங்கள்

சபையின் அஸ்திபாரம்

சபையின் அஸ்திபாரம்

சபையோரே எல்லாரும் கர்த்தரைத் துதியுங்கள்

சப்தமாய் பாடி சத்துருவை சங்கிலியால் கட்டுவோம்

சரணாலயம் சரணாலயம்

சரணம் ஐயா தேவனே

சரணம் நம்பினேன் யேசு நாதா இது

சரணம் நம்பினேன்

சரணம் நம்பினேன் இயேசு நாதா

சரணம் சரணம் அனந்தா

சரணம் சரணம் சரணம் எனக்குன்

சரணம் சரணம் சரணம் எனக்குன்

சரணம் சரணம் அனந்தா சச்சிதானந்தா

சரணம் சருவேசா தயை கூரும் அதிநேசா

சரணம் -சரணம் சரணம்

சரித்திரம் படைக்க வாருங்கள்

சாரோனின் ராஜா இவர்

சாரோனின் ராஜா இவர்

சாரோனின் ரோஜா

சாரோனின் ரோஜா பள்ளத்தாக்கின் லீலி

சாரோனின் ரோஜாவே

சாரோனின் ரோஜாவே

சாரோனின் ரோஜாவே

சாரோனின் ரோஜாவே சாலேமின் ராஜாவே

சாரோனின் ரோஜாவே

சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்!

சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்

சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்

சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்

சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்!

சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்!

சருவ வலிமை கிருபைகள் மிகுந்த சருவேசா

சருவ வலிமை கிருபைகள்

சர்வ அங்க தகனபலி

சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்!

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானும் நீரே

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானும் நீரே

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே

Sarva Srettikum Ejamaan

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானார் நீரே

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானும் நீரே

Sarva Valla Devan – சர்வ வல்ல தேவன் பிறந்திட்டார்

சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார் எஜமானன்

சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார்

சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார்

சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார்

சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானர் எஜமானன்

சர்வ வல்லவரே

சர்வத்தையும் அன்பாய்

சர்வேஸ்வரா உம் சந்நிதியில் நான்

சாட்சிகள் இயேசுவின் சாட்சிகள்

சத்தாய் நிஷ்களமாய் ஒருசாமியமும் இலதாய்

சத்தாய் நிஷ்களமாயொரு சாமிய மும்மில தாய்ச்

சத்தாய் நிஷ்களமாயொரு சாமிய மும்மில தாய்ச்

சத்தம் கேட்டு சித்தம் செய்ய அழைக்கிறாரே இயேசு

சாத்தானுக்கு சவால் விடும் சந்ததி நாங்க

சாத்தானுக்கு சவால் விடும் சந்ததி நாங்க

சாதிக்கலாம் நீ வா நண்பனே

பிறந்தார் -4

சத்தியச் சுவிசேடம் எத்திசையிலும்

சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம்

சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம்

சத்திய வேதத்தைத் தினம் தியானி

சத்திய வேதத்தைத் தினம் தியானி

சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம்

சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம்

சத்தியமுள்ளவரை நான் ஆராதிப்பேன்

Sathiyamullavarai – சத்தியமுள்ளவரை நான்

உன்னை அல்லால் எனக்கு யார் துணை

சத்தாய் நிஷ்களமாயொரு சாமிய மும்மில தாய்ச்

சத்தாய் நிஷ்களமாயொரு சாமிய மும்மில தாய்ச்

இயேசு அழைக்கிறார்

சத்தம் கேட்டு சித்தம் செய்ய அழைக்கிறாரே இயேசு

Saththiya

சத்திய தேவனின் பூரண வாழ்வை

பூரணவாழ்வு தாரும்

சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம்

சத்திய வேதத்தை தினம் தியானி

சத்திய வேதத்தை தினம் தியானி

சத்திய வேதத்தைத் தினம் தியானி

சத்திய வேதத்தைத் தினம்

வேதம் என் மனமகிழ்ச்சி

Sathuru Vizhundhaanae

சத்துரு விழுந்தானே

சத்துரு விழுந்தானே

சத்துருவின் கோட்டையை தகர்த்தெரிய

சத்துருவின் கோட்டையை தகர்த்தெரிய

சேனைகளின் தேவன் நம்மோடு

சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார்

சேனையின் கர்த்தா

சேர்ந்தோமையா ஒற்றுமையாய்

சேர்வதெப்போது பாவி

செடியே திராட்சைச் செடியே

சீர் அடைதருணம் இதறி மனமே

சீர் ஆவியால் இரக்கமாய்

சீர் அடைதருணம் இதறி மனமே

சீர் ஏசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம் ஆதி

இயேசுவுக்கு ஜெயமங்களம்

சீர்கெட்ட பாவி ஆனேன்

சீர்திரியேக வஸ்தே நமோ நமோ நின்

சீர்திரியேக வஸ்தே நமோ

சீர் ஏசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம் ஆதி

சீர் இயேசு நாமம் அதிசய நாமம்

சீர் ஏசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம்

சீர் இயேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம் ஆதி

சீர் இயேசு நாதனுக்கு

சீர் இயேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம் ஆதி

சீரார் விவாகம் ஏதேன் காவிலே

சீரேசு பாலன் ஜெயமனு வேலன்

சீரேசு பாலன் ஜெயமனு வேலன்

சீரேசு பாலன் ஜெயமனு வேலன்

சீர்மிகு வான்புவி தேவா தோத்ரம்

சீர்மிகு வான்புவி தேவா தோத்ரம்

சீர்மிகு வான்புவி தேவா

சீர்மிகு வான்புவி தேவா தோத்ரம்

சீர்மிகு வான்புவி தேவா தோத்ரம்

சீர்மிகு வான்புவி தேவா தோத்ரம்

சீர்ப்படுத்துவார்

சீர்திரியேக வஸ்தே நமோ நமோ நின்

சீர்திரியேக வஸ்தே நமோ நமோ நின்

சீயோன்‌ சீயோன்

சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்தார்

சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்தார்

செய்யவேண்டியதைச் செய்

செல்லுவோம் நாம் ஒன்றாக

செல்வம் ஞானம் இது எல்லாமே நீர் தந்தது

செல்வம் ஞானம் இது எல்லாமே நீர் தந்தது

செல்வோம் வாரீர் இயேசு பேரில்

செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்கப்பெற்றோர் பேறுபெற்றோர்

சேனைகளாய் எழும்பிடுவோம்

சேனைகளின் தேவன் நம்மோடு இருக்கின்றார்

சேனைகளின் தேவன் நம்மோடு இருக்கின்றார்

சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்தில் நான் வருகிறேன்

SENAIGALIN KARTHAR - BENNY JOHN JOSEPH

Senaigalin Karthar Endrum – சேனைகளின் கர்த்தர் என்றும்

சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடிருக்கிறார்

சேனைகளின் கர்த்தரே நின்

சேனைகளின் கர்த்தரே நின்

சேனைகளின் பரன் யெகோவா

சேனைகளாய் எழும்பிடுவோம்

சேரக்கூடாத ஒளிதனில் வாசம் செய்யும்

சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடிருக்கிறார்

உயரமும் உன்னதமுமான

சேனைகளின் தேவன் நம்மோடு இருக்கின்றார்

சேனையதிபன் நம் கர்த்தருக்கே

சேனையதிபன் நம் கர்த்தருக்கே

சேனைகளின் கர்த்தர் நல்லவரே

சேர் ஐயா எளியேன் செய் பவவினை

சேர் ஐயா எளியேன்

சேர் ஐயா எளியேன் செய் பவவினை

சேராபீன் தூதர்கள் போற்றிடும் பரிசுத்தர்

சேராபீன் தூதர்கள் போற்றிடும் பரிசுத்தர்

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்

செட்டைகளை விரிக்கும் காலம்

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்

சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்தார்

ஷம்மா நீங்கதானே

ஷம்மா நீங்கதானே கூடவே இருப்பவர்

ஷம்மா நீங்கதானே கூடவே இருப்பவர்

பயப்படாதே தேவ மக்களே

Siggu Pada Nivva Lede (telugu Song)

சில நேரங்களில்

சிலர் இரதங்களைக் குறித்து மேன்மை பாராட்டுவார்கள்

Silent Night

Siluva Yande Needu Prema – సిలువ యెందే నీదు ప్రేమ

சிலுவை ஏன் அவர்க்கு

சிலுவைக் கொடி

சிலுவை குறித்த மேன்மை

சிலுவை மரம் தரும்

சிலுவை மரத்தண்டை வந்தேன்

சிலுவை மரத்திலே

-சிலுவை மீதே தொங்கிய

சிலுவை நாதர் இயேசுவின்

சிலுவை நாதர் இயேசுவின்

சிலுவை நாதர் இயேசுவின்

சிலுவை நாதர் இயேசுவின்

சிலுவை நாதர் இயேசுவின்

என்னை பார்க்கும் இயேசு

சிலுவை நாதர் இயேசுவின்

சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான்

சிலுவை நிழலதிலே

சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான்

சிலுவை பாதையை

சிலுவை சுமந்தோராய் சீஷனாகுவோம்

சிலுவை சுமந்த உருவம்

சிலுவை சுமந்த என் இயேசு

சிலுவை சுமந்த உருவம் சிந்தின இரத்தம் புரண்டோடியே

-சிலுவை சுமந்த உருவம்

சிலுவை சுமந்த உருவம்

Siluvai Sumantha Uruvam – சிலுவை சுமந்த உருவம்

நீ தேடும் நிம்மதி இயேசுவில் உண்டு

இயேசுவைப் பின்பற்றுவேன்

சிலுவை சுமந்தோனாக

சிலுவை சுமந்தோனாக

சிலுவை சுமந்தோராய் சீஷனாகுவோம்

சிலுவையை சுமந்தும்மை

சிலுவை தாங்கு மீட்பர் பின்

சிலுவை திரு சிலுவை

சிலுவை திரு சிலுவை

சிலுவை திரு சிலுவை

சிலுவை திரு சிலுவை

இயேசுவைப் பற்றிக்கொள்வோம்

சிலுவை ஏன் அவர்க்கு

சிலுவை ஏன் அவர்க்கு

சிலுவையே நல்மரமே

சிலுவையே நல்மரமே

சிலுவையே நல்மரமே

சிலுவையைப் பற்றி நின்று

சிலுவையைப் பற்றி நின்று

சிலுவையை சுமந்தும்மை பின் செல்லவே

சிலுவையை சுமந்தும்மை பின் செல்லவே

சிலுவையைப் பற்றி நின்று

சிலுவையைப் பற்றி நின்று

நான் உம்மைப் பற்றி இரட்சகா!

சிலுவையில் அறையுண்ட இயேசையா

சிலுவையில் அறையுண்ட மேசியா

சிலுவையில் அறையுண்ட மேசியா

சிலுவையில் அறையுண்ட இயேசையா

சிலுவையில் அறையுண்ட ஏசுவே

சிலுவையில் அறையுண்ட இயேசையா

சிலுவையில் அறையுண்ட மேசியா

சிலுவையில் மாண்ட இயேசுவே என்றும் உன் தஞ்சம்

சிலுவையில் நின்று பாய்ந்தோடும்

சிலுவையில் நிழலில் அனுதினம் அடியான்

சிலுவையில் சேருவேன்

சிலுவையில் தொங்கும் இயேசுவைப்பார்

சிலுவையின் நிழலில் அனுதினம் அடியான்

சிலுவையின் நிழலில் தங்கி நான்

சிலுவையில் நிழலில்

சிலுவையில் நிழலில் அனுதினம் அடியான்

சிலுவையில் நிழலில் அனுதினம் அடியான்

சிலுவையினடியில் சிந்தின இரத்தத்தில்

Siluvaiyinadiyil Sindhina – சிலுவையினடியில் சிந்தின

சிலுவையோ அன்பின் சிகரம்

சிலுவையோ அன்பின் சிகரம்

சிலுவையோ அன்பின் சிகரம்

சிலுவையோ அன்பின் சிகரம்

சிலுவையில் தொங்கும் இயேசுவைப் பார்

சிலுவையில் தொங்கும் இயேசுவைப்பார்

சிலுவையில் தொங்கும் இயேசுவைப் பார்

சிந்திடும் வேர்வைத் துளி

சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன்

சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன்

சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன்

சிங்கக் குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்

சிங்கக்குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்

சிங்கக்குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்

சிங்கார மாளிகையில்

சிங்கார மாளிகையில் ஜெயகீதங்கள் பாடிடுவோம்

சிங்கார மாளிகையில்

சிங்கார பாலனே

சிங்கக்குட்டிகள் பட்டினிகிடக்கும்

சிங்கக்குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்

சிங்கக்குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்

சிங்கார மாளிகையில் ஜெயகீதங்கள் பாடிடுவோம்

சிங்கார மாளிகையில்

சிங்கார மாளிகையில்

சிங்கார மாளிகையில் ஜெயகீதங்கள் பாடிடுவோம்

சிங்காசனம் வீற்றீர்க்கும் தூயாதி தூயாரே

Singasanam Vittirangi

Singasanathai Thedi

சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பவரே

சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்

சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்

சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்

சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்

சிங்கக் குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்

சிங்கக்குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்

சின்ன மனுஷனுக்குள்ள

சின்னப் பரதேசி மோட்சம்

சின்ன சின்ன ஜீவ வண்டி

சின்னஞ் சிறிய படகு ஒன்று

சின்னஞ்சிறு குழந்தையாய்ப் பிறந்தார்! இயேசு பிறந்தார்!

சின்னஞ்சிறு சுதனே என்னரும் தவமே

சின்னஞ் சிட்டுக் குருவியே உன்னை

சின்னஞ்சிறு குழந்தையாய்ப் பிறந்தார்! இயேசு பிறந்தார்!

சின்னஞ்சிறு சுதனே என்னரும் தவமே

சின்னஞ்சிறு சுதனே என்னரும் தவமே

மோட்சம் நாடுவோம்!

-சிந்தை மகிழும்

சிந்தை செய்யும் எனில்

சிந்தை செய்யும் எனில் நிரம்புவீர் தேவாவி உமைச்

சிந்தையுடன் தெய்வாலயந்தனில்

சிந்தனைப் படாதே நெஞ்சமே

சிந்தனைப் படாதே நெஞ்சமே

சிந்திக்க வாரீர் செயல் வீரரே சிந்திய இரத்தம் கூப்பிடுதே

சிந்திக்க வாரீர் செயல் வீரரே சிந்திய இரத்தம் கூப்பிடுதே

SILUVAIYIL-சிந்துதே சிலுவையில்

சிறகொடித்த பறவைப்போல

சிறியவனை புழுதியிலிருந்து

-சிறுமைப்பட்டவனுக்கு அடைக்கலம்

Tamil Lyrics

சிருஷ்டிப்பின் அதிபதியே

சித்தம் கலங்காதே

சீயோனிலே என் திட அஸ்திபாரம் கிறிஸ்துவே

ல விளாடுற

Smile, Smile Jesus loves you

சிநேகிதனே என் சிருஷ்டிகனே

சோர்ந்து போகாதே மனமே

சோர்வான ஆவியை நீக்கும்

சொல்லால் ஆகுமா இதை சொன்னால் புரியுமா

சொல்லால் ஆகுமா இதை சொன்னால் புரியுமா

சொல்லரும் மெய்ஞ்ஞானரே மேன்மைப்ரபுவே

சொல்லரும் மெய்ஞ்ஞானரே

சொல்லரும் மெய்ஞ்ஞானரே மேன்மைப்ரபுவே

சொல்லரும் மெய்ஞ்ஞானரே மேன்மைப்ரபுவே

Song 4

Song 5

Song 6

Song On through sunny drops

Songs

songs

Songs 2

Songs 3

சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும் தெய்வம்

சொன்னதை செய்வார்

சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார்

சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார்

சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார்

சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார்

சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார்

சொன்னதை செய்வார்

Sonnathai Seiyumalavum

இயேசு என் நம்பிக்கை

சொந்தம் என்று சொல்லிக் கொள்ள

சொந்தம் என்று சொல்லிக் கொள்ள

சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள

சொந்தம் என்று சொல்லிக் கொள்ள

சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள

சொந்தமாக்குவோம் சுதந்தரிப்போம்

சொந்தமாக்குவோம் சுதந்தரிப்போம்

சொந்தமென்று சொல்லிக்கொள்ள

சொந்தம் என்று சொல்லிக் கொள்ள

சூரியன் அஸ்தமித்திருண்டிடும்

சூரியன் மறைந்து அந்தகாரம் சூழ்ந்தது

சோர்ந்து போகாதே மனமே

சோராதே என் மனமே

சோராதே என் மனமே

சோர்ந்து போகாதே மனமே

சோர்ந்து போகாதே என் நண்பனே

சோர்ந்து போகாதே என் நண்பனே

சோர்ந்து போகாதே என் நண்பனே

சோர்ந்து போகாதே மனமே

சோர்ந்து போகாதே என் நண்பனே

சொற்பக் காலம் பிரிந்தாலும்

சோர்வான ஆவியை நீக்கும்

சோர்வான ஆவியை நீக்கும்

சோர்வான ஆவியை நீக்கும்

சோர்வான ஆவியை நீக்கும்

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே

Spirit if the Living God

Stand by me

நீ ஸ்திரப்படுவாய்

ஸ்திரத்தன்மை என்றும் நமக்கு வேண்டும்

ஸ்தோத்திர பலி ஸ்தோத்திர பலி அப்பாவுக்கு

ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா

தேவாதி தேவனை வணங்கிடுவேன்!

உம்மைத் துதித்திடுவேன்

ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் நான்

ஸ்தோத்தரிப்பேன் தேவனை

ஸ்தோத்தரிப்பேன் ஸ்தோத்தரிப்பேன் இயேசு தேவனை

தோத்திர பாத்திரனே

Sthothira Pali – ஸ்தோத்திர பலி ஸ்தோத்திர பலி

ஸ்தோத்திர பலி ஸ்தோத்திரபலி அப்பாவுக்கு

ஸ்தோத்திரம் பாடியே போற்றிடுவேன்

ஸ்தோத்திரம் பாடிப் போற்றுவேன்

ஸ்தோதிரம் செய்வேனே இரட்சகனை

ஸ்தோத்திரம் சொல்லிப்பாடி

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்

ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா உம்மை

ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா உம்மை

ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா உம்மை

ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா உம்மை

ஸ்தோத்திரம் இயேசு தேவா

ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா உமக்கென்றும்

-ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா

ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா

ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா உமக்கென்றும்

ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரமே

ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரமே அப்பா அப்பா

ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரமே அப்பா அப்பா

ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரமே அப்பா அப்பா

ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா

ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா

Subhavela Sthotra Bali (telugu Song)

Sugam Belan Enakkullae

சுகம் பெலன் எனக்குள்ளே பாய்ந்து செல்லுதே

சுகம் பெலன் எனக்குள்ளே பாய்ந்து செல்லுதே

சுகம் தரவேண்டும் யேகோவா ரஃப்பா இன்று

சுகம் தரவேண்டும் யெஹோவா ராஃப்ஃபா இன்று

சுகம் உண்டு பெலன் உண்டு ஜீவன் உண்டு உம் பாதத்தில்

சுகம் உண்டு பெலன் உண்டு

சுகம் உண்டு பெலன் உண்டு ஜீவன் உண்டு உம் பாதத்தில்

சுகம் தருவீரே யெகோவா ராஃப்பா

சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே

சுமைதாங்கி இயேசு

சுமைகள் சுமந்தேன்

சுமந்து காக்கும் இயேசுவிடம்

சுமந்து காக்கும் இயேசுவிடம்

சுமந்து காக்கும் இயேசுவிடம்

சுமந்து காக்கும் இயேசுவிடம்

வந்தாலே கலக்கல் தானே

சுண்ணாம்பு அடிச்ச கல்லறை

சுண்ணாம்பு அடிச்ச கல்லறை

சுந்தரப் பரம தேவமைந்தன் ஏசுக் கிறிஸ்துவுக்குத்

சுந்தரப் பரம தேவமைந்தன்

சுந்தர இரட்சகனே

Sunday Monday Tuesday Wednesday

சுந்தரப் பரம தேவ மைந்தன் ஏசு கிறிஸ்துவுக்குத்

சுந்தர பராபரனே பரி சுத்தன்

சுந்தரப் பரம தேவ மைந்தன் ஏசு கிறிஸ்துவுக்குத்

னு யாரு?

அற்புதம் அதிசயம்

சூரியன் அஸ்தமித்திருண்டிடும் வேளையில்

சூரியன் மறந்து அந்தகாரம் சூழ்ந்தது

சுத்த ஆவீ என்னில் தங்கும் நானும் சுத்தன் ஆகவே

சுத்தம் பண்ணப்படாத தேசமே

சுத்தம் பண்ணப் படாத தேசமே

சுத்தம் பண்ணப் படாத தேசமே

சுதன் பிறந்தார்

பூமியைச் சுதந்தரிப்போம்

-சுத்திகரித்தாரே இயேசு என்னையும்

சுத்திகரியாயோ துர்க்குணம் நீங்க என்னைச்

சுத்திகரியாயோ துர்க்குணம் நீங்க

சுத்திகரியும் சுத்திகரியும்

சுத்த ஆவீ என்னில் தங்கும் நானும் சுத்தன் ஆகவே

சுத்த ஆவி என்னில் தங்கும்

சுத்த இருதயத்தை சிருஷ்டியுமே

சுத்த இருதயத்தை சிருஷ்டியுமே

சுத்த இருதயத்தை நீர்

சுத்தபரன் சுத்த ஆவியே

சுவிசேஷம் சொல்ல வாருங்கள்!

சுவிசேஷம் சொன்னா தான்

சுய அதிகாரா சுந்தரக் குமாரா

சுய அதிகாரா சுந்தரக் குமாரா

சுய அதிகாரா சுந்தரக் குமாரா

சுய அதிகாரா சுந்தரக் குமாரா

சுய அதிகாரா சுந்தரக் குமாரா!

ஸ்வாமியே நான் எத்தனை

சுவாசிக்கும் காற்றிலும் நீரே

Sweet dimming christmas bells