மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே

மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே
மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம்
பரிசுத்த தேவனாம் இயேசுவை
பணிந்தே தொழுகுவோம்

உன்னத தேவன் நீரே
ஞானம் நிறைந்தவரே
முழங்கால் யாவுமே
பாரில் முடங்கிடுதே
உயர்ந்தவரே சிறந்தவரே
என்றும் தொழுதிடுவோம்

ஒருவரும் சேரா ஒளியில்
வாசம் செய்பவரே
ஒளியினை தந்துமே
இதயத்தில் வாசம் செய்யும்
ஒளிநிறைவே அருள்நிறைவே
என்றும் தொழுதிடுவோம்

பரிசுத்த தேவன் நீரே
பாதம் பணிந்திடுவோம்
கழுவியே நிறுத்தினீரே
சத்திய தேவன் நீரே
கனம் மகிமை செலுத்தியே நாம்
என்றும் தொழுதிடுவோம்

நித்திய தேவன் நீரே
நீதி நிறைந்தவரே
அடைக்கலமானவரே
அன்பு நிறைந்தவரே
நல்லவரே வல்லவரே
என்றும் தொழுதிடுவோம்

Magimai matchimai nirainthvarai Lyrics in English

makimai maatchimai nirainthavarae
makilvudan tholuthiduvom
parisuththa thaevanaam Yesuvai
panninthae tholukuvom

unnatha thaevan neerae
njaanam nirainthavarae
mulangaal yaavumae
paaril mudangiduthae
uyarnthavarae siranthavarae
entum tholuthiduvom

oruvarum seraa oliyil
vaasam seypavarae
oliyinai thanthumae
ithayaththil vaasam seyyum
oliniraivae arulniraivae
entum tholuthiduvom

parisuththa thaevan neerae
paatham panninthiduvom
kaluviyae niruththineerae
saththiya thaevan neerae
kanam makimai seluththiyae naam
entum tholuthiduvom

niththiya thaevan neerae
neethi nirainthavarae
ataikkalamaanavarae
anpu nirainthavarae
nallavarae vallavarae
entum tholuthiduvom

PowerPoint Presentation Slides for the song Magimai matchimai nirainthvarai

by clicking the fullscreen button in the Top left