1. முதல் நாள்-வெளிச்சம் - Genesis 1:3

 2. இரண்டாம் நாள்-வானம் - Genesis 1:6

 3. மூன்றாம் நாள்-வறண்ட நிலமும் செடிகொடிகளும் - Genesis 1:9

 4. நான்காவது நாள்-சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் - Genesis 1:14

 5. ஐந்தாம் நாள்-மீன்களும் பறவைகளும் - Genesis 1:20

 6. ஆறாவது நாள்-மிருகங்களும் மனிதர்களும் - Genesis 1:24

 7. ஏழாவது நாள்-ஓய்வு - Genesis 2:1

 8. மனித குலத்தின் தொடக்கம் - Genesis 2:4

 9. முதல் பெண் - Genesis 2:18

 10. பாவத்தின் தொடக்கம் - Genesis 3:1

 11. முதல் குடும்பம் - Genesis 4:1

 12. காயீன் குடும்பம் - Genesis 4:16

 13. ஆதாம்-ஏவாளுக்கு புதிய மகன் பிறந்தது - Genesis 4:25

 14. ஆதாமின் குடும்ப வரலாறு - Genesis 5:1

 15. நோவாவும் பெருவெள்ளமும் - Genesis 6:9

 16. வெள்ளப் பெருக்கின் தொடக்கம் - Genesis 7:1

 17. வெள்ளப் பெருக்கின் முடிவு - Genesis 8:1

 18. புதிய துவக்கம் - Genesis 9:1

 19. பிரச்சனைகள் மீண்டும் தோன்றுதல் - Genesis 9:18

 20. நாடுகளின் வளர்ச்சியும் பரவலும் - Genesis 10:1

 21. சேமின் சந்ததி - Genesis 10:21

 22. உலகம் பிரிக்கப்பட்டது - Genesis 11:1

 23. சேம் குடும்பத்தின் வரலாறு - Genesis 11:10

 24. தேராகு குடும்பத்தின் வரலாறு - Genesis 11:27

 25. தேவன் ஆபிராமை அழைக்கிறார் - Genesis 12:1

 26. ஆபிராம் கானானுக்குப் போகிறான் - Genesis 12:4

 27. எகிப்தில் ஆபிராம் - Genesis 12:10

 28. ஆபிராம் கானானுக்குத் திரும்புதல் - Genesis 13:1

 29. ஆபிராமும் லோத்தும் பிரிகிறார்கள் - Genesis 13:5

 30. லோத்து பிடிக்கப்படுதல் - Genesis 14:1

 31. ஆபிராம் லோத்தை மீட்கிறான் - Genesis 14:14

 32. மெல்கிசேதேக் - Genesis 14:18

 33. ஆபிராமோடு தேவனின் உடன்படிக்கை - Genesis 15:1

 34. ஆகார் எனும் வேலைக்காரப்பெண் - Genesis 16:1

 35. இஸ்மவேல்-ஆகாரின் மகன் - Genesis 16:7

 36. உடன்படிக்கையின் அடையாளமான விருத்தசேதனம் - Genesis 17:1

 37. ஈசாக்கு சத்தியத்திற்குரிய மகன் - Genesis 17:15

 38. மூன்று பார்வையாளர்கள் - Genesis 18:1

 39. ஆபிரகாம் தேவனோடு பரிந்து பேசுதல் - Genesis 18:17

 40. சோதோமிலிருந்து தப்பித்தல் - Genesis 19:12

 41. சோதோமும் கொமோராவும் அழிக்கப்படுதல் - Genesis 19:23

 42. லோத்தும் அவனது மகள்களும் - Genesis 19:30

 43. ஆபிரகாம் கேராருக்குப் போகிறான் - Genesis 20:1

 44. இறுதியாக, சாராளுக்கு ஒரு குழந்தை - Genesis 21:1

 45. வீட்டில் பிரச்சனை - Genesis 21:8

 46. அபிமெலேக்கோடு ஆபிரகாமின் உடன்படிக்கை - Genesis 21:22

 47. ஆபிரகாம், தேவனால் சோதிக்கப்படுதல் - Genesis 22:1

 48. சாராளின் மரணம் - Genesis 23:1

 49. ஈசாக்குக்கு ஒரு மனைவி - Genesis 24:1

 50. பெண்ணைத் தேடுதல் - Genesis 24:10

 51. பெண்ணைக் கண்டுபிடித்தல் - Genesis 24:15

 52. ரெபெக்காளைப் பெண் கேட்டுப் பேசுதல் - Genesis 24:34

 53. ஆபிரகாமின் குடும்பம் - Genesis 25:1

 54. ஈசாக்கின் குடும்பம் - Genesis 25:19

 55. ஈசாக்கு அபிமெலேக்கிடம் பொய் சொல்கிறான் - Genesis 26:1

 56. ஈசாக்கு செல்வந்தன் ஆகுதல் - Genesis 26:12

 57. ஏசாவின் மனைவியர் - Genesis 26:34

 58. வாரிசு சிக்கல்கள் - Genesis 27:1

 59. யாக்கோபிற்கு ஆசீர்வாதம் - Genesis 27:25

 60. ஏசாவின் ஆசீர்வாதம் - Genesis 27:30

 61. யாக்கோபு மனைவியைத் தேடுதல் - Genesis 28:1

 62. பெத்தேல்-தேவனுடைய வீடு - Genesis 28:10

 63. யாக்கோபு ராகேலைச் சந்திக்கிறான் - Genesis 29:1

 64. லாபான் யாக்கோபிடம் தந்திரம் செய்கிறான் - Genesis 29:15

 65. யாக்கோபின் குடும்பம் பெருகுதல் - Genesis 29:31

 66. லாபானுடன் யாக்கோபின் தந்திரம் - Genesis 30:25

 67. யாக்கோபு பிரிந்து செல்லுதல் - Genesis 31:1

 68. திருடப்பட்ட தேவர்களின் உருவங்களைத் தேடுதல் - Genesis 31:25

 69. யாக்கோபும் லாபானும் செய்த ஒப்பந்தம் - Genesis 31:43

 70. ஏசாவோடு திரும்ப சேருதல் - Genesis 32:1

 71. தேவனோடு போராடுதல் - Genesis 32:24

 72. யாக்கோபு தனது தைரியத்தைக் காட்டுதல் - Genesis 33:1

 73. தீனாள் கற்பழிக்கப்படுதல் - Genesis 34:1

 74. பெத்தேலில் யாக்கோபு - Genesis 35:1

 75. யாக்கோபின் புதிய பெயர் - Genesis 35:9

 76. ராகேல் மரணமடைதல் - Genesis 35:16

 77. ஏசாவின் குடும்பம் - Genesis 36:1

 78. கனவு காணும் யோசேப்பு - Genesis 37:1

 79. அடிமையாக யோசேப்பு விற்கப்படுதல் - Genesis 37:18

 80. யூதாவும் தாமாரும் - Genesis 38:1

 81. தாமார் கர்ப்பமாகுதல் - Genesis 38:24

 82. யோசேப்பு போத்திபாரிடம் விற்கப்படுகிறான் - Genesis 39:1

 83. சிறையில் யோசேப்பு - Genesis 39:21

 84. யோசேப்பு இரண்டு கனவுகளுக்கு விளக்கம் கூறுதல் - Genesis 40:1

 85. திராட்சைரசம் பரிமாறுபவனின் கனவு - Genesis 40:9

 86. ரொட்டிச் சுடுபவனின் கனவு - Genesis 40:16

 87. யோசேப்பு மறக்கப்படுதல் - Genesis 40:20

 88. பார்வோனின் கனவுகள் - Genesis 41:1

 89. யோசேப்பைப்பற்றி வேலைக்காரன் பார்வோனிடம் கூறுதல் - Genesis 41:9

 90. யோசேப்பு விளக்கம் சொல்ல அழைக்கப்படுதல் - Genesis 41:14

 91. யோசேப்பு கனவை விளக்குதல் - Genesis 41:25

 92. பஞ்சம் துவங்குகிறது - Genesis 41:53

 93. கனவுகள் நிறைவேறுகின்றன - Genesis 42:1

 94. சிமியோன் ஜாமீனாக வைக்கப்படுகிறான் - Genesis 42:18

 95. சகோதரர்கள் யாக்கோபிடம் தெரிவிக்கிறார்கள் - Genesis 42:29

 96. யாக்கோபு பென்யமீனை எகிப்துக்கு அனுப்ப சம்மதித்தல் - Genesis 43:1

 97. சகோதரர்கள் யோசேப்பின் வீட்டிற்கு அழைக்கப்படுகிறார்கள் - Genesis 43:16

 98. யோசேப்பின் தந்திரமான திட்டம் - Genesis 44:1

 99. பென்யமீன் சிக்கிக்கொள்ளுதல் - Genesis 44:11

 100. யூதா பென்யமீனுக்காக வாதாடுதல் - Genesis 44:18

 101. தான் யாரென்று யோசேப்பு சொல்கிறான் - Genesis 45:1

 102. இஸ்ரவேல் எகிப்திற்கு அழைக்கப்படுதல் - Genesis 45:9

 103. தேவன் இஸ்ரவேலுக்கு வாக்குறுதி தருதல் - Genesis 46:1

 104. இஸ்ரவேல் எகிப்துக்குப் போகிறான் - Genesis 46:5

 105. யாக்கோபின் குடும்பம் - Genesis 46:8

 106. இஸ்ரவேல் எகிப்து வந்தடைதல் - Genesis 46:28

 107. இஸ்ரவேல் கோசேனில் குடியேறுதல் - Genesis 47:1

 108. யோசேப்பு பார்வோனுக்காக நிலம் வாங்குதல் - Genesis 47:13

 109. “தன் மரணம் பற்றி யாக்கோபின் அறிவிப்பு” - Genesis 47:27

 110. மனாசேயையும் எப்பிராயீமையும் ஆசீர்வதித்தல் - Genesis 48:1

 111. யாக்கோபு தன் மகன்களை ஆசீர்வதித்தல் - Genesis 49:1

 112. ரூபன் - Genesis 49:3

 113. சிமியோனும் லேவியும் - Genesis 49:5

 114. யூதா - Genesis 49:8

 115. செபுலோன் - Genesis 49:13

 116. இசக்கார் - Genesis 49:14

 117. தாண் - Genesis 49:16

 118. காத் - Genesis 49:19

 119. ஆசேர் - Genesis 49:20

 120. நப்தலி - Genesis 49:21

 121. யோசேப்பு - Genesis 49:22

 122. பென்யமீன் - Genesis 49:27

 123. யாக்கோபின் இறுதிச் சடங்கு - Genesis 50:1

 124. சகோதரர்கள் யோசேப்புக்குப் பயப்படுதல் - Genesis 50:15

 125. யோசேப்பின் மரணம் - Genesis 50:24 126. ஏசாயா 1

  1:11:21:31:41:51:61:71:81:91:101:111:121:131:141:151:161:171:181:191:201:211:221:231:241:251:261:271:281:291:301:31

  ஏசாயா 2

  2:12:22:32:42:52:62:72:82:92:102:112:122:132:142:152:162:172:182:192:202:212:22

  ஏசாயா 3

  3:13:23:33:43:53:63:73:83:93:103:113:123:133:143:153:163:173:183:193:203:213:223:233:243:253:26

  ஏசாயா 4

  4:14:24:34:44:54:6

  ஏசாயா 5

  5:15:25:35:45:55:65:75:85:95:105:115:125:135:145:155:165:175:185:195:205:215:225:235:245:255:265:275:285:295:30

  ஏசாயா 6

  6:16:26:36:46:56:66:76:86:96:106:116:126:13

  ஏசாயா 7

  7:17:27:37:47:57:67:77:87:97:107:117:127:137:147:157:167:177:187:197:207:217:227:237:247:25

  ஏசாயா 8

  8:18:28:38:48:58:68:78:88:98:108:118:128:138:148:158:168:178:188:198:208:218:22

  ஏசாயா 9

  9:19:29:39:49:59:69:79:89:99:109:119:129:139:149:159:169:179:189:199:209:21

  ஏசாயா 10

  10:110:210:310:410:510:610:710:810:910:1010:1110:1210:1310:1410:1510:1610:1710:1810:1910:2010:2110:2210:2310:2410:2510:2610:2710:2810:2910:3010:3110:3210:3310:34

  ஏசாயா 11

  11:111:211:311:411:511:611:711:811:911:1011:1111:1211:1311:1411:1511:16

  ஏசாயா 12

  12:112:212:312:412:512:6

  ஏசாயா 13

  13:113:213:313:413:513:613:713:813:913:1013:1113:1213:1313:1413:1513:1613:1713:1813:1913:2013:2113:22

  ஏசாயா 14

  14:114:214:314:414:514:614:714:814:914:1014:1114:1214:1314:1414:1514:1614:1714:1814:1914:2014:2114:2214:2314:2414:2514:2614:2714:2814:2914:3014:3114:32

  ஏசாயா 15

  15:115:215:315:415:515:615:715:815:9

  ஏசாயா 16

  16:116:216:316:416:516:616:716:816:916:1016:1116:1216:1316:14

  ஏசாயா 17

  17:117:217:317:417:517:617:717:817:917:1017:1117:1217:1317:14

  ஏசாயா 18

  18:118:218:318:418:518:618:7

  ஏசாயா 19

  19:119:219:319:419:519:619:719:819:919:1019:1119:1219:1319:1419:1519:1619:1719:1819:1919:2019:2119:2219:2319:2419:25

  ஏசாயா 20

  20:120:220:320:420:520:6

  ஏசாயா 21

  21:121:221:321:421:521:621:721:821:921:1021:1121:1221:1321:1421:1521:1621:17

  ஏசாயா 22

  22:122:222:322:422:522:622:722:822:922:1022:1122:1222:1322:1422:1522:1622:1722:1822:1922:2022:2122:2222:2322:2422:25

  ஏசாயா 23

  23:123:223:323:423:523:623:723:823:923:1023:1123:1223:1323:1423:1523:1623:1723:18

  ஏசாயா 24

  24:124:224:324:424:524:624:724:824:924:1024:1124:1224:1324:1424:1524:1624:1724:1824:1924:2024:2124:2224:23

  ஏசாயா 25

  25:125:225:325:425:525:625:725:825:925:1025:1125:12

  ஏசாயா 26

  26:126:226:326:426:526:626:726:826:926:1026:1126:1226:1326:1426:1526:1626:1726:1826:1926:2026:21

  ஏசாயா 27

  27:127:227:327:427:527:627:727:827:927:1027:1127:1227:13

  ஏசாயா 28

  28:128:228:328:428:528:628:728:828:928:1028:1128:1228:1328:1428:1528:1628:1728:1828:1928:2028:2128:2228:2328:2428:2528:2628:2728:2828:29

  ஏசாயா 29

  29:129:229:329:429:529:629:729:829:929:1029:1129:1229:1329:1429:1529:1629:1729:1829:1929:2029:2129:2229:2329:24

  ஏசாயா 30

  30:130:230:330:430:530:630:730:830:930:1030:1130:1230:1330:1430:1530:1630:1730:1830:1930:2030:2130:2230:2330:2430:2530:2630:2730:2830:2930:3030:3130:3230:33

  ஏசாயா 31

  31:131:231:331:431:531:631:731:831:9

  ஏசாயா 32

  32:132:232:332:432:532:632:732:832:932:1032:1132:1232:1332:1432:1532:1632:1732:1832:1932:20

  ஏசாயா 33

  33:133:233:333:433:533:633:733:833:933:1033:1133:1233:1333:1433:1533:1633:1733:1833:1933:2033:2133:2233:2333:24

  ஏசாயா 34

  34:134:234:334:434:534:634:734:834:934:1034:1134:1234:1334:1434:1534:1634:17

  ஏசாயா 35

  35:135:235:335:435:535:635:735:835:935:10

  ஏசாயா 36

  36:136:236:336:436:536:636:736:836:936:1036:1136:1236:1336:1436:1536:1636:1736:1836:1936:2036:2136:22

  ஏசாயா 37

  37:137:237:337:437:537:637:737:837:937:1037:1137:1237:1337:1437:1537:1637:1737:1837:1937:2037:2137:2237:2337:2437:2537:2637:2737:2837:2937:3037:3137:3237:3337:3437:3537:3637:3737:38

  ஏசாயா 38

  38:138:238:338:438:538:638:738:838:938:1038:1138:1238:1338:1438:1538:1638:1738:1838:1938:2038:2138:22

  ஏசாயா 39

  39:139:239:339:439:539:639:739:8

  ஏசாயா 40

  40:140:240:340:440:540:640:740:840:940:1040:1140:1240:1340:1440:1540:1640:1740:1840:1940:2040:2140:2240:2340:2440:2540:2640:2740:2840:2940:3040:31

  ஏசாயா 41

  41:141:241:341:441:541:641:741:841:941:1041:1141:1241:1341:1441:1541:1641:1741:1841:1941:2041:2141:2241:2341:2441:2541:2641:2741:2841:29

  ஏசாயா 42

  42:142:242:342:442:542:642:742:842:942:1042:1142:1242:1342:1442:1542:1642:1742:1842:1942:2042:2142:2242:2342:2442:25

  ஏசாயா 43

  43:143:243:343:443:543:643:743:843:943:1043:1143:1243:1343:1443:1543:1643:1743:1843:1943:2043:2143:2243:2343:2443:2543:2643:2743:28

  ஏசாயா 44

  44:144:244:344:444:544:644:744:844:944:1044:1144:1244:1344:1444:1544:1644:1744:1844:1944:2044:2144:2244:2344:2444:2544:2644:2744:28

  ஏசாயா 45

  45:145:245:345:445:545:645:745:845:945:1045:1145:1245:1345:1445:1545:1645:1745:1845:1945:2045:2145:2245:2345:2445:25

  ஏசாயா 46

  46:146:246:346:446:546:646:746:846:946:1046:1146:1246:13

  ஏசாயா 47

  47:147:247:347:447:547:647:747:847:947:1047:1147:1247:1347:1447:15

  ஏசாயா 48

  48:148:248:348:448:548:648:748:848:948:1048:1148:1248:1348:1448:1548:1648:1748:1848:1948:2048:2148:22

  ஏசாயா 49

  49:149:249:349:449:549:649:749:849:949:1049:1149:1249:1349:1449:1549:1649:1749:1849:1949:2049:2149:2249:2349:2449:2549:26

  ஏசாயா 50

  50:150:250:350:450:550:650:750:850:950:1050:11

  ஏசாயா 51

  51:151:251:351:451:551:651:751:851:951:1051:1151:1251:1351:1451:1551:1651:1751:1851:1951:2051:2151:2251:23

  ஏசாயா 52

  52:152:252:352:452:552:652:752:852:952:1052:1152:1252:1352:1452:15

  ஏசாயா 53

  53:153:253:353:453:553:653:753:853:953:1053:1153:12

  ஏசாயா 54

  54:154:254:354:454:554:654:754:854:954:1054:1154:1254:1354:1454:1554:1654:17

  ஏசாயா 55

  55:155:255:355:455:555:655:755:855:955:1055:1155:1255:13

  ஏசாயா 56

  56:156:256:356:456:556:656:756:856:956:1056:1156:12

  ஏசாயா 57

  57:157:257:357:457:557:657:757:857:957:1057:1157:1257:1357:1457:1557:1657:1757:1857:1957:2057:21

  ஏசாயா 58

  58:158:258:358:458:558:658:758:858:958:1058:1158:1258:1358:14

  ஏசாயா 59

  59:159:259:359:459:559:659:759:859:959:1059:1159:1259:1359:1459:1559:1659:1759:1859:1959:2059:21

  ஏசாயா 60

  60:160:260:360:460:560:660:760:860:960:1060:1160:1260:1360:1460:1560:1660:1760:1860:1960:2060:2160:22

  ஏசாயா 61

  61:161:261:361:461:561:661:761:861:961:1061:11

  ஏசாயா 62

  62:162:262:362:462:562:662:762:862:962:1062:1162:12

  ஏசாயா 63

  63:163:263:363:463:563:663:763:863:963:1063:1163:1263:1363:1463:1563:1663:1763:1863:19

  ஏசாயா 64

  64:164:264:364:464:564:664:764:864:964:1064:1164:12

  ஏசாயா 65

  65:165:265:365:465:565:665:765:865:965:1065:1165:1265:1365:1465:1565:1665:1765:1865:1965:2065:2165:2265:2365:2465:25

  ஏசாயா 66

  66:166:266:366:466:566:666:766:866:966:1066:1166:1266:1366:1466:1566:1666:1766:1866:1966:2066:2166:2266:2366:24