பாடுவேன் என்றும் என் இயேசுவின்

பரத்திலுள்ள எங்கள் பிதாவே

மனிதனைப் பார்க்கிலும்

புது பெலனை தாரும்

எழுந்திடு எழுந்திடு துதி பலி செலுத்திடு

அஞ்சிடேன் ஒருபோதும்

நீர் என் சொந்தம் நீர் என் பக்கம்

ஆத்துமமே என் உள்ளமே

சுவாசிக்கும் காற்றிலும் நீரே

நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரமுண்டு

மேகம் போன்ற சாட்சிகளே

புது பெலனை தாரும் தெய்வமே

மேகம் போன்ற சாட்சிகளே எம்மை முன் சென்ற சுத்தர்களே

Neer Seitha Athisayam – நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரமுண்டு – Netrum Indrum Endrum Maara

Kandene Um Thuya – கண்டேனே உம் தூய

மாயையான இந்த உலகினிலே

Ezhundhidu Ezhundhidu – எழுந்திடு எழுந்திடு

நாதா நாதா நாதா

பரத்திலுள்ள எங்கள் பிதாவே