1 கொரிந்தியர் 13:12

1 கொரிந்தியர் 13:12
இப்பொழுது கண்ணாடியிலே நிழலாட்டமாய்ப் பார்க்கிறோம், அப்பொழுது முகமுகமாய்ப் பார்ப்போம்; இப்பொழுது நான் குறைந்த அறிவுள்ளவன், அப்பொழுது நான் அறியப்பட்டிருக்கிறபடியே, அறிந்துகொள்ளுவேன்.


1 கொரிந்தியர் 13:12 ஆங்கிலத்தில்

ippoluthu Kannnnaatiyilae Nilalaattamaayp Paarkkirom, Appoluthu Mukamukamaayp Paarppom; Ippoluthu Naan Kuraintha Arivullavan, Appoluthu Naan Ariyappattirukkirapatiyae, Arinthukolluvaen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 கொரிந்தியர் 13