சங்கீதம் 67:4

சங்கீதம் 67:4
தேவரீர் ஜனங்களை நிதானமாய் நியாயந்தீர்த்து, பூமியிலுள்ள ஜாதிகளை நடத்துவீர்; ஆதலால் ஜாதிகள் சந்தோஷித்து, கெம்பீரத்தோடே மகிழக்கடவர்கள்.(சேலா.)


சங்கீதம் 67:4 ஆங்கிலத்தில்

thaevareer Janangalai Nithaanamaay Niyaayantheerththu, Poomiyilulla Jaathikalai Nadaththuveer; Aathalaal Jaathikal Santhoshiththu, Kempeeraththotae Makilakkadavarkal.(selaa.)


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 67