ஆதியாகமம் 50:20

ஆதியாகமம் 50:20
நீங்கள் எனக்குத் தீமைசெய்ய நினைத்தீர்கள்; தேவனோ, இப்பொழுது நடந்துவருகிறபடியே, வெகு ஜனங்களை உயிரோடே காக்கும்படிக்கு, அதை நன்மையாக முடியப்பண்ணினார்


ஆதியாகமம் 50:20 ஆங்கிலத்தில்

neengal Enakkuth Theemaiseyya Ninaiththeerkal; Thaevano, Ippoluthu Nadanthuvarukirapatiyae, Veku Janangalai Uyirotae Kaakkumpatikku, Athai Nanmaiyaaka Mutiyappannnninaar


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஆதியாகமம் 50