1 பேதுரு 5:7

1 பேதுரு 5:7
அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால், உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் வைத்துவிடுங்கள்.


1 பேதுரு 5:7 ஆங்கிலத்தில்

avar Ungalai Visaarikkiravaraanapatiyaal, Ungal Kavalaikalaiyellaam Avarmael Vaiththuvidungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 பேதுரு 5