1 இராஜாக்கள் 12:9

1 இராஜாக்கள் 12:9
அவர்களை நோக்கி: உம்முடைய தகப்பன் எங்கள் மேல் வைத்த நுகத்தை லகுவாக்கும் என்று என்னிடத்தில் சொன்ன இந்த ஜனங்களுக்கு மறுமொழி கொடுக்க, நீங்கள் என்ன யோசனை சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டான்.


1 இராஜாக்கள் 12:9 ஆங்கிலத்தில்

avarkalai Nnokki: Ummutaiya Thakappan Engal Mael Vaiththa Nukaththai Lakuvaakkum Entu Ennidaththil Sonna Intha Janangalukku Marumoli Kodukka, Neengal Enna Yosanai Sollukireerkal Entu Kaettan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 இராஜாக்கள் 12