1 இராஜாக்கள் 12:32

1 இராஜாக்கள் 12:32
யூதாவில் ஆசரிக்கப்படும் பண்டிகைக்கொப்பாக எட்டாம் மாதம் பதினைந்தாம் தேதியிலே யெரொபெயாம் ஒரு பண்டிகையையும் கொண்டாடி, பலிபீடத்தின்மேல் பலியிட்டான்; அப்படியே பெத்தேலிலே தான் உண்டாக்கின கன்றுக்குட்டிகளுக்குப் பலியிட்டு, தான் உண்டுபண்ணின மேடைகளின் ஆசாரியர்களைப் பெத்தேலிலே ஸ்தாபித்து,


1 இராஜாக்கள் 12:32 ஆங்கிலத்தில்

yoothaavil Aasarikkappadum Panntikaikkoppaaka Ettam Maatham Pathinainthaam Thaethiyilae Yeropeyaam Oru Panntikaiyaiyum Konndaati, Palipeedaththinmael Paliyittan; Appatiyae Peththaelilae Thaan Unndaakkina Kantukkuttikalukkup Paliyittu, Thaan Unndupannnnina Maetaikalin Aasaariyarkalaip Peththaelilae Sthaapiththu,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 இராஜாக்கள் 12