தமிழ்

Vaanamum Boomiyum Malai Pallathakum - வாழ்த்துமேஆண்டவர்நல்லவர்வல்லவர்

Vaanamum Boomiyum Malai Pallathakum

வானமும் பூமியும் மலைப்பள்ளத்தாக்கும்

வாழ்த்துமே ஆண்டவர் நல்லவர்வல்லவர்

சந்திர சூரியன் சகலமும்வணங்குதே

எந்தனின் இதயமும் இன்பத்தால்பொங்குதே (2)

உந்தனின் கிருபையை எண்ணவும்முடியாதே

தந்தையுமானவர் நல்லவர் வல்லவர்- வானமும்

பச்சை கம்பள வயல் பரமனைபோற்றுதே

பறவை இனங்களும் பாடித்துதிக்குதே (2)

பக்தரின் உள்ளங்கள் பரவசம்அடையுதே

பரிசுத்த ஆண்டவர் நல்லவர்வல்லவர் – வானமும்

உடல் நலம் பெற்றதால் உள்ளமும்பொங்குதே

கடல் போல கருண்யம் கண்டதால்கொள்ளுதே (2)

கடலலை இயேசுவின் பாதம்தழுவுதே

திடமான ஆண்டவர் நல்லவர்வல்லவர் – வானமும்

Vaanamum Boomiyum Malai Pallathakum Lyrics in English

Vaanamum Boomiyum Malai Pallathakum

vaanamum poomiyum malaippallaththaakkum

vaalththumae aanndavar nallavarvallavar

santhira sooriyan sakalamumvananguthae

enthanin ithayamum inpaththaalponguthae (2)

unthanin kirupaiyai ennnavummutiyaathae

thanthaiyumaanavar nallavar vallavar- vaanamum

pachchaை kampala vayal paramanaipottuthae

paravai inangalum paatiththuthikkuthae (2)

paktharin ullangal paravasamataiyuthae

parisuththa aanndavar nallavarvallavar - vaanamum

udal nalam pettathaal ullamumponguthae

kadal pola karunnyam kanndathaalkolluthae (2)

kadalalai Yesuvin paathamthaluvuthae

thidamaana aanndavar nallavarvallavar - vaanamum

PowerPoint Presentation Slides for the song Vaanamum Boomiyum Malai Pallathakum

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites