தமிழ்

Thuthi Seiya Thodanginal - துதி செய்ய தொடங்கினால்

Thuthi Seiya Thodanginal

1. துதி செய்ய தொடங்கினால்
கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார்
துதிசெய்ய தொடங்கினால்
கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார்
அஸ்திபாரம் அசைந்திடும்
சாத்தான் அஸ்திபாரம் அசைந்திடும்
அஸ்திபாரம் அசைந்திடும்
சாத்தான் அஸ்திபாரம் அசைந்திடும்

2. முழங்கியே கெர்ச்சிக்கிறார்
கர்த்தர் பராக்கிரமசாலியைப் போல்
முழங்கியே கெர்ச்சிக்கிறார்
கர்த்தர் பராக்கிரமசாலியைப் போல்
சத்துருவின் சேனைகளை
அவர் முற்றிலுமாய் மேற்கொள்ளுவார்
சத்துருவின் சேனைகளை
அவர் முற்றிலுமாய் மேற்கொள்ளுவார்

3. தடைகளை நீக்கிடவே
நம் இயேசு ராஜா முன்செல்லுகிறார்
தடைகளை நீக்கிடவே
நம் இயேசு ராஜா முன்செல்லுகிறார்
வெள்ளம் போன்ற சத்துருவின்
முன்னே ஜெயக்கொடி ஏற்றிடுவார்
வெள்ளம் போன்றள்ளம் போன்ற சத்துருவின்
முன்னே ஜெயக்கொடி ஏற்றிடுவார்

4. ஜெபம் செய்ய தொடங்கினால்
கர்த்தர் கிரியை செய்ய தொடங்குவார்
ஜெபம் செய்ய தொடங்கினால்
கர்த்தர் கிரியை செய்ய தொடங்குவார்
ஆசீர்வாதம் இறங்கிடும் – இன்றே
ஆசீர்வாதம் இறங்கிடும்
ஆசீர்வாதம் இறங்கிடும – இன்றே
ஆசீர்வாதம் இறங்கிடும்

ஜெபம் செய்ய தொடங்கினால்
கர்த்தர் கிரியை செய்ய தொடங்குவார்
ஜெபம் செய்ய தொடங்கினால்
கர்த்தர் கிரியை செய்ய தொடங்குவார்
ஆசீர்வாதம் இறங்கிடும – இன்றே
ஆசீர்வாதம் இறங்கிடும்
ஆசீர்வாதம் இறங்கிடும – இன்றே
ஆசீர்வாதம் இறங்கிடும்

Thuthi Seiya Thodanginal Lyrics in English

Thuthi Seiya Thodanginal

1. thuthi seyya thodanginaal
karththar yuththam seyya thodanguvaar
thuthiseyya thodanginaal
karththar yuththam seyya thodanguvaar
asthipaaram asainthidum
saaththaan asthipaaram asainthidum
asthipaaram asainthidum
saaththaan asthipaaram asainthidum

2. mulangiyae kerchchikkiraar
karththar paraakkiramasaaliyaip pol
mulangiyae kerchchikkiraar
karththar paraakkiramasaaliyaip pol
saththuruvin senaikalai
avar muttilumaay maerkolluvaar
saththuruvin senaikalai
avar muttilumaay maerkolluvaar

3. thataikalai neekkidavae
nam Yesu raajaa munsellukiraar
thataikalai neekkidavae
nam Yesu raajaa munsellukiraar
vellam ponta saththuruvin
munnae jeyakkoti aettiduvaar
vellam pontallam ponta saththuruvin
munnae jeyakkoti aettiduvaar

4. jepam seyya thodanginaal
karththar kiriyai seyya thodanguvaar
jepam seyya thodanginaal
karththar kiriyai seyya thodanguvaar
aaseervaatham irangidum - inte
aaseervaatham irangidum
aaseervaatham irangiduma - inte
aaseervaatham irangidum

jepam seyya thodanginaal
karththar kiriyai seyya thodanguvaar
jepam seyya thodanginaal
karththar kiriyai seyya thodanguvaar
aaseervaatham irangiduma - inte
aaseervaatham irangidum
aaseervaatham irangiduma - inte
aaseervaatham irangidum

PowerPoint Presentation Slides for the song Thuthi Seiya Thodanginal

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites