Ekkala Satham Vaanil

Ekkala Satham Vaanil
பல்லவி

எக்காள சத்தம் வானில் தொனித்திடவே
எம் இயேசு மாராஜனே வந்திடுவார்

சரணங்கள்

1. அந்த நாள் மிக சமீபமே
சுத்தர்கள் யாவரும் சேர்ந்திடவே
தேவ எக்காளம் வானில் முழங்க
தேவாதி தேவனை சந்திப்போமே – எக்காள

2. கர்த்தரின் வேளையை நாம் அறியோம்
கர்த்தரின் சித்தமே செய்திடுவோம்
பலன்கள் யாவையும் அவரே அளிப்பார்
பரமனோடென்றும் வாழ்ந்திடுவோம் – எக்காள

3. கண்ணிமை நேரத்தில் மாறிடுவோம்
விண்ணிலே யாவரும் சேர்ந்திடுவோம்
கண்ணீர் கவலை அங்கே இல்லை
கர்த்தர் தாமே வெளிச்சமாவார் – எக்காள

Ekkala Satham Vaanil Lyrics in English

Ekkala Satham Vaanil
pallavi

ekkaala saththam vaanil thoniththidavae
em Yesu maaraajanae vanthiduvaar

saranangal

1. antha naal mika sameepamae
suththarkal yaavarum sernthidavae
thaeva ekkaalam vaanil mulanga
thaevaathi thaevanai santhippomae - ekkaala

2. karththarin vaelaiyai naam ariyom
karththarin siththamae seythiduvom
palankal yaavaiyum avarae alippaar
paramanodentum vaalnthiduvom - ekkaala

3. kannnnimai naeraththil maariduvom
vinnnnilae yaavarum sernthiduvom
kannnneer kavalai angae illai
karththar thaamae velichchamaavaar - ekkaala

PowerPoint Presentation Slides for the song Ekkala Satham Vaanil

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites