Proverbs 16:22

புத்தி தன்னை உடையவர்களுக்கு ஜீவஊற்று; மதியீனரின் போதனை மதியீனமே.

FavoriteLoadingAdd to favorites


Read Full Chapter : Proverbs 16