தமிழ்

Pethlaekam Oororam - பெத்லேகம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடிக்

1. பெத்லேகம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடிக்
கர்த்தன் இயேசு பாலனுக்குத் துத்தியங்கள் பாடிப்
பக்தியுடன் இத்தினம் வாஓடிப் — பெத்லேகம்

2. எல்லையில்லா ஞானபரன் வெல்லைமலையோரம்
புல்லணையிலே பிறந்தார் இல்லமெங்கும் ஈரம்
தொல்லைமிகும் அவ்விருட்டு நேரம் — பெத்லேகம்

3. வான் புவி வாழ் ராஜனுக்கு மாட்டகந்தான் வீடோ,
வானவர்க்கு வாய்த்த மெத்தை வாடின புள் பூடோ,
ஆன பழங் கந்தை என்ன பாடோ? — பெத்லேகம்

4. அந்தரத்தில் பாடுகின்றார் தூதர் சேனை கூடி
மந்தை ஆயர் ஓடுகின்றார் பாடல் கேட்கத் தேடி,
இன்றிரவில் என்ன இந்த மோடி — பெத்லேகம்

5. ஆட்டிடையர் அஞ்சுகிறார் அவர் மகிமை கண்டு,
அட்டியின்றிக் காபிரியேல் சொன்ன செய்தி கொண்டு,
நாட்டமுடன் ரட்சகரைக் கண்டு — பெத்லேகம்

Pethlaekam Oororam Lyrics in English

1. pethlaekam oororam saththiraththai naatik
karththan Yesu paalanukkuth thuththiyangal paatip
pakthiyudan iththinam vaaotip — pethlaekam

2. ellaiyillaa njaanaparan vellaimalaiyoram
pullannaiyilae piranthaar illamengum eeram
thollaimikum avviruttu naeram — pethlaekam

3. vaan puvi vaal raajanukku maattakanthaan veetoo,
vaanavarkku vaayththa meththai vaatina pul pootoo,
aana palang kanthai enna paatoo? — pethlaekam

4. antharaththil paadukintar thoothar senai kooti
manthai aayar odukintar paadal kaetkath thaeti,
intiravil enna intha moti — pethlaekam

5. aattitaiyar anjukiraar avar makimai kanndu,
attiyintik kaapiriyael sonna seythi keாnndu,
naattamudan ratchakaraik kanndu — pethlaekam

PowerPoint Presentation Slides for the song Pethlaekam Oororam

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites