தமிழ்

Karththarin Panthiyil Vaa - கர்த்தரின் பந்தியில் வா சகோதரா

கர்த்தரின் பந்தியில் வா – சகோதரா

கர்த்தரின் பந்தியில் வா

கர்த்தர் அன்பாய்ச் சொந்த ரத்தத்தைச் சிந்தின

காரணத்தை மனப் பூரணமாய் எண்ணி — கர்த்தரின்

1. ஜீவ அப்பம் அல்லோ? – கிறிஸ்துவின்
திருச் சரீரம் அல்லோ?

பாவ மனங் கல்லோ? – உனக்காய்ப்
பகிரப்பட்ட தல்லோ?

தேவ குமாரனாம் ஜீவ அப்பத்தை நீ

தின்று அவருடன் என்றும் பிழைத்திட — கர்த்தரின்

2. தேவ அன்பைப் பாரு – கிறிஸ்துவின்
சீஷர் குறை தீரு

பாவக் கேட்டைக் கூறு – ராப்போசன
பந்திதனில் சேரு

சாவுக்குரிய மா பாவமுள்ள லோகம்

தன்னில் மனம் வைத்து அன்னியன் ஆகாதே — கர்த்தரின்

3. அன்பின் விருந்தாமே – கர்த்தருடன்
ஐக்யப் பந்தியாமே

துன்பம் துயர் போமே – இருதயம்
சுத்த திடனாமே

இன்பம் மிகும் தேவ அன்பின் விருந்துக்கு

ஏது தாமதமும் இல்லாதிப்போதே வா — கர்த்தரின்

Karththarin Panthiyil Vaa Lyrics in English

karththarin panthiyil vaa – sakotharaa

karththarin panthiyil vaa

karththar anpaaych sontha raththaththaich sinthina

kaaranaththai manap pooranamaay ennnni — karththarin

1. jeeva appam allo? – kiristhuvin
thiruch sareeram allo?

paava manang kallo? – unakkaayp
pakirappatta thallo?

thaeva kumaaranaam jeeva appaththai nee

thintu avarudan entum pilaiththida — karththarin

2. thaeva anpaip paaru – kiristhuvin
seeshar kurai theeru

paavak kaettaைk kootru – raapposana
panthithanil seru

saavukkuriya maa paavamulla lokam

thannil manam vaiththu anniyan aakaathae — karththarin

3. anpin virunthaamae – karththarudan
aikyap panthiyaamae

thunpam thuyar pomae – iruthayam
suththa thidanaamae

inpam mikum thaeva anpin virunthukku

aethu thaamathamum illaathippothae vaa — karththarin

PowerPoint Presentation Slides for the song Karththarin Panthiyil Vaa

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites