தமிழ்

Kanthai Thunigalil Thavalthidum Baalan - கந்தை துணிகளில் தவழ்ந்திடும் பாலன்

கந்தை துணிகளில் தவழ்ந்திடும் பாலன்

 
சதபா – சதபா – ரிசகா – ரிசகா – நிக – சரி – கச – பத – மகரிசா
சரிகபா – கபதரிசா

கந்-தை துணிகளில் தவழ்ந்திடும் பா-லன்
சிந்-தை மகிழ்ந்-திடவே சங்-கீதம் பா-டிடுவோ-ம் (2)

1. பொன்மேனி பா-லகன் பிறந்தா-ர் புல்லணை மீ-தினில் பிறந்தா-ர் (2)
பாவங்கள் நீக்கிட பிறந்தா-ர் பரகதி சேர்த்திட பிறந்தா-ர்
– சதபா …. கந்தை

2. மன்னாதி மன்-னன் பிறந்தா-ர் மரியன்னை மகவாய் பிறந்தா-ர் (2)
ஏழையின் ரூபமாய் பிறந்தா-ர் உலகம் மகிழ்ந்திட பிறந்தா-ர்
– சதபா …. கந்தை

Kanthai Thunigalil Thavalthidum Baalan Lyrics in English

kanthai thunnikalil thavalnthidum paalan

 

sathapaa - sathapaa - risakaa - risakaa - nika - sari - kasa - patha - makarisaa
sarikapaa - kapatharisaa

kan-thai thunnikalil thavalnthidum paa-lan
sin-thai makiln-thidavae sang-geetham paa-diduvo-m (2)

1. ponmaeni paa-lakan piranthaa-r pullannai mee-thinil piranthaa-r (2)
paavangal neekkida piranthaa-r parakathi serththida piranthaa-r
– sathapaa …. kanthai

2. mannaathi man-nan piranthaa-r mariyannai makavaay piranthaa-r (2)
aelaiyin roopamaay piranthaa-r ulakam makilnthida piranthaa-r
– sathapaa …. kanthai

PowerPoint Presentation Slides for the song Kanthai Thunigalil Thavalthidum Baalan

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites