தமிழ்

Jeevan Thantheer Ummai Aaradhikka - ஜீவன் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க

1. ஜீவன் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க
வாழ வைத்தீர் உம்மை ஆராதிக்க
தெரிந்து கொண்டீர் உம்மை ஆராதிக்க
உம்மை எந்நாளும் ஆராதிக்க

ஆராதனை …… ஓ..ஓ நித்தியமனவரே
நீரே நிரந்தரமானவர்
நீரே கனத்திற்கு பாத்திரர்
நீரே மகிமை உடையவர்
உம்மை என்றும் ஆராதிப்பேன்

2. கிருபை தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க
பெலனைத் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க
ஊழியம் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க
உம்மை எந்நாளும் ஆராதிப்பேன்

ஆராதனை …… ஓ..ஓ நித்தியமனவரே
நீரே நிரந்தரமானவர்
நீரே கனத்திற்கு பாத்திரர்
நீரே மகிமை உடையவர்
உம்மை என்றும் ஆராதிப்பேன்

3. வரங்கள் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க
மேன்மை தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க
ஞானம் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க
உம்மை எந்நாளும் ஆராதிப்பேன்

ஆராதனை …… ஓ..ஓ நித்தியமனவரே
நீரே நிரந்தரமானவர்
நீரே கனத்திற்கு பாத்திரர்
நீரே மகிமை உடையவர்
உம்மை என்றும் ஆராதிப்பேன்..

Jeevan Thantheer Ummai Aaradhikka Lyrics in English

1. jeevan thantheer ummai aaraathikka
vaala vaiththeer ummai aaraathikka
therinthu konnteer ummai aaraathikka
ummai ennaalum aaraathikka

aaraathanai …… o..o niththiyamanavarae
neerae nirantharamaanavar
neerae kanaththirku paaththirar
neerae makimai utaiyavar
ummai entum aaraathippaen

2. kirupai thantheer ummai aaraathikka
pelanaith thantheer ummai aaraathikka
ooliyam thantheer ummai aaraathikka
ummai ennaalum aaraathippaen

aaraathanai …… o..o niththiyamanavarae
neerae nirantharamaanavar
neerae kanaththirku paaththirar
neerae makimai utaiyavar
ummai entum aaraathippaen

3. varangal thantheer ummai aaraathikka
maenmai thantheer ummai aaraathikka
njaanam thantheer ummai aaraathikka
ummai ennaalum aaraathippaen

aaraathanai …… o..o niththiyamanavarae
neerae nirantharamaanavar
neerae kanaththirku paaththirar
neerae makimai utaiyavar
ummai entum aaraathippaen..

PowerPoint Presentation Slides for the song Jeevan Thantheer Ummai Aaradhikka

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites