தமிழ்

Intaiththinam Un Arul Eekuvaay - இன்றைத்தினம் உன் அருள் ஈகுவாய் இயேசுநாதையா

இன்றைத்தினம் உன் அருள் ஈகுவாய் , இயேசுநாதையா ,
இன்றைத்தினம் உன் அருள் ஈகுவாய்

அன்றுன் உதிரம் நரர்க் கென்று சிந்தி மீட்டெனை
வென்றியுடன் ரட்சித்த நன்றி போலே எனக்கு — இன்றை

1. போன ராவில் என்னைக் கண் பார்த்தாய் – பலவிதமாம்
பொல்லா மோசங்களில் தற்காத்தாய் ;
ஈன சாத்தான் எனையே இடர்க்குள் அகப்படுத்தி ,
ஊனம் எனக்குச் செய்யா துருக்கமுடன் புரந்தாய் — இன்றை

2. கையிட்டுக் கொள்ளும் , என்றன் வேலை – யாவிலுமுன்றன்
கடைக்கண் ணோக்கி , அவற்றின் மேலே ,
ஐயா , நின் ஆசீர்வாதம் அருளி , என் மனோவாக்கு
மெய்யால் நின் மகிமையே விளங்கும்படி ஒழுக — இன்றை

3. எத்தனையோ விபத்தோர் நாளே – தஞ்சம் நீ என
எளியேன் அடைந்தேன் உன்றன் தாளே ;
பத்தர் பாலனா , எனைப் பண்பாய் ஒப்புவித்தேன் , உன்
சித்தம் எனது பாக்கியம் , தேவ திருக்குமாரா — இன்றை

4. பாவ சோதனைகளை வென்று , பேயுலகுடல்
பண்ணும் போர்களுக் கெதிர் நின்று ,
ஜீவ பாதையில் இன்றும் திடனாய் முன்னிட்டுச் செல்ல ,
தேவ சர்வாயுதத்தைச் சிறக்க எனக் களித்து — இன்றை

Intaiththinam Un Arul Eekuvaay Lyrics in English

intaiththinam un arul eekuvaay , Yesunaathaiyaa ,
intaiththinam un arul eekuvaay

antun uthiram narark kentu sinthi meettenai
ventiyudan ratchiththa nanti polae enakku — intai

1. pona raavil ennaik kann paarththaay – palavithamaam
pollaa mosangalil tharkaaththaay ;
eena saaththaan enaiyae idarkkul akappaduththi ,
oonam enakkuch seyyaa thurukkamudan puranthaay — intai

2. kaiyittuk kollum , entan vaelai – yaavilumuntan
kataikkann nnokki , avattin maelae ,
aiyaa , nin aaseervaatham aruli , en manovaakku
meyyaal nin makimaiyae vilangumpati oluka — intai

3. eththanaiyo vipaththor naalae – thanjam nee ena
eliyaen atainthaen untan thaalae ;
paththar paalanaa , enaip pannpaay oppuviththaen , un
siththam enathu paakkiyam , thaeva thirukkumaaraa — intai

4. paava sothanaikalai ventu , paeyulakudal
pannnum porkaluk kethir nintu ,
jeeva paathaiyil intum thidanaay munnittuch sella ,
thaeva sarvaayuthaththaich sirakka enak kaliththu — intai

PowerPoint Presentation Slides for the song Intaiththinam Un Arul Eekuvaay

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites