தமிழ்

Jeremiah 1:6 in Tamil

எரேமியா 1:6
அப்பொழுது நான்: ஆ கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, இதோ, நான் பேச அறியேன்; சிறுபிள்ளையாயிருக்கிறேன் என்றேன்.


எரேமியா 1:6 in English

appoluthu Naan: Aa Karththaraakiya Aanndavarae, Itho, Naan Paesa Ariyaen; Sirupillaiyaayirukkiraen Enten.


Read Full Chapter : Jeremiah 1