தமிழ்

Acts 4:21 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:21
நடந்த சங்கதிகளைக்குறித்து எல்லாரும் தேவனை மகிமைப்படுத்தினபடியால், ஜனங்களுக்குப் பயந்து அவர்களை தண்டிக்க வகையொன்றுங்காணாமல், அவர்களைப் பயமுறுத்தி விட்டுவிட்டார்கள்.


அப்போஸ்தலர் 4:21 in English

nadantha Sangathikalaikkuriththu Ellaarum Thaevanai Makimaippaduththinapatiyaal, Janangalukkup Payanthu Avarkalai Thanntikka Vakaiyontungaannaamal, Avarkalaip Payamuruththi Vittuvittarkal.


Read Full Chapter : Acts 4