தமிழ்

Titus 1:7 in Tamil

தீத்து 1:7
ஏனெனில், கண்காணியானவன் தேவனுடைய உக்கிராணக்காரனுக்கேற்றவிதமாய், குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், தன் இஷ்டப்படி செய்யாதவனும், முற்கோபமில்லாதவனும், மதுபானப்பிரியமில்Ҡξதவனும், அடியாதவனும், இழிவξன ஆதாயத்தை இச்சியாதவனும்,


தீத்து 1:7 in English

aenenil, Kannkaanniyaanavan Thaevanutaiya Ukkiraanakkaaranukkaettavithamaay, Kuttanjaattappadaathavanum, Than Ishdappati Seyyaathavanum, Murkopamillaathavanum, MathupaanappiriyamilҠξthavanum, Atiyaathavanum, Ilivaξna Aathaayaththai Ichchiyaathavanum,


Read Full Chapter : Titus 1