Psalm 97:3

அக்கினி அவருக்கு முன்சென்று, சுற்றிலும் இருக்கிற அவருடைய சத்துருக்களைச் சுட்டெரிக்கிறது.

FavoriteLoadingAdd to favorites


Read Full Chapter : Psalm 97