Psalm 123:4

சுகஜீவிகளுடைய நிந்தனையினாலும் அகங்காரிகளுடைய இகழ்ச்சியினாலும், எங்கள் ஆத்துமா மிகவும் நிறைந்திருக்கிறது.

FavoriteLoadingAdd to favorites


Read Full Chapter : Psalm 123