தமிழ்

Philemon 1:6 in Tamil

பிலேமோன் 1:6
உங்களிலுள்ள சகல நன்மைகளும் தெரியப்படுகிறதினாலே உம்முடைய விசுவாசத்தின் அந்நியோந்நியம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்காகப் பயன்படவேண்டுமென்று வேண்டுதல் செய்கிறேன்.


பிலேமோன் 1:6 in English

ungalilulla Sakala Nanmaikalum Theriyappadukirathinaalae Ummutaiya Visuvaasaththin Anniyonniyam Kiristhu Yesuvukkaakap Payanpadavaenndumentu Vaennduthal Seykiraen.


Read Full Chapter : Philemon 1