Index
Full Screen ?
 

2 Corinthians 6:5 in Nepali

Nepali » Nepali Bible » 2 Corinthians » 2 Corinthians 6 » 2 Corinthians 6:5 in Nepali

2 Corinthians 6:5
हामी यस्तो गर्छौ, जब हामी कुटाइ खान्छौं, हामी जेलमा हुन्छौंै, जब मानिसहरूले हाम्रो विरोधमा आवाज उठाउँछन्, जब हामीले कठिन परिश्रम गर्नु पर्छ, जब हामी सुत्न पाउँदैनौ अनि हाम्रोमा खाने वस्तु हुँदैन

In
ἐνenane
stripes,
πληγαῖςplēgaisplay-GASE
in
ἐνenane
imprisonments,
φυλακαῖςphylakaisfyoo-la-KASE
in
ἐνenane
tumults,
ἀκαταστασίαιςakatastasiaisah-ka-ta-sta-SEE-ase
in
ἐνenane
labours,
κόποιςkopoisKOH-poos
in
ἐνenane
watchings,
ἀγρυπνίαιςagrypniaisah-gryoo-PNEE-ase
in
ἐνenane
fastings;
νηστείαιςnēsteiaisnay-STEE-ase

Chords Index for Keyboard Guitar