Index
Full Screen ?
 

Daniel 11:41 in Kannada

Kannada » Kannada Bible » Daniel » Daniel 11 » Daniel 11:41 in Kannada

Daniel 11:41
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ರಮ್ಯವಾದ ದೇಶದೊಳಕ್ಕೂ ನುಗ್ಗುವನು; ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವವು; ಆದರೆ ಎದೋಮು, ಮೋವಾಬು ಅಮ್ಮೋನನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು.

He
shall
enter
וּבָא֙ûbāʾoo-VA
also
into
the
glorious
בְּאֶ֣רֶץbĕʾereṣbeh-EH-rets
land,
הַצְּבִ֔יhaṣṣĕbîha-tseh-VEE
many
and
וְרַבּ֖וֹתwĕrabbôtveh-RA-bote
countries
shall
be
overthrown:
יִכָּשֵׁ֑לוּyikkāšēlûyee-ka-SHAY-loo
but
these
וְאֵ֙לֶּה֙wĕʾēllehveh-A-LEH
escape
shall
יִמָּלְט֣וּyimmolṭûyee-mole-TOO
out
of
his
hand,
מִיָּד֔וֹmiyyādômee-ya-DOH
even
Edom,
אֱד֣וֹםʾĕdômay-DOME
Moab,
and
וּמוֹאָ֔בûmôʾāboo-moh-AV
and
the
chief
וְרֵאשִׁ֖יתwĕrēʾšîtveh-ray-SHEET
of
the
children
בְּנֵ֥יbĕnêbeh-NAY
of
Ammon.
עַמּֽוֹן׃ʿammônah-mone

Chords Index for Keyboard Guitar