John 4:43

இரண்டுநாளைக்குப்பின்பு அவர் அவ்விடம்விட்டுப் புறப்பட்டு, கலிலேயாவுக்குப் போனார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites


Read Full Chapter : John 4