Job 28:5

பூமியின்மேல் ஆகாரம் விளையும், அதின் கீழிடங்களிலிருக்கிறவைகளோ, அக்கினியால் மாறினதுபோலிருக்கும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites


Read Full Chapter : Job 28