Ecclesiastes 10:2

ஞானியின் இருதயம் வலதுகையிலும், மூடனின் இருதயமோ இடதுகையிலும் இருக்கும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites


Read Full Chapter : Ecclesiastes 10