தமிழ்

1 John 5:4 in Tamil

1 யோவான் 5:4
தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும்; நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம்.


1 யோவான் 5:4 in English

thaevanaal Pirappathellaam Ulakaththai Jeyikkum; Nammutaiya Visuvaasamae Ulakaththai Jeyikkira Jeyam.


Read Full Chapter : 1 John 5