தமிழ்

1 John 1:5 in Tamil

1 யோவான் 1:5
தேவன் ஒளியாயிருக்கிறார், அவரில் எவ்வளவேனும் இருளில்லை; இது நாங்கள் அவரிடத்தில் கேட்டு, உங்களுக்கு அறிவிக்கிற விசேஷமாயிருக்கிறது.


1 யோவான் 1:5 in English

thaevan Oliyaayirukkiraar, Avaril Evvalavaenum Irulillai; Ithu Naangal Avaridaththil Kaettu, Ungalukku Arivikkira Viseshamaayirukkirathu.


Read Full Chapter : 1 John 1