1 Corinthians 12:31

இப்படியிருக்க, முக்கியமான வரங்களை நாடுங்கள்; இன்னும் அதிக மேன்மையான வழியையும் உங்களுக்குக் காண்பிக்கிறேன்.

FavoriteLoadingAdd to favorites


Read Full Chapter : 1 Corinthians 12