ஓசன்னா பாலர் பாடும் ராஜாவாம் மீட்பர்க்கே

ஓசன்னா பாலர் பாடும் ராஜாவாம் மீட்பர்க்கே
மகிமை , புகழ் , கீர்த்தி எல்லாம் உண்டாகவே

1. கர்த்தாவின் நாமத்தாலே வருங் கோமானே , நீர்
தாவீதின் ராஜா மைந்தன் , துதிக்கப்படுவீர்.

2. உன்னத தூதர் சேனை விண்ணில் புகழுவார்;
மாந்தர் படைப்பு யாவும் இசைந்து போற்றுவார்.

3. உம்முன்னே குருத்தோலை கொண்டேகினார்போலும்,
மன்றாட்டு , கீதம் , ஸ்தோத்திரம் கொண்டும்மைச் சேவிப்போம்

4. நீர் பாடுபடுமுன்னே பாடினார் யூதரும்;
உயர்த்தப்பட்ட உம்மை துதிப்போம் நாங்களும்.

5. அப்பாட்டைக் கேட்டவண்ணம் எம் வேண்டல் கேளுமே;
நீர் நன்மையால் நிறைந்த காருணிய வேந்தரே.

Hosanna Paalar Paadum Rajavaam Meetperke Lyrics in English

osannaa paalar paadum raajaavaam meetparkkae

makimai , pukal , geerththi ellaam unndaakavae

1. karththaavin naamaththaalae varung komaanae , neer

thaaveethin raajaa mainthan , thuthikkappaduveer.

2. unnatha thoothar senai vinnnnil pukaluvaar;

maanthar pataippu yaavum isainthu pottuvaar.

3. ummunnae kuruththolai konntaekinaarpolum,

mantattu , geetham , sthoththiram konndummaich sevippom

4. neer paadupadumunnae paatinaar yootharum;

uyarththappatta ummai thuthippom naangalum.

5. appaattaைk kaettavannnam em vaenndal kaelumae;

neer nanmaiyaal niraintha kaarunniya vaentharae.

PowerPoint Presentation Slides for the song Hosanna Paalar Paadum Rajavaam Meetperke

by clicking the fullscreen button in the Top left