தமிழ்

Yesuvukku Nandri Sonnaayaa - இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா

Yesuvukku Nandri Sonnaayaa
இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா – 2
இரவும் பகலும் காத்துவரும்
இனிய தேவன் இயேசு தானே
இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா
யா… யா… யா….
இரவும் பகலும் காத்துவரும்
இனிய தேவன் இயேசு தானே
இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா

இயேசப்பா இயேசப்பா
நன்றி நன்றி இயேசப்பா
கோடி கோடி நன்றி தானப்பா (2)

இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா – 2
டாடி மம்மி தந்ததற்கு
தங்க வீடு தந்ததற்கு
இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா
யா… யா… யா….
டாடி மம்மி தந்ததற்கு
தங்க வீடு தந்ததற்கு
இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா

இயேசப்பா இயேசப்பா
நன்றி நன்றி இயேசப்பா
கோடி கோடி நன்றி தானப்பா (2)
இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா – 2
உண்ண உணவு தந்ததற்கு
உடுத்த உடை தந்ததற்கு
இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா
யா… யா… யா….

உண்ண உணவு தந்ததற்கு
உடுத்த உடை தந்ததற்கு
இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா

இயேசப்பா இயேசப்பா
நன்றி நன்றி இயேசப்பா
கோடி கோடி நன்றி தானப்பா (2)

இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா -2
நல்ல சுகம் தந்ததற்கு
நல்ல படிப்பு தந்ததற்கு
இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா
யா… யா… யா….
நல்ல சுகம் தந்ததற்கு
நல்ல படிப்பு தந்ததற்கு
இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா

இயேசப்பா இயேசப்பா
நன்றி நன்றி இயேசப்பா
கோடி கோடி நன்றி தானப்பா (2)

தாங்க் யூ தாங்க் யூ தாங்க் யூ
தாங்க் யூ ஜீஸஸ்
லவ் யூ லவ் யூ லவ் யூ
லவ் யூ ஜீஸஸ் (2)

Yesuvukku Nandri Sonnaayaa Lyrics in English

Yesuvukku Nandri Sonnaayaa
Yesuvukku nanti sonnaayaa - 2
iravum pakalum kaaththuvarum
iniya thaevan Yesu thaanae
Yesuvukku nanti sonnaayaa
yaa… yaa… yaa….
iravum pakalum kaaththuvarum
iniya thaevan Yesu thaanae
Yesuvukku nanti sonnaayaa

iyaesappaa iyaesappaa
nanti nanti iyaesappaa
koti koti nanti thaanappaa (2)

Yesuvukku nanti sonnaayaa - 2
daati mammi thanthatharku
thanga veedu thanthatharku
Yesuvukku nanti sonnaayaa
yaa… yaa… yaa….
daati mammi thanthatharku
thanga veedu thanthatharku
Yesuvukku nanti sonnaayaa

iyaesappaa iyaesappaa
nanti nanti iyaesappaa
koti koti nanti thaanappaa (2)
Yesuvukku nanti sonnaayaa - 2
unnna unavu thanthatharku
uduththa utai thanthatharku
Yesuvukku nanti sonnaayaa
yaa… yaa… yaa….

unnna unavu thanthatharku
uduththa utai thanthatharku
Yesuvukku nanti sonnaayaa

iyaesappaa iyaesappaa
nanti nanti iyaesappaa
koti koti nanti thaanappaa (2)

Yesuvukku nanti sonnaayaa -2
nalla sukam thanthatharku
nalla patippu thanthatharku
Yesuvukku nanti sonnaayaa
yaa… yaa… yaa….
nalla sukam thanthatharku
nalla patippu thanthatharku
Yesuvukku nanti sonnaayaa

iyaesappaa iyaesappaa
nanti nanti iyaesappaa
koti koti nanti thaanappaa (2)

thaanga் yoo thaanga் yoo thaanga் yoo
thaanga் yoo jeesas
lav yoo lav yoo lav yoo
lav yoo jeesas (2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesuvukku Nandri Sonnaayaa

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites