Kirupai Maelaanathae Kirupai Maelaanathae

கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே
கிருபை மேலானதே உம் கிருபை மேலானதே
 
ஜீவனை பார்க்கிலும் உம் கிருபை மேலானதே
என் வாழ்கையை பார்க்கிலும் உம கிருபை மேலானதே (2)
போக்கிலும் வரத்திலும் என்னை காத்ததும் கிருபையே
கால்கள் இடறாமல் என்னை காத்ததும் கிருபையே (2 )

 
பலவீன நேரங்களில் உம் கிருபை பெலனானதே
சோர்வுற்ற நேரங்களில் உம் கிருபை என்னை தேற்றிற்றே !(2 )

Kirupai Maelaanathae Kirupai Maelaanathae Lyrics in English

kirupai maelaanathae kirupai maelaanathae
kirupai maelaanathae um kirupai maelaanathae
 
jeevanai paarkkilum um kirupai maelaanathae
en vaalkaiyai paarkkilum uma kirupai maelaanathae (2)
pokkilum varaththilum ennai kaaththathum kirupaiyae
kaalkal idaraamal ennai kaaththathum kirupaiyae (2 )

 
palaveena naerangalil um kirupai pelanaanathae
sorvutta naerangalil um kirupai ennai thaettitte !(2 )

PowerPoint Presentation Slides for the song Kirupai Maelaanathae Kirupai Maelaanathae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites